Årsstämma i Kancera AB

2012-05-29

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 28 maj 2012.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Thomas Olin och Erik Nerpin omvaldes som styrelseledamöter. Carl-Henrik Heldin valdes som ny ledamot i styrelsen. Anders Essen-Möller hade avböjt omval.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 250 000 SEK.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av antalet aktier.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

Tillbaka