Banbrytande forskningsresultat för Kanceras fraktalkinblockerare kan bana väg för ny behandling av äggstockscancer

2021-03-22

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) rapporterar prekliniska forskningsresultat, som visar att bolagets fraktalkinblockerare har potential att bryta cancercellers resistens mot kemoterapi och därmed väsentligt förbättra behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer (1). Sjukdomen drabbar årligen över 100 000 kvinnor och behovet av långvarigt verksamma behandlingar är stort då sjukdomen anses vara den mest allvarliga formen av gynekologisk cancer. Kancera planerar nu för klinikförberedande studier med målet att definiera en optimal doseringsstrategi för fraktalkinblockeraren KAND567. Positiva resultat skulle möjliggöra en start av en klinisk studie i cancerpatienter redan under 2022.

”Det största hindret för effektiv behandling av många cancrar är att kemoterapin möter ökande motstånd från cancern ju längre sjukdomen framskrider. Idag publiceras banbrytande prekliniska resultat som visar att Kanceras fraktalkinblockerare kan göra motståndskraftiga cancerceller känsliga för kemoterapi igen. Detta öppnar attraktiva möjligheter för bolaget inom ytterligare ett terapiområde, vid sidan av hjärtinfarkt och COVID-19. Eftersom KAND567 redan befinner sig i klinisk utveckling finns goda förutsättningar att kunna inleda en första studie i cancerpatienter redan under 2022”, säger Thomas Olin, vd på Kancera.

Banbrytande prekliniska resultat
De nya prekliniska forskningsresultaten visar att Kanceras läkemedelskandidat KAND567 redan efter 72 timmars behandling gör tidigare behandlingsresistenta cancerceller återigen känsliga för dagens standardbehandling. Specifik blockad av fraktalkinreceptorn med KAND567 leder till hämning av cellens DNA-reparationssystem, vilket gör att skadorna på cancercellen ökar och fler cancerceller dör. KAND567 har visat sig effektiv även om cancercellen bär på genvarianter som normalt försvårar effektiv behandling (vildtyp BRCA och muterad p53). Resultaten ger en stark grund för vidare utveckling av såväl KAND567 som KAND145 mot nya förbättrade behandlingsstrategier för patienter med avancerad cancer. Dessa banbrytande fynd, som är relaterade till både barn- och vuxencancer, har genererats i ett forskningssamarbete med Nina Gustafssons forskargrupp vid Karolinska Institutet och Scilifelab där Kanceras doktorander deltagit inom ramarna för EU-projektet SYNTRAIN (2).

Genetisk information stödjer det nya behandlingskonceptet
KAND567 påverkar samma typ av DNA-reparationssystem som är blockerad vid den genetiskt betingade blodsjukdomen Fanconi Anemia. Hos Fanconi-patienter är DNA-skadande cancerläkemedel som till exempel cisplatin, karboplatin och mitomycin C extra effektiva. Det beror på att skadorna inte repareras effektivt vilket resulterar i att cancercellerna lättare avdödas. En överaktivering av denna specifika DNA-reparationsmekanism är däremot kopplad till sämre prognos vid äggstockscancer, bröstcancer och lungcancer.

Kanceras behandlingskoncept bygger på samma typ av synergistisk verkan mellan specifika läkemedel som legat till grund för etableringen av PARP-hämmare (t.ex AstraZenecas Lynparza) inom behandling av framför allt äggstocks- och bröstcancer. PARP-hämmare har signifikant förlängt överlevnad utan sjukdomsprogression i patienter med vissa mutationer och då främst i tidigare faser av sjukdomen, dvs innan resistens mot kemoterapi uppkommer. PARP-hämmare utgör ändå ett av de viktigaste framstegen inom behandling av kvinnocancer och försäljningen uppgick 2018 till cirka 900 miljoner USD, med en förväntad årlig tillväxt om 32 procent fram till 2027 (3)

Inom cancer-området är Kanceras läkemedelskandidater initialt avsedda att kombineras med eller ersätta PARP-hämmare efter första och andra linjens behandling i kombination med DNA-riktad kemoterapi. Bolaget planerar för att ansöka om särläkemedelsstatus för KAND567 och KAND145 inom indikationen äggstockscancer, i syfte att ytterligare öka produktskyddet utöver existerande patentansökningar.

Om äggstockscancer
Äggstockscancer drabbar årligen över 100 000 kvinnor världen över och är därmed den sjunde mest diagnostiserade cancern bland kvinnor och den mest allvarliga formen av gynekologisk cancer. Nittio procent av äggstockscancer klassificeras som epitelial form med en genomsnittlig femårsöverlevnad på cirka 40 procent. Den första linjen av standardbehandling inkluderar DNA-skadande kemoterapi (cisplatin och karboplatin) och paclitaxel. Denna behandling är initialt effektiv i behandlingen av 80 till 90 procent av patienterna men inom 18 månader utvecklar cancern resistens vilket understryker det stora behovet av nya långvarigt effektiva behandlingar för dessa patienter (4).

Hälsoekonomiska bedömningar visar även på en beredskap från samhällets sida att öka användningen av nya läkemedel mot äggstockscancer, som har kapacitet att förlänga liv och öka livskvalitet. Detta reflekteras i att den totala marknaden under det kommande decenniet förväntas öka från 1,1 miljard USD till 2,8 miljarder USD (5). 

Referenser
(1) Targeting CX3CR1 Suppresses the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway and Synergizes with Platinum. https://www.mdpi.com/2072-6694/13/6/1442
(2) This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 722729.
(3) Global PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Inhibitor Market – Market Insights
(4) “Ovarian Cancer.” Nature Reviews. Disease Primers 2: 16061. 2016.
(5) The ”Ovarian Cancer: Market Forecast Report 2019-2029”

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka