Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ)

2011-02-24

28 april–31 december 2010

Föreliggande bokslutskommuniké avser Kanceras första räkenskapsår som omfattar perioden 28 april – 31 december 2010. Det finns därmed inga historiska jämförelseuppgifter.
Kanceras villkorade förvärv av iNovacia AB har genomförts i början av 2011 och ingår därför inte i räkenskaperna.

Helårsperioden 28 april – 31 december 2010 och fjärde kvartalet 2010 i korthet

 • Bolaget bildades i april 2010 och förvärvade i samband med bildandet två cancerprojekt.
 • Nettoförsäljning för kvartalet uppgick till 0 kr och för helåret till 0 kr.
 • FoU-kostnader för kvartalet  uppgick till 3,7 Mkr och för helåret till 4,8 Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –5,6 Mkr och för helåret till -7,2 Mkr.
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –5,6 Mkr och för helåret till -7,1 Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till –0,60 kr. Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,96 kr.
 • Eget kapital uppgick per den sista december 2010 till 11,1 Mkr eller 1,15 kr per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 79 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,3 Mkr och för helåret till  -5,6 kr.
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2010 till 6,6 Mkr.
 • Nyemissioner under perioden inbringade 13,8 Mkr efter emissionskostnader.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Kancera genomförde riktade nyemissioner för finansiering av bolagets uppstartsfas och förberedelser för anslutning till NASDAQ OMX First North som tillförde Bolaget 11,8 Mkr efter emissionskostnader.
 • I Kanceras läkemedelsprojekt ROR-1 riktat mot leukemi identifierades aktiva substanser som visar en signifikant högre träffsäkerhet mot cancer än idag använda cytostatika.
 • Kancera förvärvade en villkorad köpoption att förvärva iNovacia AB vilken har förlängts.
 • Kancera inledde en process för genomförandet av en publik nyemission och anslutning av aktien till Nasdaq OMX First North.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kanceras publika nyemission har genomförts och tillför bolaget 22,2 Mkr efter emissionskostnader.
 • Kancera har utnyttjat optionen att förvärva iNovacia AB
 • Innan Kancera förvärvade iNovacia sålde iNovacia sin aktiepost i Kancera för 6 Mkr (7 kr per aktie). Försäljningen avsåg befintliga aktier och medför ingen utspädning men likviditetstillskott i bolaget.
 • Koncernens likvida medel – med beaktande av Kanceras publika nyemission, förvärvet av iNovacia samt iNovacias aktieförsäljning  – uppgick per den 23 februari 2011 till ca 35 Mkr efter emissionskostnader.
 • NASDAQ OMX First North har godkänt Kancera för upptagande till handel på First North. Första dag för handel blir den 25 februari 2011. 

  

Tillbaka