ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

2017-05-31

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 30 maj 2017.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes.

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter: Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin, Charlotte Edenius och Erik Nerpin.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK, varav ordföranden 150 000 SEK och övriga ledamöter utom VD 100 000 SEK vardera.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Magnus Fagerstedt fortsätter som huvudansvarig revisor.

Samtliga beslut var i enlighet med valberedningens förslag.

Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedning godkändes.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier erhöll inte erforderlig majoritet vid stämman.

Emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram

Styrelsen drog tillbaka förslaget till emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för koncernens anställda.

För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Tillbaka