Beslut vid extra bolagsstämma i Kancera AB

2016-04-22

Vid dagens extra bolagsstämma i Kancera AB godkändes styrelsens beslut av den 6 april 2016 om nyemissioner av aktier och teckningsoptioner i form av units.

Emissionsbesluten i sammandrag:

–       Företrädesemission av högst 20 785 072 units. Varje aktie ger en uniträtt. Fem uniträtter ger rätt att teckna en unit till emissionskursen 2,50 SEK. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna är den 6 maj 2016. Teckningstid 10-25 maj 2016. Emissionsbelopp totalt cirka 52 MSEK.

–       Riktad nyemission av högst 4 000 000 units avseende en s.k. övertilldelningsoption för det fall företrädesemissionen blir övertecknad.

–       Riktad nyemission av 1 747 200 units. Emissionen riktas till medlemmarna i det garantikonsortium som garanterar cirka 33,4 MSEK av företrädesemissionen. Därutöver har en grupp investerare ingått teckningsförbindelser om 3 MSEK. Detta innebär att företrädesemissionen är säkerställd till totalt 36,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent. För teckningsförbindelserna utgår inget arvode.

Därutöver beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i emissionerna enligt ovan och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna betala arvode till bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Antalet units som utgår i arvode uppgår till 1 293 200. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 april 2018. Under perioden 1 oktober 2016 – 30 juni 2017 är lösenkursen 5 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner; under resterande löptid 1 juli 2017 – 30 april 2018 är lösenkursen 6 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.

Mer information om de kommande nyemissionerna återfinns på Kanceras hemsida www.kancera.se.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars 2016 till cirka 7900. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, erik.nerpin@advokatnerpin.com
Thomas Olin, VD, 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka