BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2017, 1 januari – 31 december 2017

2018-02-20

PERIODEN JAN – DEC 2017 I KORTHET

• Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,3 MSEK). För det fjärde kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK).

• FoU-kostnader för perioden uppgick till 51,1 Mkr (19,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 11,2 Mkr (5,8 Mkr)

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -56,1 Mkr (-22,3 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -11,9 Mkr (-6,5 Mkr)

• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -56,2 Mkr (-22,3 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -12,0 Mkr (-6,5 Mkr)

• Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,39 kr (-0,19 kr) varav fjärde kvartalet utgjorde -0,08 kr (-0,05 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -53,5 Mkr (-23,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -18,6 Mkr (-5,7 Mkr)

• Eget kapital uppgick per den 31 december 2017 till 38,7 Mkr (59,5 Mkr) eller 0,26 kr (0,45 kr) per aktie

• Soliditeten uppgick per den 31 december 2017 till 76 procent (82 procent). Likvida medel uppgick den 31 december 2017 till 27,8 Mkr (57,8 Mkr). 


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 Kancera AB rapporterade att bolagets ROR-hämmare KAN0441571 efter behandling var tredje dag under tretton dagar effektivt eliminerade ROR1-bärande leukemiceller i en musmodell av mänsklig kronisk lymfatisk leukemi.

• Kancera AB meddelade att bolaget har gjort den andra delbetalningen för Fractalkineprojektet enligt avtal med Acturum Real Estate AB.

• Kancera AB meddelade att rättigheter till Fractalkineprojektet inom området lungsjukdomar har förvärvats från AstraZeneca AB samt Acturum Real Estate AB vilket innebär att Kancera AB nu har full kontroll över rättigheterna till projektet.

• Kancera AB rapporterade att Fas I-studien i Fractalkineprojekt har avslutats. I studien har läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet dokumenterats för KAND567. Resultaten är nu föremål för kvalitetskontroll och analys. Enligt föreliggande plan beräknas dessa resultat kommuniceras under februari 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

• Kancera AB har rapporterat resultat från en Fas I-studie i friska försökspersoner med den immunreglerande läkemedelskandidaten KAND567. Studien har visat att KAND567 är säker och väl tolererad upp till plasmakoncentrationer som var fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva nivån för terapeutisk effekt i människa. Vid ytterligare höjning av dosen noterades en reversibel förhöjning av markörer för leverpåverkan. Resultaten visade även att KAND567 blockerar Fractalkine-systemet genom att minska antalet Fractalkine-receptorer på ytan av immunceller.

• Kancera har vidare rapporterat resultat från tre prekliniska sjukdomsmodeller som visar på hjärt-kärl-skyddande egenskaper av KAND567.

• Bolaget har meddelat att det nu utvärderar förutsättningar för fortsatt klinisk utveckling av KAND567 mot cancer och inflammationsorsakade skador i hjärta och kärl, t.ex. i samband med infarkt.

VD HAR ORDET

Under 2017 ökade antalet nyregistrerade läkemedel jämfört med 2016. Cancer var den sjukdom som flest nya läkemedel riktades mot. Ett av dessa, Enasidenib, bidrog Kancera till utvecklingen av genom att identifiera den kemiska grundsubstans som läkemedlet bygger på1. Enasidenib används som behandling mot Akut Myeloid Leukemi (AML).

Inom inflammationsområdet var presentationen av resultaten från Novartis s.k. CANTOS-studie (Canakinumab2 Anti- inflammatory Thrombosis Outcomes Study) en av de stora händelserna under 2017.

I studien visades för första gången övertygande kliniska bevis för att en anti-inflammatorisk behandling minskar risken för komplikationer efter hjärtinfarkt. Dessutom visade de uppföljande analyserna av studien en överraskande stark och dos-beroende minskning av lungcancer i patienterna som behandlades med Novartis antiinflammatoriska läkemedel.

CANTOS-studiens fynd ger därmed också stöd för den vidare utveckling av Kanceras KAND567 som på ett nytt sätt styr immunsystemet. Att Kancera nu väljer att utveckla KAND567mot cancer och hjärt-kärlinflammation underbyggs ytterligare av både egna och oberoende forskares resultat i sjukdomsmodeller och studier av biomarkörer i människa. Målet för denna utveckling är att bromsa en aggressiv utveckling av vissa former av lymfom (en form av blodcancer) och minska hjärt-kärlskada efter infarkt.

I den nyligen avslutade kliniska Fas I-studien i Fractalkineprojektet har vi kunnat konstatera att resultaten visar att KAND567 blockerar Fractalkinesystemet så som vi hoppats och att läkemedelskandidaten tolereras väl i doser upp till nivåer som ligger fem till tio gånger över den beräknade effektiva dosen.

Vi kommer nu jobba vidare på att fördjupa vår förståelse för hur KAND567 påverkar levern i relation till de eftersträvade farmakologiska effekterna för att ta fram underlag för en klinisk utvecklingsplan för såväl kronisk som akut behandling av inflammatoriska sjukdomar och cancer. Att det finns stöd för nyttan av en kortvarig behandling med KAND567 mot till exempel hjärtinfarkt ger projektet ytterligare möjligheter med den goda säkerhetsmarginal vi sett vid akut behandling.

I och med att Kanceras huvudsakliga resurser under 2017 lagts på Fractalkineprojektet, har våra övriga läkemedelsprojekt bromsats något. Studier pågår dock för att identifiera bolagets nästa läkemedelskandidat för klinisk utveckling i ROR-, PFKFB3- och HDAC6-projekten.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

1 Kancera har fått fullt betalt för bolaget bidrag till utvecklingen av Enasidenib. Enasidenib ägs av amerikanska Agios och Celgene.
2 Canakinumab är en antikropp mot IL1beta.

DETTA ÄR KANCERA

Kancera AB utvecklar läkemedel mot cancer och inflammationssjukdomar i laboratorier i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 29 december 2017 till cirka 7300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr. Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

HISTORIK

Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under 2008 startade iNovacia läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.

I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia AB och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital och två läkemedelsprojekt inom cancer.

NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till handel på First North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013 förvärvade Kancera AB ett komplett utvecklingslaboratorium för läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag iNovacia AB varefter läkemedelsutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science Park, Stockholm. 

Inför byte av segment för notering från Nasdaq First North till Nasdaq First North Premier, vilket skedde den 28 oktober 2016, bildades dotterbolaget Kancera Förvaltning AB varefter Kancera fr.o.m. andra kvartalet 2016 övergick till redovisning i enlighet med IFRS i Koncernen och RFR2 i Moderbolaget samt i enlighet med årsredovisningslagen.


Tillbaka