Delårsrapport för andra kvartalet 2023 1 april – 30 juni 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

2023-08-18

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • FoU-kostnader uppgick till 16,5 Mkr (14,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -18,3 Mkr (-15,4 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -18,2 Mkr (-15,6 Mkr).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för andra kvartalet uppgick till -0,22 kr (-0,28 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för andra kvartalet till -14,8 Mkr (-14,4 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2023 till 76,9 Mkr (95,0 Mkr) eller 0,94 kr (1,69 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2023 till 84 procent (87 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2023 till 67,0 Mkr (82,3 Mkr).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Kancera rapporterade att bolaget lämnat in en ansökan till det finska läkemedelsverket för att genomföra en klinisk fas I-studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND145.
 • Kancera rapporterade i april att screening av patienter till KANDOVA-studien, en kombinerad fas Ib/ IIa studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i äggstockscancerpatienter, påbörjats.
 • Kancera rapporterade utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6; cirka 25 procent av utestående teckningsoptioner utnyttjades vilket tillför Kancera cirka 5,9 MSEK före emissions-kostnader.
 • Kancera meddelade att Peter Selin utses till ny VD för bolaget med tillträde 1 juli 2023.
 • Kancera rapporterade i juni att den första patienten i KANDOVA-studien behandlats med KAND567.

Viktiga händelser efter rapporteringsperioden

 • Kancera har erhållit ett produktpatent för KAND567 från USPTO som möjliggör för Kancera att ansöka om dataexklusivitet och marknadsskydd på den amerikanska marknaden under 7.5 år i USA.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Selin
VD, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Denna information är sådan information som Kancera är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-18 08:30 CEST.

Tillbaka