Årsstämma i Kancera AB

2013-05-29

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2013.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin och Erik Nerpin omvaldes till styrelseledamöter. Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 250 000 SEK.

Val av revisor

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Ola Wahlquist som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier höjdes i enlighet med styrelsens förslag. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2.400.000 kronor och högst 9.600.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 28.800.000 och högst 115.200.000

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras mot kontant betalning utan företrädesrätt för aktieägarna får inte överstiga 8.000.000.


Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat för försäljning till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Formulärets överkant

Formulärets nederkant

Tillbaka