Frågor och svar om Kancera AB


Notera att nedanstående information skall läsas med beaktande av biotech-branschens generella inneboende risker och osäkerheter som bland annat finns närmare beskrivna i Kanceras årsredovisning 2020 på sidan 29.

Översikt kliniska studier

Fas II-studie av KAND567 vid hjärtinfarkt godkänd för start i Storbritannien

Studien är dubbelblindad och utförs vid Freeman Hospital och James Cook Hospital. Sextio patienter inskrivna på sjukhus för hjärtinfarkt i hjärtkammarens framvägg erhåller tre dygns behandling med KAND567 eller placebo. Utvärderingar sker dag 30 samt 90 efter första dos baserad på säkerhet, markörer för hjärt- och njurskyddande effekt, inflammation och allmänhälsa.

Betydelse: Studieresultaten förväntas ge vägledning om beslut avseende ansökan om accelererad utvecklingsväg (t ex Breakthrough Designation) och registreringsgrundande studie i hjärtattackpatienter samt om KAND567 har potential att motverka hyperinflammation i samband med andra hjärt-kärlsjukdomar.

Avslutad COVID-19-studie (fas IIa) med KAND567

Denna dubbelblindade multicenter-studie har genomförts vid Capio St Göran, Västmanlands Sjukhus Västerås samt danska sjukhus i Odense och Hvidovre. Studien omfattar 32 doserade patienter som vårdas på sjukhus för nedsatt andningsfunktion. Antalet patienter är åtta färre än ursprungligen planerat till följd av minskad smittspridning och minskat antal inneliggande patienter efter en lyckad vaccineringskampanj.

Patienterna behandlades i sju dygn med KAND567 eller placebo. Utvärdering sker dag 7 samt dag 90 efter första dos baserad på säkerhet, lungskyddande effekt, inflammation och allmänhälsa kopplad till WHO:s skala för COVID-19-patienter.

Betydelse: Studieresultaten förväntas ge vägledning om läkemedelskandidatens säkerhetsprofil inför den fortsatta kliniska utvecklingen av KAND567, oberoende av indikation. De kommer också att vara vägledande inför beslut om ansökan om accelererad utvecklingsväg och registreringsgrundande studie i COVID-19 (beroende av kvarstående medicinska behov efter vaccinationsprogrammen). Resultaten kan dessutom belysa om KAND567 har potential att motverka hyperinflammation i samband med andra lungpåverkande virusinfektioner.

Slutförd Fas I-studie av KAND567 i ny kapselformulering

Dosering och provtagning genomfördes i Finland med friska försökspersoner enligt plan under Q4 2020. Resultaten offentliggjordes den 29 december 2020 och visar att kapslarna har önskade egenskaper vad gäller frisättning av KAND567 och upptag i blodet. Därmed avser Kancera använda denna nya kapsel för nästkommande kliniska studier, inklusive Fas IIa-studien i vilken den hjärtskyddande effekten av KAND567 kartläggs i patienter efter hjärtinfarkt.

Slutförd Fas I-studie av peroralt administrerad KAND567

Studien slutfördes under Q1 2018 i friska försökspersoner och visade att högsta tolererade dos ger en blodkoncentration som är högre än den beräknade effektiva koncentrationen och att denna dos kan ges under minst 7 dagar. Studien stödjer därmed den fortsatta kliniska utvecklingen av KAND567.

Slutförd Fas I-studie av intravenöst administrerad KAND567

Studien slutfördes under Q1 2020 i friska försökspersoner och visade att den intravenösa dos som avses användas i en studie av KAND567:s hjärtskyddande effekt tolereras väl. Studien stödjer därmed den kliniska vidare utvecklingen av KAND567.

Slutförd klinisk biomarkörstudie

Steg 1 i studien slutfördes under Q2 2020 i samarbete med professor Håkan Mellstedt och Anders Österborg vid Karolinska institutet, och visar att fraktalkinsystemet är aktiverat speciellt i den progressiva fasen av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Dessa resultat är av intresse för Kancera med tanke på att KAND567 blockerar fraktalkinsystemet.

Innan beslut kan tas om eventuell klinisk utveckling av KAND567 mot KLL behöver pågående forskning visa om fraktalkinsystemet inte bara är aktiverat utan även om det bidrar till att göra sjukdomen allvarlig.

Pågående klinisk biomarkörstudie

Studien genomförs i samarbete med docent Petter Brodin samt docent och överläkare Judith Bruchfeld vid Karolinska Institutet med målet att identifiera immunologiska orsaker till långvariga sjukdomssymptom efter COVID-19 och utifrån det en möjlig behandling.

FRÅGOR OCH SVAR

 Hjärtattackstudien med KAND567

Är de olika administrationsformerna av KAND567 anpassade till vad som krävs för behandling av hjärtpatienterna?

För akut behandling av hjärtpatienter är vår bedömning att nuvarande plan för behandling, där en intravenös beredningsform kombineras med en peroral kapsel, är kompatibel med den kliniska standardbehandlingen av infarktpatienter och ger snabb och effektiv tillförsel av KAND567.

Mer specifikt:

> Vi har genom att mäta koncentrationen i båda armarna efter intravenös behandling (IV) kunnat visa att KAND567 redan inom ett par minuter finns i hjärtat i önskade koncentrationer.

> Infarktpatienten förses i normalfallet med infart i ett ytligt blodkärl som kan användas för intravenös tillförsel.

> Efter 6 timmar med intravenös behandling är patienten redo att inta medicinering peroralt (kapsel innehållande KAND567).

COVID-19 studien med KAND567

Vilka egenskaper behöver KAND567 visa i COVID-19 studien för att ni ska anse den som lyckad?

