Årsstämma i Kancera AB

2011-05-27

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2011.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 28 april – 31 december 2010.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Anders Essen-Möller, Thomas Olin och Erik Nerpin omvaldes som styrelseledamöter. Anders Åberg hade avböjt omval.
Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 250.000 SEK.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av antalet aktier.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen för införande av nya regler om kallelse till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Optionsprogram
Stämman beslutade att införa ett optionsprogram till koncernens anställda och motsvarande befattningshavare. Optionsprogrammet innebär emission av högst 400.000 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 2,9 procent.
 

För ytterligare information, kontakta gärna
Dr. Thomas Olin, VD, 073-520 40 01

Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
112 51 Stockholm
Besök bolagets hemsida på www.kancera.se
 

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancereffektmodeller för att kunna studera om kandidaterna fungerar före tester i människa.  Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1000. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

Tillbaka