Årsstämma i Kancera AB

2015-05-29

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2015.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin och Erik Nerpin omvaldes till styrelseledamöter. Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars 2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, erik.nerpin@advokatnerpin.com

Thomas Olin, VD, 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
 
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka