Kancera AB: Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Kancera

2016-05-04

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Prospekt och anmälningssedlar avseende Kanceras nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på Kanceras hemsida (www.kancera.se) på G&W Fondkommissions hemsida (www.gwkapital.se) samt på Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se). Prospektet har den 3 maj 2016 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas anmälningssedel, informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas anmälningssedel och informationsbroschyr.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; info@gwkapital.se eller per post på adress G&W Fondkommission,  Kungsgatan 3,  111 43 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
Teckningstid: 10 – 25 maj 2016
Handel i uniträtter: 10 – 23 maj 2016

För ytterligare information kontakta:
Thomas Olin, VD  KanceraAB
Tel: 0735-20 40 01
E-mail: thomas.olin@kancera.com

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission, en del av Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kancera AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kancera kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort den 4 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Kancera aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Tillbaka