RAPPORTER

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport, kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen.

Kommande rapporttillfällen:

  • 18 november 2016: Delårsrapport januari-september 2016
  • 21 februari 2017: Bokslutskommuniké januari-december 2016
  • 5 maj 2017: Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2016
  • 19 maj 2017: Delårsrapport januari-mars 2017
  • 22 augusti 2017: Delårsrapport januari-juni 2017
  • 17 november 2017: Delårsrapport januari-september 2017
  • 20 februari 2018: Bokslutskommuniké januari-december 2017

Få våra releaser/rapporter via e-post direkt när de distribueras

Prenumerera