Delårsrapport för andra kvartalet 2020, 1 januari – 30 juni 2020

2020-08-21

Andra kvartalet i korthet

samt perioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 2,6 Mkr (3,1 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 2,6 Mkr (0 Mkr).
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,3 Mkr (20,3 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde 9,6 Mkr (10,1 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -25,0 Mkr (-20,6 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde -13,9 Mkr (-12,7 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -25,5 Mkr (-20,8 Mkr), varav andra kvartalet utgjorde -13,8 Mkr (-12,0 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,09 kr (-0,11 kr), varav andra kvartalet utgjorde -0,04 kr (-0,06 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -24,1 Mkr (-21,0), varav andra kvartalet utgjorde -15,4 Mkr (-13,7 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2020 till 77,3 Mkr (19,3 Mkr) eller 0,18 kr (0,10 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2020 till 84 procent (53 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 56,4 Mkr (8,9 Mkr).

 

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Kancera meddelade att nyemissionen av 157 369 119 Units bestående av vardera en aktie och två teckningsoptioner har slutförts. Emissionen som beslutades vid extra bolagsstämma den 13 januari 2020 tecknades fullt genom garanti till 61,4 Mkr. Av dessa har per den 31a mars 19,3 Mkr erhållits av aktieägare med företrädesrätt. Kontanta emissionskostnader uppskattas till cirka 4,8 Mkr. Därutöver ersätts garanter och rådgivare genom 22 000 203 Units. Sammanlagt ökar antalet aktier till 389 194 814 aktier vilket motsvarar en utspädning om 85%. Aktiekapitalet ökar till 32 432 901 SEK.

 • En extra bolagsstämma den 9 april 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förlänga teckningstiden för TO4 till och med september månads utgång 2020.
 • Kancera beslutade att fokusera verksamheten på den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Mot bakgrund av detta planerar bolaget för en neddragning av personalstyrkan i den prekliniska forskningsorganisationen. Efter det att organisationsförändringen har genomförts förväntas kostnadsreduktionen på årsbasis uppgå till cirka 8 Mkr årligen. Vid sidan av KAND567 kommer bolagets resurser främst att koncentreras på att föra den prekliniska läkemedelskandidaten KAND145 vidare till klinisk fas.

 • Kancera lämnade in en patentansökan gällande läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145. Den nya patentansökan gäller behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner, ett tillstånd som bland annat ses hos svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin.
 • Kancera lämnade in en ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att genomföra en klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. Slutmålet för den kliniska utvecklingen är att bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med covid-19. Studien avses genomföras i samarbete med Capio S:t Görans Sjukhus och Science for Life Laboratory.
 • Årsstämman fattade beslut om i) att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att resa rörelsekapital upp till maximalt 20 procent av antalet aktier i bolaget ii) ändring av bolagsordningens bestämmelse om antalet utestående aktier samt ändring av bolagsordningens regler avseende aktiekapitalets gränser iii) en sammanläggning (s.k. omvänd split) varigenom tio aktier sammanläggs till en aktie (1:10) samt iv) minskning bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital.
 • Kancera meddelade att en fristående forskargrupp har publicerat resultat som visar att bolagets läkemedelskandidat KAND567 har en skyddande effekt på nervvävnad och dess funktion i en preklinisk sjukdomsmodell av ryggmärgsskada. Dessa nya forskningsresultat understryker potentialen hos KAND567 att skydda vitala organ genom att blockera hyperinflammation i en rad olika sjukdomstillstånd.
 • Kancera AB meddelade att det första inlösentillfället för TO4 tillförde Kancera ca 22 MSEK vilket styrelsen bedömer ge finansiering för den planerade fas IIa-studien av KAND567 i hjärtinfarktpatienter. Prioriterade partners för studien är FoU stiftelsen ”Newcastle NHS Foundation Trust” och Freeman Hospital, Storbritannien. Rekrytering av patienter till studien planeras att starta i början av 2021. 
 • Kancera meddelade överlåtande av laboratorium till Oncopeptides AB i syfte att optimera förutsättningarna för den kliniska utvecklingen av Fraktalkinprojektet. Avtalet mellan bolagen ger Kancera möjlighet att bibehålla nödvändig kapacitet i anslutning till bolagets biobank samt att stärka bolagets kassaflöde med cirka SEK 7 miljoner jämfört med om bolaget skulle behållit laboratoriet genom 2021.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Kancera har meddelat att tillstånd har erhållits från Läkemedelsverket för den planerade kliniska fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. I samråd med Läkemedelsverket har bolaget beslutat att utöka studien med en placebogrupp. Kancera har vidare meddelat att ny ansökan har inlämnats till Etikprövningsmyndigheten för prioriterad behandling om tillstånd för samma studie och att den, efter beslut från EPM, kan starta augusti – september 2020.
 • Kancera har meddelat att att fristående forskare har publicerat resultat som visar att fraktalkinsystemet aktiveras vid covid-19 och att ökade nivåer av fraktalkin kopplas till svårare sjukdom. Resultaten innebär att sannolikheten ökar för att bolagets läkemedelskandidat KAND567 skall kunna motverka allvarliga komplikationer till följd av covid-19.
 • Kancera har inom samarbetet med Grünenthal meddelat att en ny kompletterad patentansökan lämnats in som täcker en serie HDAC-hämmare som avses utvecklas för behandling av nervinflammation och smärta.
 • Kancera har meddelat att bolaget har erhållit godkännande från Etikprövningsmyndigheten (EPM) för den planerade kliniska fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. Det innebär att Kancera har alla nödvändiga tillstånd för start av studien då Läkemedelsverket redan lämnat sitt godkännande. Kancera bedömer att studien kan starta under september 2020.
 • Styrelsen har bedömt att covid-19-pandemin kan få en negativ effekt på företagets verksamhet 2020 men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli. Fram till datumet för publikation av föreliggande rapport har dock ingen signifikant negativ effekt av covid-19-pandemin noterats.

