Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2011

2012-02-23

1 januari–31 december 2011

Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Helårsperioden 2011 samt det fjärde kvartalet i korthet

 • Nettoförsäljning för extern kontraktsforskning för helårsperioden uppgick till 7,1 Mkr varav det fjärde kvartalet uppgick till 3,2 Mkr. Därmed uppnåddes nettoförsäljningen för helåret på 6,5 Mkr som kommunicerades i kvartal 3 delårsrapport 2011.
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 23,0 Mkr varav det fjärde kvartalet uppgick till 5,0 Mkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -18,4 Mkr varav det fjärde kvartalet uppgick till -5,2 Mkr.
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -18,4 Mkr varav det fjärde kvartalet uppgick till -5,0 Mkr
 • Rörelseresultat och Resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under perioden.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,35 kr varav det fjärde kvartalet uppgick till -0,33 kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -22,2 Mkr varav det fjärde kvartalet uppgick till -3,3 Mkr.
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2011 till 25,9 Mkr eller 1,71 kr per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 66 procent.
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2011 till 20,8 Mkr och i moderbolaget till 14,6 Mkr.

Styrelsen föreslår att nettoresultatet för moderbolaget Kancera AB, -23 665 245 kr, överförs i ny räkning.

Viktiga händelser under helårsperioden 2011

 • Kanceras publika nyemission genomfördes och tillförde bolaget 25,2 Mkr före emissionskostnader under 2011. Kostnaderna för denna emission uppgick 2010 till 2,1 Mkr och för 2011 till 1,7 Mkr.
 • Den 17 februari utnyttjade Kancera en köpoption att förvärva iNovacia AB för en köpeskilling om 2,3 Mkr.
 • Innan Kancera förvärvade iNovacia sålde iNovacia sin aktiepost i Kancera för 6 Mkr (7 kr per aktie). Försäljningen avsåg befintliga aktier och medför ingen utspädning men ett likviditetstillskott som medföljde vid Kanceras förvärv.
 • NASDAQ OMX First North godkände Kancera för upptagande till handel på First North. Första dag för handel var den 25 februari 2011.
 • I Kanceras läkemedelsprojekt mot leukemi visade forskningsresultat under året att bolagets aktiva substanser även har potential att vara verksamma i ytterligare åtta blodcancerformer. Vidare kartlades verkningsmekanismer för Kanceras aktiva substanser. De senare resultaten visade på en cancerspecifik verkan vilket underlättar vidare utveckling och marknadsföring av projektet mot leukemi.
 • Kancera visade att bolagets substanser riktade mot cancerns energiomsättning ökar effektiviteten av kemoterapi i en cellmodell av magcancer. Nya substanser riktade mot cancerns energiomsättning registrerades av Kancera i två internationella patentansökningar under juni respektive september 2011.
 • Kancera etablerade ett samarbete med Professor Mary Hendrix, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA för att utveckla produkter mot aggressiv cancer. Professor Hendrix, som är rådgivare åt National Cancer Institute (NCI) samt National Institutes of Health (NIH), bidrar med kunnande och modeller för att identifiera eller angripa metastaserande cancer i en tidig fas av sjukdomen.
 • Årsstämman beslutade att införa ett optionsprogram till koncernens anställda och vissa uppdragstagare innefattande emission av 400 000 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 2,6 procent. Tecknade optioner under 2011 var 342 000 optioner vilket vid full inlösen skulle motsvara en utspädning av aktiekapitalet på 2,2 procent. Erlagd betalning av optionspremier vid teckning av optioner belöpte sig till 95 tkr och som redovisades mot eget kapital.
 • Nytt hyresavtal ingicks avseende specialritade laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park för inflyttning i september 2011.
 • Som en följd av framsteg inom Kanceras ROR-teknologi initierade Kancera utveckling av läkemedelskandidater som slår mot solida tumörer, såsom cancer i bukspottskörtel och prostata.
 • En riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från årsstämman, inbringade under juli 7,6 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 685 Tkr. Emissionskurs var 4 kronor och 1 900 000 aktier utgavs innebärande en ökning av antalet aktier med 14,3 %. Tillfört kapital avses i första hand att användas för vidareutveckling av Kanceras ROR-teknologi.
 • Under augusti och september genomförde Kancera, tillsammans med det helägda dotterbolaget iNovacia AB, en flytt av verksamheten till nya laboratorier i Karolinska Institutet Science Park, Solna. Flyttkostnaderna som uppstod i samband med detta uppgick till 1.6 tkr och har belastat årets resultat med samma belopp
 • Kancera fann i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Karolinska Institutet aktiva substanser som effektivt dödar cancerceller från bukspottkörtel. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Färre än två procent av dessa patienter lever fem år eller längre efter diagnos.
 • Kanceras helägda dotterbolag iNovacia meddelade att bolaget, i samarbete med forskare i Europa och Sydamerika, har utvecklat hämmare av ett målprotein i parasiten Schistosoma. Denna parasit infekterar årligen cirka 200 miljoner individer i tropiska eller sub-tropiska regioner vilket leder till över 280 000 dödsfall varje år i sjukdomen schistosomiasis (även kallad bilharzios eller snäckfeber). 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB den 10 november 2011 beslutades i enlighet med styrelsens förslag: (a) att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut får uppgå till högst 20 procent av antalet aktier i bolaget.
 • Kancera Cancer Award 2011 tilldelades ett team med doktoranden Hanna Zirath i spetsen och som främst ingår i professor Marie Henrikssons Forskargrupp vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cell Biologi (MTC), Karolinska Institutet t för bästa presentation vid Karolinska Institutets 10:e årliga nätverksmöte för cancerforskare. 
 • Kanceras med-grundare och vetenskaplige rådgivare Professor Håkan Mellstedt visade i patientstudier att ROR1 – Kanceras måltavla vid läkemedelsutveckling mot kronisk lymfatisk leukemi (KLL) ökar i förekomst på tumörceller hos patienter med tilltagande aggressiv (progressiv) sjukdom.
 • iNovacia AB visade i samarbete med GE Healthcare, Sverige och forskare vid Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) vid Karolinska Institutet hur tekniker för fragment screening effektivt kan användas i framtagning av läkemedel.
 • Kancera förstärkte patentportföljen inom cancermetabolism genom att registrera en patentansökan som omfattar nya aktiva substanser och en strategi för att underlätta upptag av dessa i cancerceller.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har presenterat bolagets strukturbaserade design av aktiva substanser riktade mot cancers metabolism vid World Cancer Metabolism Summit i Washington.
 • Kancera har presenterat resultat inom ROR-projektet som visar att bolagets aktiva substanser är signifikant mer selektiva än fyra konkurrerande kinashämmare som utvecklas mot kronisk lymfatisk leukemi. Resultaten är framtagna i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera har registrerat patentansökan gällande en kemisk serie av ROR-hämmande småmolekyler med läkemedelslika egenskaper.
 • iNovacia AB har meddelat att bolaget och Bostonbaserade Agios Pharmaceuticals har ingått ett samarbetsavtal gällande identifiering av kemiska startpunkter med hjälp av iNovacias höghastighetsscreening och kemiska bibliotek.


Tillbaka