Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2012 1 januari–31 december 2012

2013-02-22

Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Jämförelsesiffror för 2011 gällande rörelseresultat och resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under första kvartalet 2011. Dessutom påverkades jämförelsesiffror för 2011 av att Kancera förvärvade iNovacia den 17 februari varför endast 10,5 månader av iNovacias omsättning inkluderas i jämförelseperioden januari till december 2011.

Perioden januari till december samt fjärde kvartalet 2012 i korthet

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 28,9 Mkr (23,0 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 9,3 Mkr (5,0 Mkr). Nedskrivningar av instrument och kemiskt bibliotek gjordes med 2,9 Mkr under fjärde kvartalet.
 • Nettoförsäljning för extern kontraktsforskning för perioden uppgick till 3,5 Mkr (7,1 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 1,4 Mkr (3,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,3 Mkr (-18,4 Mkr efter upplösning av badwill om 7,0 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -10,5 Mkr (-5,2 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -33,5, Mkr (-18,4 Mkr efter upplösning av badwill om 7,0 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -10,7 Mkr (-5,0 Mkr). Resultat under fjärde kvartalet belastades med nedskrivningar av instrument och kemiskt bibliotek med 2,9 Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till -2,02 kr (-1,35 kr) och för fjärde kvartalet till -0,60 kr (-0,33 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -26,9 Mkr (-23,2 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde -3,4 Mkr (-3,3 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2012 till 5,5 Mkr (25,9 Mkr) eller 0,29 kr (1,71 kr) per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 30 procent (65 procent).
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2012 till 6,8 Mkr (20,8 Mkr) varav i moderbolaget 5,1 Mkr (14,6 Mkr).
 • I samband med beslut om omstrukturering av dotterbolaget iNovacia belastades resultatet under fjärde kvartalet med engångskostnader om 0,17 Mkr.

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera visade i samarbete med Professor Matthias Löhr vid Karolinska Institutet att Kanceras ROR-hämmare ger en god celldödande effekt i en krävande modell av human cancer i bukspottkörteln. Effekten är signifikant bättre än den som erhålls av dagens standardterapi, gemcitabin. Kancera presenterade dessa resultat på Bio Europe Spring i Amsterdam.
 • Kancera presenterade bolagets strukturbaserade design av aktiva substanser riktade mot cancerns metabolism vid World Cancer Metabolism Summit i Washington.
 • Kancera presenterade resultat inom ROR-projektet som visar att bolagets aktiva substanser är signifikant mer selektiva än fyra konkurrerande kinashämmare som utvecklas mot kronisk lymfatisk leukemi. Resultaten är framtagna i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera registrerade patentansökan gällande en kemisk serie av ROR-hämmande småmolekyler med läkemedelslika egenskaper.
 • iNovacia AB meddelade att bolaget och Bostonbaserade Agios Pharmaceuticals har ingått ett samarbetsavtal gällande identifiering av kemiska startpunkter med hjälp av iNovacias höghastighetsscreening och kemiska bibliotek.
 • Kancera meddelade att bolagets ROR-hämmande substanser har förmåga att döda leukemiceller från 50 % av de i patienter som inte längre hjälps av dagens läkemedel mot kronisk lymfatisk leukemi. Detta öppnar vägen för ett möjligt genombrott i behandlingen av den vanligaste formen av kronisk leukemi. Studierna är utförda i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera meddelade att bolaget i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp på Karolinska Institutet har utvecklat antikroppar som tillåter utveckling av ett diagnostiskt verktyg för att identifiera patienter och följa upp hur enskilda patienter svarar på behandling med ROR-hämmare.
 • Kanceras cancerprojekt presenterades vid ett seminarium under temat ”Lead Generation and Structure-Based Drug Design in Cancer Research” vid Cambridge Innovation Center i Boston, USA, april 2012.
 • Kancera AB slutförde den 8 juni en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 95 % och avsåg 3 608 208 aktier till en emissionskurs av 2,30 kr per aktie vilket tillförde Kancera AB 8,3 Mkr före emissionskostnader och innebär en utspädning om 19,2 % baserat på antal aktier om 18 756 208.
 • Bolagsstämman den 28 maj 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 % av totala antalet aktier.
 • Kancera meddelade att Professor Carl-Henrik Heldin har valts in i Kanceras styrelse. Professor Heldin är sedan 1986 chef för Ludwiginstitutet för Cancerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Professor Heldin har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut och framgångsrika biotech-entreprenörer vilket ger en internationell blick för hur Kanceras projekt värderas vetenskapligt och industriellt.
 • Professor Håkan Mellstedt presenterade Kanceras ROR-projekt under titeln ”Effect of ROR1 targeting small molecules on chronic lymphocytic leukemia cells” vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago, USA, juni 2012.
 • Kancera presenterade bolagets cancerprojekt vid BIO International Convention i Boston, USA, juni 2012, ett möte som attraherade företagsledare och affärsutvecklare från över 2500 företag.
 • Kancera meddelade att bolagets patenträttigheter rörande biologiskt läkemedel riktat mot ROR-1 förstärks genom förvärv av Bioinvents del i patentansökan WO 2011/079902. Förvärvet bygger på en överenskommelse som inte innebär någon finansiell börda för Kancera innan intäkter genereras. Kancera har genom bolagets medgrundare Professor Håkan Mellstedt tidigare ett delägande i patentansökan WO 2011/079902 rörande terapeutiska antikroppar riktade mot ROR för behandling av cancer. Denna patentansökan har utvecklats tillsammans med Bioinvent och andra forskare vid Cancercentrum Karolinska. Kanceras ambition är att utveckla dessa ROR-antikroppar i partnerskap med bolag som är specialiserade på biologiska läkemedel.
 • Kancera meddelade att bolagets PFKFB3-hämmande substanser mot cancer nu går in i pre-kliniska effektstudier i djur. Den första generationen av Kanceras PFKFB3-hämmande substanser har valts ut efter prövning i två djurstudier som visar att substanserna fördelas effektivt i kroppen och tolereras väl. Efter styrelsens beslut den 16:e oktober (se pressmeddelande sammanfattat nedan) sker inga ytterligare investeringar av betydelse i PFKFB3-projektet, som kommer att bli föremål för en mer ingående utvärdering längre fram.
 • Kancera meddelade att dess helägda dotterbolag iNovacia AB har ingått avtal med Intellect Neurosciences New York, USA, om uppdragsforskning. Avtalet gäller utvärdering av prekliniska substanser för optimering av Intellects konjugerade antikroppar.
 • Kancera meddelade den 16 oktober 2012 att bolaget avser genomföra nyemission, ändrad affärsmodell och fokusering på ett läkemedelsprojekt, Kancera meddelade därefter att:

  –  Som ett led i pågående ändring av bolagets affärsmodell, har iNovacia AB inlett en företagsrekonstruktion den 27 november 2012. I Kanceras nya organisation fokuseras tillgängliga resurser på leverans av en läkemedelskandidat i ROR projektet under 2013
  –  Nyemission har avslutats den 21 december 2012. Totalt tecknades 13 511 466 aktier, varav 7 069 249 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 6 442 217 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades således till ca 72 procent. Nyemissionen      tillför Kancera AB ca 9,3 Mkr före emissionskostnader.
  –  Affärsmodellen ändras till att driva verksamheten med en begränsad organisation och en signifikant minskning av de fasta kostnaderna. Parallellt utreds möjligheterna till en rekonstruktion av iNovacia. Om detta inte går att genomföra kommer iNovacia att  säljas eller avvecklas.
  –  Kanceras styrelse bedömer att bolagets begränsade finansiella och personella resurser kräver en fokusering av verksamheten till ett projekt och har beslutat att fortsatta investeringar fokuseras till ROR-projektet.

 • Kancera meddelade att bolagets första generation av PFKFB3-hämmande substanser bromsar tillväxten av bukspottkörtel-cancer i pre-kliniska effektstudier i djur. Den bromsande effekten av Kanceras PFKFB-hämmare var cirka 20 % bättre än placebobehandling. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Överlevnaden hos dessa patienter är mindre än två procent fem år efter diagnos vilket understryker att det finns ett stort behov av nya läkemedel mot bukspottkörtelcancer. Kancera står dock fast vid tidigare meddelat beslut att prioritera bolagets ROR-projekt varför vidare utveckling av PFKFB-projektet först återupptas när adekvat finansiering har säkrats.
 • Kancera meddelade att bolagets projektportfölj har presenterats under mötet för European Cancer Cluster i Hamburg samt vid BioEurope 2012, även detta i Hamburg, Tyskland.
 • Kancera rapporterade resultat som visar att cancercellerna från bukspottkörtel inte kan existera utan ett fungerande ROR-1 protein. Resultaten som stödjer detta har genererats i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Karolinska institutet. Resultaten ger ökat stöd för Kanceras ROR-projekt som syftar till att utveckla ett effektivt läkemedel mot denna svåra cancersjukdom.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har genom en uppdatering angående projektportföljen rapporterat att
  –  Publikationer under ”American Society for Hematology” (ASH) i Atlanta, USA, från Kancera, dess medgrundare, Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska institutet, och forskare vid University of California, San Diego, har visat på betydelsen av ROR för   utveckling av nya läkemedel mot den oftast förekommande kroniska (KLL) som den oftast förekommande akuta (AML) formen av leukemi.
  –  Ytterligare investeringar har gjorts i patentskydd inom ROR-projektet genom registrering av en internationell patentansökan (PCT/EP2013/051772) under januari 2013 och genom förvärv av exklusiva rättigheter till en patentansökan gällande humana  monoklonala antikroppar (WO 2012/076727)
  –  Kompletterande analyser av Kanceras resultat har visat att nivån på hämningen av PFKFB3-proteinet inne i cancercellen korrelerar väl med den tillväxthämning som noteras i såväl enskilda cancerceller som i en hel tumör. Detta stärker ytterligare PFKFB3 som måltavla för behandling av cancer.
 • Kancera har meddelat att avtal har ingåtts i syfte att möjliggöra tillgång till ett högteknologiskt laboratorium för Kanceras nya mindre organisation. Avtalen inkluderar överenskommelse med
      Humlegården Fastigheter AB om hyra av mindre och mer kostnadseffektiva laboratorielokaler som är bättre anpassade till ROR-projektets storlek och budget.
   
  –  Sobi AB om övertagande av Sobi ABs fordran mot iNovacia om 5 Mkr som är säkerställd genom företagshypotek i bl.a. iNovacias laboratorieutrustning och instrumentpark. Fordringen övertas mot en betalning om 2 Mkr till Sobi AB.   

Den 16 oktober 2012 meddelade Kancera AB en handlingsplan för att ge bolaget ökad flexibilitet vad gäller såväl kapacitet som kostnader. Som ett led i denna handlingsplan inleddes rekonstruktion av dotterbolaget iNovacia AB den 27 november 2012. Den 21 februari har beslut tagits att avbryta rekonstruktionen av iNovacia då osäkerhet består gällande möjligheter att skapa externa intäkter som tillåter iNovacia ABs fortsatta drift. Mot denna bakgrund har iNovacia ansökt om konkurs. Kancera har inte lämnat ekonomiska garantier avseende iNovacia.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 12 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1200. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.se/

Tillbaka