Laboratorieförsök visar att kombination av ROR- och Bcl2-hämmare effektivt dödar celler från småcellscancer

2021-06-08

Kancera har tillsammans med samarbetspartners vid Ohio State University och Karolinska Institutet publicerat resultat som visar förhöjda nivåer av målproteinerna ROR1 och Bcl2 (som reglerar celldöd) i celler från patienter med småcellig lungcancer (SCLC). I publikationen visas också att KAN571 har en potent avdödande effekt på 8 SCLC cellinjer som monoterapi och vidare en synergistisk effekt om KAN571 kombineras med BCL2 hämmaren Venetoclax, ett läkemedel godkänt mot vissa hematologiska cancertyper. Intressant att notera är att KAN571 och Bcl2 hämmare tillsammans har också synergistisk terapeutisk effekt vid diffusa storcelliga B-cells lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. SCLC är en cancertyp med dålig prognos, den 5-åriga överlevnaden efter diagnos ligger på under 10%, och det föreligger ett stort behov av nya terapier. Dessa prekliniska försök är lovande och motiverar till fortsatta akademiska samarbeten för att visa om effekten av KAN571 mot småcellig lungcancer kan upprepas i en preklinisk sjukdomsmodell in vivo.

Länk till publikationen:
https://www.nature.com/articles/s41419-021-03855-w