Årsstämma i Kancera AB

2016-05-27

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2016.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Charlotte Edenius valdes in i styrelsen tillsammans med de tidigare ledamöterna Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin och Erik Nerpin.

Bernt Magnusson, som avböjt omval, avtackades för sina insatser i Kancera alltsedan bolaget grundades.  

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Stämman beslutade att förlänga det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 22 april 2016; således bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i de emissioner som beslutades av nämnda extra bolagsstämma och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna betala arvode till bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

Utöver emissioner i samband med den pågående nyemissionen ska bemyndigandet kunna användas för nyemission av aktier avseende betalning av avtalad köpeskilling för förvärvet av Fractalkineprojektet. Sådan emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med betalning genom apport eller kvittning.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars till 7900. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, erik.nerpin@advokatnerpin.com

Thomas Olin, VD, 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress: Kancera AB (publ) Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22 SE 171 48, Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka