BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2016, 1 januari – 31 december 2016

2017-02-21

PERIODEN 1 JAN – 31 DEC 2016 I KORTHET

 •     FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,1 Mkr (20,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 5,8 Mkr (8,3 Mkr)
 •     Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,3 Mkr (-19,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -6,5 Mkr (-5,9 Mkr)
 •     Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -22,3 Mkr ( -19,6 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -6,4 Mkr (-5,9 Mkr)
 •     Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,19 kr (-0,19 kr) varav fjärde kvartalet utgjorde -0,05 kr (-0,06 kr)
 •     Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till  -23,1 Mkr (-20,7 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -5,7 Mkr (-4,5 Mkr)
 •     Eget kapital uppgick per den 31 december 2016 till 59,5 Mkr (21,9 Mkr) eller 0,45 kr (0,21 kr) per aktie
 •     Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till 82 procent (80 procent)). Likvida medel uppgick den 31 december 2016 till 57,8 Mkr (15,6 Mkr)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • För Fractalkineprojektet inleddes upphandling av kliniskt kontraktbolag som skall genomföra den första kliniska studien samt med bolag för utveckling och tillverkning av den formulering av KAND567 (fd KAN0440567) som skall användas i denna studie.
 • I HDAC6-projektet visades Kanceras substanser ha förmåga att nedreglera ett protein, som finns i cancerceller och som kan bidra till att cancercellerna undkommer patientens immunförsvar. Vidare har en kristallstruktur som visar hur Kanceras substanser binder in till ”Target 2” tagits fram, vilket ger bolaget information om hur HDAC6/Target 2 hämmande läkemedel kan optimeras ytterligare.

 • Kancera har rapporterat framsteg inom ROR-projektet rörande

  – Möjlig breddad användning av ROR-hämmare mot lymfomsjukdomen ”Richters syndrom” enligt analyser av tumörprover. Sjukdomen drabbar cirka 15% av patienterna med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och effektiv behandling saknas.

  – Produktionsmetoden för KAN0439834 har utvecklats till att kunna genomföras enkelt och effektivt på ett sätt som bolaget bedömer bereder vägen för den vidare prekliniska och kliniska utvecklingen av substansen. 

 • Nasdaq har godkänt Kanceras ansökan om listning på segmentet First North Premier. Första dagen för handel i Kanceras aktier på denna lista var den 31 oktober 2016


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Kancera AB (publ) har presenterat ny information som visar
  hur bolagets Fractalkine-blockerare motverkar att immunceller (monocyter) infiltrerar nerver och ryggmärg vilket motverkar nervskador och förstärkt smärtkänslighet i samband med cancerbehandling  
  att ny ROR-hämmare verkar under hela dygnet vilket öppnar för fler indikationer
  uppnådda delmål för HDAC6-projektet
  hur PFKFB3-hämmare verkar mer effektivt i canceromvandlade celler
  framgång i utvecklingen av substanser mot Chagas (parasit) sjukdom
   
 • Vidare har Kancera meddelat att avtal i form av ”Letter of Intent” har ingåtts med ett bolag för genomförande av klinisk fas I studie av KAND567 (fd KAN0440567). 

VD HAR ORDET
Kancera har i dagarna valt ett kontraktbolag för den kommande kliniska studien i Fractalkineprojektet efter en konkurrensutsatt urvalsprocess. I nästa steg slutförhandlas avtalet med detta bolag parallellt med att ansökan lämnas in till berört läkemedelsverk och etisk kommitté om tillstånd att starta klinisk Fas I studie. Därmed löper arbetet i Fractalkineprojektet i enlighet med planerna som presenterades i prospektet för nyemissionen i maj 2016. 

Vi har kunnat visa att bolagets Fractalkine-blockerare KAND567 (f.d. KAN0440567) effektivt motverkar smärta orsakad av vincristine som används för att behandla flera former av både blodcancer och solida tumörer. Mål för behandlingen med KAND567 är dels att möjliggöra en effektiv behandling mot cancer utan dosbegränsande smärta och dels förhindra kvarstående nerv- och smärtkomplikationer efter lyckad behandling. Idag finns ingen effektiv behandling mot denna typ av nervskador.

Vi har också kunnat visa att behandlingen med KAND567 motverkar immuncellers (monocyters) infiltration av nerver och ryggmärg vilket i sin tur motverkar nervskador och förstärkt smärtkänslighet. Detta effektmönster avspeglar den nervskyddande effekt som tidigare har visats för KAND567 i sjukdomsmodell för den autoimmuna sjukdomen multipel skleros.

Sammantaget stödjer resultaten att KAND567 har förutsättningar att signifikant förbättra behandlingen av såväl cancer som autoimmuna sjukdomar.

Vi ser även framsteg i övriga delar av projektportföljen vilka exemplifieras av att en ny ROR-hämmare kan doseras så att den är verksam hela dygnet vilket i sin tur öppnar möjligheter att attackera flera cancersjukdomar, att delmålen för det Vinnova-stödda HDAC6-projektet har uppnåtts och att PFKFB3-hämmare blir mer effektiva mot celler när en av de mest svårstoppade cancerdrivande generna aktiveras (RAS).

Mer om projekten kan ni läsa i kvartalets projektrapport som publiceras idag på Kanceras hemsida via denna länk (och på www.kancera.se)

Dessutom kan vi i slutfasen av det EU-finansierade parasitprojektet konstatera att Kanceras nyutvecklade substanser, som riktas mot parasitens arvsmassa, visar en lovande effekt mot infektion orsakad av Trypanosoma-parasiten. Parasiten Trypanomsoma förorsakar Chagas sjukdom som idag drabbar cirka 8 miljoner människor. I och med dessa resultat har Kancera uppnått EU-projektets högt ställda mål att utveckla en ny klass av läkemedelslika substanser som verkar i en djurmodell för en av människans svåraste parasitsjukdomar.

Februari 2017
Thomas Olin

VD Kancera AB (publ)

DETTA ÄR KANCERA
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlings-koncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. 
Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 16 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

HISTORIK
Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under 2008 startade iNovacia läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet. I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia AB och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital och två läkemedelsprojekt inom cancer. NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till handel på First North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013 förvärvade Kancera AB ett komplett utvecklings-laboratorium för läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag iNovacia AB varefter läkemedelsutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science Park, Stockholm. 


Tillbaka