Kancera rapporterar övertygande prekliniska resultat från studier av bolagets fraktalkinblockerare i B-cellslymfom

2022-10-20

Kancera AB (publ) meddelar idag nya resultat från prekliniska studier som understödjer att bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater har potential att förbättra effekten av standardterapier mot B-cellslymfom, exempelvis kronisk lymfatisk leukemi (KLL),

Kancera meddelar härmed nya lovande resultat som visar att bolagets fraktalkinblockerare:

  • ökar celldöden i KLL celler från patienter med långt framskriden sjukdom genom att blockera leukemicellernas stödjeceller, s.k. cancerassocierade monocyter
  • lämnar normala monocyter och B-celler med bibehållen immunfunktion

“De nya prekliniska resultaten visar att våra fraktalkinblockerare verkar mot B-cellslymfom som t.ex KLL genom att oskadliggöra cancerassocierade monocyter och makrofager. Det är glädjande att konstatera att dessa resultat stämmer väl överens med vårt behandlingskoncept mot äggstockscancer. Vi ser därför en utökad potential för våra fraktalkinblockerare att återställa mottagligheten för standardterapier inom så väl äggstockscancer som B-cellslymfom ”, säger Kanceras vd, Thomas Olin.

Kancera har tidigare annonserat beslutet att genomföra kliniska studier av KAND567 i behandlingsresistent äggstockscancer, där målet är att återställa mottagligheten för platinum-baserad cytostatika genom att bl.a. blockera cancerassocierade monocyter och makrofager i tumörens mikromiljö.

Det är känt att en särskild typ av monocyter, som på engelska benämns nursing cells, bidrar till att stärka cancercellers motståndskraft mot behandling genom tillväxtstimulering och näringstillförsel. Det finns ingen existerande behandling som effektivt blockerar denna stimulans. Oberoende forskare har visat att fraktalkinsystemet styr interaktionen mellan denna särskilda typ av monocyter och leukemiceller. I syfte att studera den här interaktionen har Kancera genomfört forskningsstudier i samarbete med professorerna Håkan Mellstedt och Anders Österborg på Karolinska Institutet. Syftet har varit att studera förmågan hos Kanceras fraktalkinblockerande läkemedelskandidater att genom att oskadliggöra stödjeceller, återställa leukemicellernas mottaglighet för behandling med standardterapi.

I och med de lovande resultaten avser Kancera nu att i samarbete med kliniska experter positionera bolagets fraktalkinblockerare i behandlingsregimenen för B-cellslymfom och analysera möjligheterna för en eventuell klinisk utveckling. Resultatet bidrar även med fördjupad kunskap om hur Kanceras läkemedelskandidater påverkar immunceller vilket är värdefullt för den fortsatta kliniska utvecklingen inom andra prioriterade indikationer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023.Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Tillbaka