Delårsrapport för andra kvartalet 2022, 1 januari – 30 juni, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

2022-08-19

Andra kvartalet i korthet
Samt perioden 1 januari till 30 juni 2022

April – juni

Finansiell sammanfattning för andra kvartalet samt perioden januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • FoU-kostnader uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr).
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -15,4 Mkr (-18,2 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -15,6 Mkr (-18,3 Mkr).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för andra kvartalet uppgick till -0,28 kr (-0,36 kr).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för andra kvartalet till -14,4 Mkr (-14,3 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 95,0 Mkr (143,7 Mkr) eller 1,69 kr (2,58 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 87 procent (93 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till 82,3 Mkr (130,0 Mkr).

Januari – juni

Finansiell sammanfattning för hela perioden

 • Nettoomsättningen perioden uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • FoU-kostnader perioden uppgick till 25,3 Mkr (19,3 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,2 Mkr (-27,2 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -27,6 Mkr (-27,3 Mkr).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för perioden uppgick till -0,49 kr (-0,67 kr).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för perioden till –23,8 Mkr (-23,3 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 95,0 Mkr (143,7 Mkr) eller 1,69 kr (2,58 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 87 procent (93 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till 82,3 Mkr (130,0 Mkr).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Kancera meddelade i en operationell uppdatering om fraktalkinprojektet att:
  • KAND567 FRACTAL-studien: Av totalt de totalt 60 patienter som ska ingå i studien har hittills 28 behandlats. Det innebär att framsteg görs mot målet att inkludera alla patienter i studien under 2022.  
  • Andra generationens fraktalkinblockerare: 28-dagars GLP toxikologiska studier av KAND145 har genomförts och analyseras för närvarande parallellt med att KAND145-produkt tillverkas för kommande kliniska studier.
  • Ökad potential mot cancer: Nya forskningsresultat stödjer att fraktalkinblockerare kan verka mot cancer genom att hämma tumörens omgivande stödfunktioner (den så kallade mikromiljön).
 • Kancera meddelade att Peter Selin har startat sin anställning som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering
 • Kancera meddelade att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdar ett patent som skyddar den kemiska strukturen för Kanceras fraktalkinblockerare KAND145. Detta patent, US 11,339,183, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.
 • Styrelsen bedömer att kriget i Ukraina kan få en negativ effekt på företagets verksamhet 2022 men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Härmed rapporteras att FRACTAL-studien hittills har tagit in 45 patienter vilket är glädjande och innebär att framsteg görs enligt plan för att inkludera studiens alla 60 patienter under året.

VD har ordet

Fortsatta stark rekrytering av patienter till FRACTAL-studien i hjärtpatienter som genomförs i England. Beslut angående klinisk cancerstudie tas under september.

FRACTAL-studien med hjärtinfarktpatienter
utvecklas enligt plan

Under fjärde kvartalet 2021 inledde Kancera den kliniska fas IIa-studien FRACTAL som syftar till att dokumentera säkerhet och hjärtskyddande effekt (med biomarkörer) för fraktalkinblockeraren KAND567 i patienter som drabbats av en infarkt i hjärtkammarens framvägg. Studien drivs i samarbete med NHS-stiftelsen vid de två framstående universitetssjukhusen Freeman Hospital och James Cook Hospital i Storbritannien. 

FRACTAL-studien har hittills tagit in 45 patienter vilket är glädjande och innebär att framsteg görs enligt plan för att inkludera studiens alla 60 patienter under året.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen idag och av dessa dominerar hjärtinfarkt. Årligen drabbas cirka 500 000 individer av stor hjärtinfarkt i USA och Europa, hos cirka 25% av de drabbade uppstår allvarlig komplikation eller död inom fem år. Behovet av adekvata och effektiva behandlingar är därför omfattande.

Starka alternativ för fortsatt värdebyggnad inom fraktalkinprojektet

Kanceras prekliniska forskning har visat att fraktalkinblockerare har potential att möta betydande medicinska behov inom såväl cancer som akut inflammation (i hjärta och njure). Under sommaren har Kancera slutfört en serie av forskningsstudier som ger fortsatt stöd för att bolagets fraktalkinblockerare har en tumörbromsande effekt i prekliniska modeller av äggstockscancer. Frågan som återstår att utreda är hur dessa resultat kan översättas till den kliniska verkligheten. Den analysen pågår i samarbete med gyn-onkologisk expertis och kommer under september månad ge underlag för beslut om Kancera väljer att ansöka om tillstånd för en första klinisk studie med KAND567 mot återkommande äggstockscancer. Parallellt med denna analys har Kancera och det Nordiska expertnätverket mot gynekologisk cancer (NSGO) tecknat ett avsiktsförklarande avtal (s.k. ”Letter of Intent”) med i syfte att förbereda en möjlig studie i samarbete med stora universitetssjukhus och ledande cancerforskare i Sverige, Danmark och Norge.

Sammantaget ser vi under hösten fram emot en fortsatt stark utveckling av FRACTAL-studien i hjärtpatienter och beslut om inriktning för fortsatt värdebyggande inom fraktalkinprojektet.

Solna, 19 augusti 2022
Kancera AB
Thomas Olin, CEO 

Tillbaka