Årsstämma i Kancera AB

2014-05-27

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2014.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin och Erik Nerpin omvaldes till styrelseledamöter. Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Ola Wahlquist som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier höjdes i enlighet med styrelsens förslag. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 72.000.000 och högst 288.000.000. Bolagsordningen justeras så att krav på anmälan inför stämman senast gäller angiven dag i kallelsen. Därmed strykes krav på anmälan senast kl. 16 på angiven dag i kallelsen enligt §8.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett optionsprogram riktat till koncernens anställda och motsvarande befattningshavare samt styrelseledamöter. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 2 800 000 teckningsoptioner. Av dessa skall 2 200 000 ligga till grund för utställande av högst 1 650 000 personaloptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under perioden 27 maj – 13 juni 2014. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år.

De resterande 600.000 teckningsoptionerna emitteras till styrelseledamöterna Bernt Magnusson, Håkan Mellstedt och Carl-Henrik Heldin. Varje teckningsoption skall löpa i tre år och emitteras till marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga rådgivare.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
 
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka