Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2018, 1 januari – 31 december 2018

2019-02-22

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER I KORTHET

• Nettoomsättning för perioden (januari till december) uppgick till 0,4 MSEK (0,1 MSEK) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,3 MSEK (0,0 MSEK).

• FoU-kostnader för perioden uppgick till 45,2 Mkr (55,8 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 14,0 Mkr (16,0 Mkr).

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -45,9 Mkr (-56,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -12,4 Mkr (-11,9 Mkr).

• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -45,9 Mkr (-56,2 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -12,1 Mkr (-12,0 Mkr).

• Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,26 kr (-0,39 kr) varav fjärde kvartalet utgjorde -0,06 kr (-0,09 kr).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -47,3 Mkr (-53,5 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde –13,8 Mkr (-18,6 Mkr).

• Eget kapital uppgick per den 31 december 2018 till 33,4 Mkr (38,7 Mkr) eller 0,18 kr (0,26 kr) per aktie.

• Soliditeten uppgick per den 31 december 2018 till 73 procent (76 procent).

• Likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 21,0 Mkr (27,8 Mkr). 

• Likvida medel exkluderar betalning från Grünenthal om 324 164 EUR enligt avtal rörande HDAC-projektet. Denna likvid har betalats under januari 2019.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

• Kancera rapporterade att bolaget har registrerat en patentansökan (EP18205819.8) för en tredje serie av nya substanser som selektivt hämmar enzymet HDAC6 för behandling av inflammation och cancer.

• Kancera tilldelades inom ramarna för EU:s forskningsprogram Horizon 2020 ett forskningsanslag om totalt cirka 260 000 Euro för finansiering av en doktorand i syfte att utforska fractalkine-systemets roll i uppkomsten av smärta vid ledinflammation.

• Kancera meddelade att avsiktsavtal ingicks med Global Corporate Finance (GCF), New York om en investering som omfattar maximalt 60 miljoner kronor. Bemyndigande om att slutföra detta avtal samt nyemission av aktier mot kontant betalning godkändes av extra bolagsstämma den 13e december 2018. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Kancera att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet.

• Kancera rapporterade att en ny effektstudie i djurmodell av hjärtinfarkt visade att lägre doser än förväntat ger en signifikant hjärtskyddande effekt.

• Kancera AB meddelade att bolaget har ingått ett forsknings- och optionsavtal med Grünenthal, ett ledande läkemedelsföretag inom smärtforskning och behandling. Enligt detta avtal ansvarar Grünenthal för all preklinisk forskning för att utveckla läkemedelskandidater från Kanceras serier av HDAC-hämmare och erhåller rätt att förvärva dessa substanser. Enligt avtalet får Kancera en förskottsbetalning på cirka 3 miljoner kronor. Vid genomförande av utveckling och kommersialisering, sker milstolpebetalningar uppgående till totalt cirka 340 miljoner kronor och därutöver betalning i form av försäljningsrelaterade royalties.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

• Kancera har meddelat att två delmål uppnåtts inför den planerade starten av kliniska studier med läkemedelskandidaten KAND567 för att visa minskad vävnadsskada i samband med hjärtinfarkt.  KAND567 har i en nyss avslutad preklinisk toxikologisk studie uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil för intravenös tillförsel, samtidigt som betydande framsteg gjorts i utvecklingen av en storskalig produktionsmetod.

• Kancera har meddelat att resultaten från en studie av lymfom-patienters immunceller visar att fractalkine-systemet är aktiverat vid cancerformerna kronisk lymfatisk leukemi, diffust storcelligt B-cellslymfom och Hodgkins lymfom. Med anledning av denna upptäckt kommer bolaget nu att fördjupa studierna av hur läkemedelskandidater som interagerar med fractalkine-systemet, såsom KAND567, kan komma att spela en roll i framtida behandlingar av dessa sjukdomar.

• Kancera har meddelat att idag att det tidigare annonserade finansieringsavtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) har signerats – detta i enlighet med bemyndigande från en extra bolagsstämma den 13 december 2018. Avtalet ger Kancera rätt att erhålla upp till 60 mkr under 30 månader i utbyte mot nyemitterade aktier. I anslutning till signeringen erlägger Kancera en engångsbetalning genom en riktad nyemission av aktier till GCF till ett värde motsvarande 3,5% av investeringsomfånget (2,1 mkr).

VD HAR ORDET

Idag saknas effektiva läkemedel för att minimera den akuta vävnadsskada som uppstår i hjärtat vid en hjärtinfarkt. Relativt ny kunskap visar att en stor del av skadan orsakas av en inflammatorisk process i samband med att blodet åter börjar flöda i hjärtats kranskärl efter att patienten genomgått livräddande ballongvidgning. Denna kunskap ger helt nya möjligheter att utveckla läkemedel som skyddar hjärtvävnaden. Målet är att rädda liv och minska de långsiktiga skador som bidrar till både nya infarkter och kronisk hjärtsvikt.

Kanceras fractalkine-blockerare KAND567 utvecklas för att minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt. I flera djurstudier har vi också kunnat visa att KAND567 minskar skadeområdet med upp till 50 procent, och under det gångna året har vi slutfört en fas I-studie där läkemedelskandidaten uppvisade en god säkerhetsprofil i dosnivåer som bedöms tillräckliga för att uppnå en farmakologisk effekt. Dessutom har vi uppnått betydande framsteg i utvecklingen av en storskalig produktions-metod. Det internationella intresset för vårt projekt blir allt större, och i samband med den årliga JP Morgan-kongressen i San Fransisco i januari fick vi tillfälle att träffa en rad globala läkemedelsföretag som ville veta mer om KAND567 och våra planer för framtiden. 

De senaste årens framsteg i fractalkine-projektet, med KAND567 i spetsen, har lett fram till att bolaget sedan en tid tillbaka allokerar i stort sett alla sina interna resurser till just detta område. Nästa steg är att utvärdera en intravenös beredningsform i en kompletterande fas I-studie i friska försöksperoner, varefter projektet förväntas ta klivet in i fas II. I den första patientstudien kommer KAND567 administreras intravenöst till hjärtinfarktpatienter. Resultat förväntas bli tillgängliga redan under andra halvåret 2020. På sikt ser vi också stora möjligheter att utveckla läkemedelskandidaten även mot kroniska inflammatoriska sjukdomar och vissa typer av cancer. Cancerområdet bedöms som allt mer intressant – nyligen presenterade vi resultat från analyser av lymfompatienters immunceller som visar att fractalkine-systemet är aktiverat vid kronisk lymfatisk leukemi, diffust storcelligt B-cellslymfom och Hodgkins lymfom.

Utvecklingen av Kanceras övriga pipeline-projekt kommer vara beroende av externa samarbeten. I december meddelade vi att Grünenthal – ett ledande läkemedelsföretag inom smärtbehandling – tar över ansvaret för den prekliniska forskningen vad gäller våra HDAC-hämmare. Grünenthal har rätt att senare förvärva HDAC-substanserna, med målet att utveckla ett eller flera nya och potentiellt sjukdomsmodifierade läkemedel mot neuropatisk smärta. Det totala avtalsvärdet uppgår till cirka 340 mkr. Dessutom har Kancera rätt till försäljningsbaserade royalties.

Vår finansiella position stärktes under 2018 genom en nyemission samt genom ett avtal med den amerikanska investeraren Global Corporate Finance (GCF) om framtida riktade nyemissioner till ett maximalt belopp om 60 mkr. Vi bedömer att avtalet, som är fritt från aktielån och teckningsoptioner, erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella emissioner. Kapitaltillskott från GCF avses användas till kliniska studier samt för bolagets drift.

Den globala marknaden för läkemedel vid akut hjärtinfarkt uppskattas av Zion Market Research till cirka 12 miljarder kronor 2016 med en beräknad tillväxt om 40% fram till 2022 , men idag saknas läkemedel som likt KAND567 kan motverka de inflammationskopplade skadorna på hjärtat i det akuta skedet. Ett sådant läkemedel skulle ha potential att på ett betydande sätt ytterligare expandera marknaden. Vi ser fram emot att under andra halvåret 2019 inleda en fas II-studie av KAND567 i just hjärtinfarktpatienter och resultaten förväntas bli tillgängliga ungefär ett år senare. Positiva studieresultat skulle vara transformerande för Kancera. Inte enbart för den fortsatta utvecklingen av vår längst framskridna läkemedelskandidat inom hjärtinfarktområdet, utan även för utveckling inom andra kommersiellt attraktiva områden där behovet av förbättrade behandlingar är stort.

Thomas Olin
Verkställande direktör

DETTA ÄR KANCERA

Kancera AB utvecklar läkemedel mot cancer och inflammatoriska sjukdomar i laboratorier i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 28 december 2018 till cirka 7400. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

HISTORIK

Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under 2008 startade iNovacia läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.

I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia AB och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital och två läkemedelsprojekt inom cancer.

NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till handel på First North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013 förvärvade Kancera AB ett komplett utvecklingslaboratorium för läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag iNovacia AB varefter läkemedelsutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science Park, Stockholm. Inför byte av segment för notering från Nasdaq First North till Nasdaq First North Premier, vilket skedde den 28 oktober 2016, bildades dotterbolaget Kancera Förvaltning AB varefter Kancera fr.o.m. andra kvartalet 2016 övergick till redovisning i enlighet med IFRS i Koncernen och RFR2 i Moderbolaget samt i enlighet med årsredovisningslagen.


Tillbaka