Delårsrapport för andra kvartalet 2019. 1 januari – 30 juni 2019

2019-08-23

Andra kvartalet i korthet

1 april – 30 juni 2019

  • Nettoomsättning för perioden (januari till juni) uppgick till 3,1 Mkr (0 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 0 Mkr (0 Mkr).

  • FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,3 Mkr (20,8 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 10,1 Mkr (8,9 Mkr).

  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -20,6 Mkr (-22,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -12,7 Mkr (-10,2 Mkr).

  • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -20,8 Mkr (-23,1 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 12,9 Mkr (10,6 Mkr).

  • Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,11 kr (-0,15 kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,06 kr (-0,07 kr).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -21,0 Mkr (-13,4 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -13,7 Mkr (-3,5 Mkr).

  • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 19,3 Mkr (56,2 Mkr) eller 0,10 kr (0,30 kr) per aktie.

  • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 53 procent (75 procent).

  • Likvida medel uppgick den 30 juni 2019 till 8,9 Mkr (52,7 Mkr).

  • Likvida medel exkluderar betalning för riktad emission till Global Corporate Finance om 398 125 USD som har registrerats och betalats under juli 2019.

Viktiga händelser under andra kvartalet

• Kancera rapporterade att bolagets projektportfölj ytterligare förstärkts genom nominering av läkemedelskandidaten KAND145. KAND145, som täcks av en patentansökan från juli 2018, utgör tillsammans med den kliniska läkemedelskandidaten KAND567 grunden till ett nytt koncept för behandling av akut och kronisk inflammation.

• Kancera meddelade att två patentansökningar inom Fractalkineprojektet nu går in i internationell fas. Patentansökningarna omfattar dels en ny produktionsmetod och dels en ny serie av blockerare av fractalkinesystemet, inklusive KAND145.

• Kancera meddelade att European Society of Cardiology valt ut Kanceras forskning för dess ”outstanding quality” vilket innebär en muntlig presentation som del av sessionen för ”Nya behandlingar av akuta hjärttillstånd” vid det stora mötet ESC 2019 i september.

• Kancera meddelade den 20e juni positiva interimsresultat från den pågående Fas Ib-studien av KAND567. Den första explorativa delen av studien visar att KAND567 har en god säkerhetsprofil vid kortare tids intravenös infusion och att den beräknade effektiva plasmakoncentrationen kan uppnås enligt plan. För att uppnå erforderlig tolerabilitet vid längre tids infusion kommer förhållandet mellan infusionshastighet och koncentration av KAND567 i infusionslösningen att justeras. Denna justering innebär att studien bedöms kunna rapporteras under november i år.

• Kancera meddelade att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) utnyttjats för beslut om två nyemissioner av totalt 10 000 000 aktier (varav 5 000 000 aktier registrerades och betalades i juli) mot betalning om totalt 886 887 USD med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 13 december 2018 samt årsstämman den 27e maj 2019.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

• Kancera har meddelat att den tredje och sista delbetalningen för Fractalkineprojektet och KAND567 genomförts enligt förvärvsavtal. Betalningen som aktiverats i samband med den pågående Fas Ib studien sker genom nyemission av två miljoner av bolagets aktier till Acturum AB.

• Kancera har meddelat att bolagets kliniska Fas Ib-studie åter har startat enligt plan med målet att rapportera studien under november månad 2019 samt att ny finansiering har initierats genom en tredje nyemission av 5 000 000 aktier enligt avtalet med amerikanska Global Corporate Finance.

VD HAR ORDET

Kanceras forskning uppmärksammas för ”outstanding quality” av European Society of Cardiology

Varje år drabbas 2 miljoner personer av hjärtinfarkt i USA och EU. En fjärdedel av dessa dör eller drabbas av ytterligare allvarlig hjärtsjukdom inom fem år. Behovet av nya behandlingar som kan minska risken för komplikationer och återfall är därför stort. Kanceras läkemedelskandidat KAND567 förebygger skadorna som normalt uppstår vid en hjärtinfarkt på ett helt nytt sätt, något som nu börjar uppmärksammas internationellt.

När European Society of Cardiology (ESC) har sin årliga konferens i september har Kanceras forskning valts ut för dess ”outstanding quality”. ESC är årets största vetenskapliga möte inom det kardiovaskulära området och mötet samlar både forskare och globala industriella spelare. Utnämnandet innebär att vi kommer att presentera våra prekliniska resultat för KAND567 under en session som handlar om framtida behandlingar mot akuta hjärtsjukdomar.

Fractalkineprojektet, med KAND567 i spetsen, väcker intresse eftersom vårt angreppssätt bygger vidare på de relativt nya insikterna att det är den akuta inflammationen som uppstår vid en hjärtinfarkt som orsakar hälften av de allvarliga vävnadsskadorna vid en hjärtinfarkt. De övergripande resultaten har vi rapporterat tidigare, men att vi nu får möjlighet att berätta mer detaljerat om dessa och diskutera vidare med världens ledande forskare inom fältet stärker vår position ytterligare.

Samtidigt fortsätter utvecklingen av projektet. Under årets andra kvartal har vi både hunnit starta fas Ib-studien av intravenöst administrerad KAND567 och få de första interimsresultaten. I studien ges KAND567 som en infusion till 27 friska försökspersoner för att utvärdera säkerhet, tolerans och exponering. Syftet med studien är att visa att intravenöst administrerad KAND567 har en lika god säkerhetsprofil som när läkemedelskandidaten ges peroralt.

De första interimsresultaten från fas 1b-studien var positiva och visade att KAND567 har en god säkerhetsprofil vid kortare tids infusion och att den beräknade effektiva plasmakoncentrationen kan uppnås enligt plan. Den uppföljande delen av studien visade dock att det uppstod en lokal irritation vid infusionsstället när infusionen gavs under en längre tid. Det här går sannolikt att undvika om man justerar förhållandet mellan den koncentration och hastighet som KAND567 tillförs. Eftersom en sådan justering förutsätter ett kompletterande godkännande från Läkemedelsverket blir de finala resultaten från fas 1b-studien klara något senare än vi tidigare planerat för, vi räknar nu med att kunna rapportera resultaten i november i år.

I samband med att fas 1b-studien startade aktiverades den tredje och sista betalningen till Acturum AB för Fractalkineprojektet. Betalningen slutfördes efter andra kvartalets utgång, i mitten av juli, genom en nyemission av två miljoner aktier till Acturum AB. Under det andra kvartalet genomförde Kancera AB också två riktade nyemissioner om 5 000 000 aktier vardera till Global Corporate Finance med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2019.

Parallellt med utvecklingen av KAND567 nominerade vi nyligen ytterligare en läkemedelskandidat i Fractalkineprojektet, KAND145. Med ytterligare en läkemedelskandidat finns det möjlighet att utveckla separata läkemedel för olika användningsområden. I slutet av andra kvartalet kunde vi rapportera att två patentansökningar kopplade till KAND567 och KAND145 gick in i internationell fas, något som bidrar till en stabil grund för fortsatt produktutveckling.  

Fokus nu är dock på att slutföra fas 1b-studien med intravenöst administrerad KAND567 och därefter målmedvetet arbeta vidare för att i en klinisk fas IIa-studie visa den hjärtskyddande effekten av KAND567 i patienter som drabbats av infarkt.

Solna, 23 augusti 2019
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget och ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, (info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2019, klockan 08.15 CET.

Tillbaka