Kancera ger uppdatering om utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt och nominerar ny läkemedelskandidat

2021-04-21

  • två tredjedelar av patienterna har nu doserats i den kliniska studien av KAND567 för behandling av COVID-19; patientrekryteringen bedöms kunna fullföljas under innevarande kvartal,
  • lyckad uppskalning av produktion av läkemedelskandidaten KAND145 vilket möjliggör planenliga klinikförberedande studier,
  • nominering av KAND757 som läkemedelskandidat i PFKFB3-projektet efter positiva effekter som dokumenterats i tumörpreparat från patienter med rektalcancer.

Klinisk fas IIa-studie i COVID-patienter
Kanceras läkemedelskandidat KAND567 utvecklas primärt för att minska vävnadsskador i samband med hjärtinfarkt och som behandling av COVID-19. Den pågående fas IIa-studien i COVID-19 har nu doserat två tredjedelar av totalt 40 patienter. COVID-19-pandemins tredje våg innebär att de sjukhus som är engagerade i studien måste prioritera livräddande behandling, vilket påverkar tillgängliga resurser för klinisk prövningsverksamhet. Bolaget bedömer ändå att studiens fyra sjukhus har kapacitet att rekrytera samtliga patienter som återstår under innevarande kvartal, vilket innebär en viss försening jämfört den den tidigare kommunicerade tidsplanen (april).

Nästa steg i utveckling av fraktalkinblockerare mot cancer
Kancera har den senaste tiden förstärkt sitt engagemang inom cancerområdet. I mars presenterades banbrytande prekliniska resultat som visar att bolagets läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 har förmåga att göra resistenta äggstockscancertumörer känsliga för dagens standardbehandling med cellgifter. Detta genom att hämma tumörens förmåga att reparera sitt DNA.

Produktion av KAND145 har nyligen genomförts i en skala som möjliggör genomförande av klinikförberedande studier och inledande kliniska studier (kiloskala). Det innebär att Kancera planenligt förväntas inleda toxikologiska studier med KAND145 under fjärde kvartalet 2021. Bolaget bedömer möjligheterna som goda för att starta en klinisk studie med någon av sina läkemedelskandidater i patienter med äggstockscancer redan under 2022.

Ny läkemedelskandidat mot rektalcancer
En nyligen publicerad och omfattande forskningsstudie visar att ytterligare en av Kanceras läkemedelssubstanser, PFKFB3-hämmaren KAND757 (1), effektivt dödar tum örpreparat från rektalcancerpatienter genom att selektivt blockera ämnesomsättningen (2). Dessa resultat, tillsammans med bolagets tidigare publikation av hur KAND757 ökar cancercellers känslighet mot strålterapi (3), visar att KAND757 har potential att uppfylla de eftertraktade egenskaperna som söks för nästa generation av läkemedel mot rektalcancer. Kancera har därför beslutat att ompröva sitt tidigare beslut om att nedprioritera sina PFKFB3-hämmare och utse KAND757 till en ny läkemedelskandidat för preklinisk utveckling. Inom ramarna för Kanceras nuvarande finansiering avser bolaget att kartlägga hur stor andel av rektalcancerpatienterna som förväntas kunna dra nytta av KAND757 och hur läkemedelskandidaten bäst tillförs till tumören i en effektiv dos. En av doseringsteknikerna som skall undersökas är depåformulering för lokal administration direkt till tumören. Ett potentiellt beslut om att ta KAND757 vidare till klinisk fas avses att fattas under 2022 baserat på resultaten från dessa studier.

”Sammantaget kan vi konstatera att projekten utvecklas väl trots en del utmaningar förknippade med pandemin. Med de senaste framstegen för KAND145 och KAND757 fortsätter vi att etablera Kancera som innovatör och utvecklare av läkemedel som bryter tumörers behandlingsresistens. Därmed kan vi bidra med lösningar på ett av dagens största problem inom cancervården”, säger Thomas Olin, vd på Kancera.

  1. PFKFB3 är ett protein som styr cancercellers sockeromsättning och reparation av DNA
  2. Cancers 2021, 13, 1011. https://doi.org/10.3390/cancers13051011
  3. Nat Commun 9, 3872 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-06287-x

För ytterligare information:
Thomas Olin, vd, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01
www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater som mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Tillbaka