Delårsrapport för andra kvartalet 2021,1 januari – 30 juni 2021 Kancera AB (publ.)

2021-08-20

Andra kvartalet i korthet samt perioden 1 januari till 30 juni 2021

Nettoomsättningen för perioden (januari till juni) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (2,6 Mkr).

FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr (19,3 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 11,1 Mkr (9,6 Mkr).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,2 Mkr (-25,0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde – 18,2 Mkr (-13,9 Mkr).

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -27,3 Mkr (-25,5 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde -18,3 Mkr (-13,8 Mkr).

Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,67 kr (-0,93 kr), varav andra kvartalet utgjorde -0,36 kr (-0,41 kr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -23,3 Mkr (-24,1 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde -14,3 Mkr (-15,4 Mkr).

Eget kapital uppgick per den 30 juni 2021 till 143,7 Mkr (77,3 Mkr) eller 2,6 kr (1,8 kr) per aktie.

Soliditeten uppgick per den 30 juni 2021 till 93 procent (84 procent).

Likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 129,9 Mkr (56,4 Mkr).

Nettoomsättningen för perioden (januari till juni) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (2,6 Mkr).

FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr (19,3 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 11,1 Mkr (9,6 Mkr).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,2 Mkr (-25,0 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde – 18,2 Mkr (-13,9 Mkr).

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -27,3 Mkr (-25,5 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde -18,3 Mkr (-13,8 Mkr).

Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,67 kr (-0,93 kr), varav andra kvartalet utgjorde -0,36 kr (-0,41 kr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -23,3 Mkr (-24,1 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde -14,3 Mkr (-15,4 Mkr).

Eget kapital uppgick per den 30 juni 2021 till 143,7 Mkr (77,3 Mkr) eller 2,6 kr (1,8 kr) per aktie.

Soliditeten uppgick per den 30 juni 2021 till 93 procent (84 procent).

Likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 129,9 Mkr (56,4 Mkr).

Viktiga händelser under andra kvartalet

  • Med stöd av bemyndigande från årsstämman i Kancera den 28 maj 2020 genomförde styrelsen en riktad nyemission samt företrädesemission, till samma villkor, vilka sammanlagt tillförde Kancera 87,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om 13,9 MSEK. Nyemissionerna motsvarar en utspädning om cirka 14 procent.
  • Kancera meddelade att den explorativa fas IIa-studien med KAND567 i akut COVID-19 har avslutats efter att drygt 80 procent av det ursprungligen planerade antalet patienter doserats. Detta patientunderlag bedöms som tillräckligt för att ge viktiga och relevanta resultat som kan vägleda den vidare kliniska utvecklingen av KAND567 mot hyperinflammation, inklusive COVID-19. Studieresultaten beräknas kunna presenteras under fjärde kvartalet 2021.
  • Kancera nominerade KAND757 i PFKFB3-projektet som läkemedelskandidat baserat på egna upptäckter, varav en doktorsavhandling 2021, om förstärkande effekt av DNA-skadande cancerbehandling samt nya positiva metabola effekter som dokumenterats i tumörpreparat från patienter med rektalcancer.
  • Kancera meddelade att årsstämman valde in Petter Brodin som ny styrelseledamot samt omval av tidigare styrelseledamöter och styrelseordförande.
  • Kancera meddelade att en nyligen publicerad studie påvisar tydliga tecken på immunaktivering bland 4800 patienter som drabbats av utbredd hjärtinfarkt (STEMI), och i samband med detta måste genomgå ett akut ingrepp för att öppna det blodkärl som blockerats av en blodpropp. Kancera bedömer att studien ger ny information som understryker potentialen hos fraktalkinblockeraren KAND567 att förlänga liv efter akut hjärtinfarkt.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

  • Kancera har meddelat att myndigheterna för läkemedels- och etikprövning i Storbritannien har lämnat godkännande för start av en klinisk fas IIa-studie med KAND567 efter hjärtinfarkt. Studien bedöms kunna starta i månadsskiftet september/oktober.
  • Kancera har meddelat att första tillfället att lösa in teckningsoption TO5 under perioden juni till november 2021 tillförde bolaget ca 1,1 Mkr.
  • Kancera har beslutat att behålla en patentansökan som täcker bolagets bäst kvalificerade HDAC6-hämmare samt utvärdera möjligheter att vidareutveckla HDAC-projektet genom samarbeten under 2022.

VD har ordet

Tydliga framsteg i våra två kliniska program och ny finansiering för satsning mot avancerad cancer

Kancera har sedan slutet av förra kvartalet uppnått tre viktiga delmål. Vi har uppnått ett patientantal i COVID-19-studien som bedöms tillräckligt för att kunna utvärdera säkerheten och indikation på effekt av vår läkemedelskandidat KAND567 och fått klartecken att starta ytterligare en fas II-studie av samma läkemedelskandidat i patienter med hjärtinfarkt. Vidare har vi säkrat finansiella medel för att under de kommande åren genomföra avgörande moment i utvecklingen av våra läkemedelskandidater mot behandlingsresistent cancer.