 

VD har ordet

Kanceras har säkrat finansiella resurser för två patientstudier av KAND567   

Kancera beslutade under det gångna kvartalet att fokusera verksamheten på den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Bakgrunden till beslutet är de övertygande data som genererats för KAND567 i det nyligen avslutade fas Ib-programmet och att nya forskningsrön stödjer användningen av fraktalinhämmare inom allt fler inflammationssjukdomar. Dessutom leder fokuseringen till att vår kostnadsbas minskar med cirka SEK 12 miljoner kronor genom 2021.

Vår finansiella situation har samtidigt förstärkts markant genom en framgångsrik företrädesemission och inlösen av teckningsoptioner, som sammanlagt tillfört bolaget cirka SEK 76 miljoner efter emissionskostnader. Därmed har vi nu säkrat tillräckliga resurser för att genomföra en fas II-studie av KAND567 i patienter som genomgår behandling vid akut hjärtinfarkt och dessutom en fas II-studie i patienter som drabbats av covid-19 – två vitt skilda patientgrupper men med hyperinflammation som gemensam nämnare.

Fokuseringen till våra fraktalkinprojekt innebär även ett behov av kompletterande nyrekryteringar, och vi är glada över att under kvartalet kunnat välkomna Torbjörn Lundström som ny Chief Medical Officer. Torbjörn är medicine doktor och läkare med lång erfarenhet av klinisk kardiologi och internmedicin, och han har under 20 år arbetat med klinisk läkemedelsutveckling inom AstraZeneca. Vårt team arbetar nu intensivt med att förbereda initieringen av de två planerade fas II-studierna med KAND567.

Den ena studien av KAND567 ska utföras i patienter med akut hjärtinfarkt, för att fortsätta utvärdera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och förhoppningsvis även kunna dokumentera en hjärtskyddande verkan av behandlingen. Studien planeras utföras vid ett av världens mest välrenommerade universitetssjukhus, Freeman Hospital i Storbritannien, och förväntas kunna inledas i början av år 2021.

Den andra planerade studien kommer att utröna potentialen hos KAND567 att skydda patienter med covid-19 från livshotande hyperinflammation. En ansökan om studiestart har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Studien är redo att starta vid S:t Görans Sjukhus i Stockholm under september 2020 med målsättningen att genom behandling med KAND567 bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med covid-19. Rationalen för detta behandlingskoncept stärktes nyligen, då fristående forskare publicerade resultat som visar att fraktalkinsystemet aktiveras vid covid-19 och att ökade nivåer av fraktalkin kopplas till svårare sjukdom.

Covid-19-pandemin har inte haft några nämnvärt negativa konsekvenser för vår verksamhet, även om den lett till vissa förändringar i sättet att arbeta – vi har till exempel ökat andelen digitala möten. Vi ser det som ett styrketecken att mitt under pandemin framgångsrikt kunnat genomföra både en företrädesemission och inlösen av utestående teckningsoptioner. Konceptet att med hjälp av fraktalinhämmare motverka hyperinflammation växer sig allt starkare, samtidigt som de potentiella användningsområdena breddas i takt med att nya forskningsrön presenteras. Okontrollerade immunreaktioner vid allvarliga virusinfektioner är ett exempel, användning i samband med ryggmärgsskador ett annat. Vårt huvudspår är fortfarande att minska skador på vävnad och vitala organ i samband med hjärtinfarkt, men resultaten från de kommande fas II-studierna kan öppna möjligheter inom ännu fler användningsområden.

Solna, 21 august 2020
Kancera AB

Thomas Olin, Verkställande direktör

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 erhållit tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 SolnaBesök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:15 CET.

Tillbaka