Resultat från COVID-19-studen förväntas under fjärde kvartalet

I mitten av juni meddelade vi att rekryteringen av patienter till den explorativa fas IIa-studien av KAND567 har avslutats efter att drygt 80 procent av det ursprungligen planerade antalet COVID-19-patienter doserats. Beslutet togs mot bakgrund av att antalet patienter med behov av sjukhusvård har minskat markant, samtidigt som det uppnådda patientunderlaget bedöms som tillräckligt för att ge viktiga och relevanta resultat för att vägleda den vidare kliniska utvecklingen av KAND567 mot hyperinflammation som orsakas av virusinfektioner, inklusive COVID-19. Vi ser nu fram emot att ta del av studieresultaten, vilka beräknas kunna presenteras under fjärde kvartalet 2021.

Klartecken att starta fas II-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt

I juli gav läkemedelsmyndigheterna i Storbritannien klartecken att initiera en fas II-studie där säkerheten och effekten av fraktalkinblockeraren KAND567 ska utvärderas i patienter som drabbats av infarkt i hjärtkammarens framvägg. Studien, som går under benämningen FRACTAL, kommer att genomföras av stiftelsen Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust och bedöms kunna starta i månadsskiftet september/oktober 2021. Totalt planeras studien omfatta 60 patienter som ska behandlas med antingen KAND567 eller placebo under tre dygn. En utvärdering av säkerhet, markörer för hjärtskyddande effekt, inflammation och allmänpåverkan kommer att göras 30 respektive 90 dagar efter första dos.

Under våren publicerades nya forskningsresultat (se PM den 6e maj) som visar tydliga tecken på immunaktivering bland 4 800 studerade patienter som drabbats av utbredd hjärtinfarkt (STEMI) och genomgått akuta ingrepp för att öppna det blodkärl som blockerats av en blodpropp. Immunaktivering vid hjärtinfarkt är kopplad till risk för allvarliga komplikationer som kan förvärra hjärtmuskelskadan och därmed öka risken för kroniska hjärtbesvär eller dödsfall. Risken är speciellt stor hos patienter som har ett aktiverat fraktalkinsystem. De komplikationer som kopplas till fraktalkinsystemet är en försämrad funktion i de viktiga små kärl som försörjer hjärtmuskeln (mikrovaskulatur), och en förändring av hjärtmuskelns utseende och funktion efter hjärtinfarkten (remodellering), vilket är nära kopplat till kronisk hjärtsvikt. KAND567 verkar genom att blockera fraktalkinsystemet och har därmed potential att förebygga komplikationer och rädda liv efter akut hjärtinfarkt.

Finansiering säkrad för utveckling av fraktalkinblockerare mot äggstockscancer

I maj genomfördes en riktad nyemission till bland annat Nyenburgh Holding B.V. och Fårö Capital AB, till samma villkor som en samtidig företrädesemission. Bolaget tillfördes totalt cirka SEK 87,4 efter avdrag av kostnader, vilka kommer att användas för att expandera utvecklingen av KAND567 och KAND145 inom cancer- och inflammations-området. Denna satsning grundar sig bland annat på banbrytande prekliniska forskningsresultat, som visar att KAND567 har potential att bryta cancercellers resistens mot kemoterapi och därmed väsentligt förbättra behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer. Nu planerar vi för klinikförberedande studier med målet att definiera en optimal doseringsstrategi för KAND567 inom cancerområdet. Positiva resultat skulle möjliggöra start av en klinisk studie i cancerpatienter redan under 2022.

Nya forskningsrön visar potential för ny läkemedelskandidat mot rektalcancer

Resultaten från två nyligen presenterade prekliniska forskningsstudier indikerar att Kanceras läkemedelskandidat KAND757 har en unik förmåga att göra resistent rektalcancer känslig för dagens standardbehandling med cellgifter och strålning. Detta bryter ny mark i utvecklingen av nya behandlingar av kolorektalcancer – som är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Inom ramarna för vår nuvarande finansiering kommer KAND757 att genomgå studier för att etablera en optimal administrationsform, samtidigt som vi genomför en kartläggning för att identifiera de patienter som har störst nytta av behandlingen. Ett beslut om att eventuellt ta KAND757 vidare till klinisk utveckling bedöms kunna fattas under 2022.

Nu fortsätter de sista stegen i förberedelserna inför start av hjärtinfarktsstudien, samtidigt som resultaten från studien i COVID-19-patienter sammanställs. Efter de tydliga framsteg som uppnåtts i utvecklingen av våra läkemedelskandidater sedan andra kvartalet inleddes kan vi därmed se fram emot två nya – och minst lika viktiga – delmål under den resterande delen av året.

Solna, 20 augusti 2021
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör

Tillbaka