> God säkerhet och tolerabilitet – att ingen läkemedelsrelaterad allvarlig sidoeffekt rapporteras vars risk överstiger nyttan med behandlingen.

> Förbättrad lungfunktion – vi har cirka 80% sannolikhet att upptäcka en 20% förbättring av lungfunktionen baserat på användning av index för lungfunktion i patienter med generell lunginflammation. Observera att detta resonemang dock inte ger en procentsiffra för den övergripande sannolikheten att lyckas med själva studien, utan bara hur studiens storlek förhåller sig till den statistiska kraften i beräkningen av en viss effekt.

> Påverkan på cirkulerande immunceller och markörer – här görs en matematisk multivariatanalys som beskriver hur immunsystemet i blodet påverkas i sin helhet av KAND567. Kanceras konkurrenter har haft svårt att identifiera specifika markörer för en effektiv blockad av fraktalkinsystemet, trots att önskade effekter på sjukdomen konstaterats. Detta innebär att det skulle vara ett stort framsteg för Kancera om sådana markörer kan identifieras och användas för kommande kliniska studier i till exempel hjärt-patienter.

När kommer ni att rapportera COVID-19 studien?

Studieresultaten kommer rapporteras under det fjärde kvartalet 2021. Ingen interimsanalys kommer att utföras.

Finns andra virusorsakade inflammatoriska tillstånd där KAND567 skulle kunna göra nytta?

Vi undersöker i samarbete med bland andra Petter Brodin vid KI/KS om immunsystemet är en drivande faktor bakom vissa komplikationer efter genomgången COVID-19-infektion (postcovid) som redan drabbat ett stort antal människor, inklusive påverkan på nerver, andning samt hjärt- och kärlfunktion. Om så är fallet, kommer vi från samma undersökning även få information om huruvida fraktalkinsystemet är involverat i uppkomsten av symtomen. Detta skulle i sin tur indikera att KAND567 har potential att minska komplikationer postcovid.

Utöver COVID-19 visar publicerade vetenskapliga rapporter att CMV-virus aktiverar fraktalkinsystemet, hyperinflammation och ökar risken för både allvarliga luftvägsinfektioner och komplikationer hos hjärtinfarktpatienter som genomgår kärlvidgande behandling. Kanceras planerade fas II-studie i hjärtinfarktpatienter utförs i vetskap om att just CMV-infekterade råkar ut för fler komplikationer än jämförbara patienter.

Även RS-virus (Respiratory Syncytial Virus) använder fraktalkinreceptorn för att infektera luftvägar, framför allt hos barn och äldre, vilket resulterar i ett sjukdomstillstånd som liknar COVID-19.

Rhinovirus triggar fraktalkinsystemet, hyperinflammation och astmaattacker hos allergiska astmatiker. Den traditionella influensan ser dock inte ut att trigga fraktalkinsystemet.

Vad har orsakat de upprepade ändringarna i planerade tidslinjer?

Med hänvisning till svar nedan rörande osäkerhetsfaktorer i tidsplaner för läkemedelsutveckling kan vi konstatera att den huvudsakliga anledningen till ändrade tidsplaner för såväl COVID-studien som förberedelserna inför start av hjärtstudien har varit inverkan av COVID-19-pandemin.

> Pandemin har medfört betydande konsekvenser för sjukvården:

> Sjukhusen har haft starkt begränsade resurser för kliniska studier och forskning.

> Det har varit svårt att prognosticera antalet patienter över tid då pandemin fluktuerat.

> När antalet patienter varit högt har sjukhusen behövt flytta resurser från den kliniska studien till vård för att rädda liv.

> De stora ansträngningarna har lett till att forskningssköterskor och läkare till slut inte haft kapacitet att driva den kliniska studien på nätter och helger, vilket krävs för en effektiv rekrytering av patienter.

Fraktalkinprojektet mot cancer

 Forskar Kancera på om KAND567/KAND145 kan bidra till en effektivare behandling av cancer?

Under första kvartalet 2021 upptäcktes i prekliniska studier att KAND567/145 har en potential att förbättra behandlingen av svårbehandlad cancer genom att bryta tumörcellernas motståndskraft mot kemoterapi. Klinikförberedande studier har startat för att utreda hur KAND567 bäst doseras för att uppnå de koncentrationer som krävs för att bryta behandlingsresistens i en långt framskriden tumörsjukdom.

Faller dessa studier väl ut under 2021 finns goda förutsättningar att starta en klinisk fas IIa-studie i avancerad cancer redan under 2022, då med målet att visa effekt och säkerhet genom etablerade biomarkörer.

Kancera har i samarbete med professor Håkan Mellstedt och professor Anders Österborg genomfört en biomarkörstudie i leukemipatienter. För mer information, se under rubriken ”Biomarkörstudier”.

Produktskyddet för Kanceras läkemedelskandidater

Hur ser patentskyddet ut för Kanceras läkemedelskandidater?

För en sammanställning av Kanceras patentportfölj, se information finns på hemsidan: https://kancera.com/sv/forskning/projektportfolj/

Hur ser produktskyddet ut för KAND567?

Produktskyddet för KAND567 kan sammanfattas som följer:

> Kemipatent från 2007 som, inklusive marknadsskyddsförlängning om cirka 5 år, sträcker sig fram till cirka 2031.

> Processpatentansökan från 2018 som, med ”product by process claim”, inklusive marknadsskyddsförlängning kan sträcka sig fram till cirka 2043.

> Dataskydd (ej patentskydd) för den kliniska dokumentationen gör att ingen annan kan använda denna förrän cirka 7 år efter marknadsintroduktion i USA och 10 år i Europa (detta är delvis grundad på Processpatentansökan).

Den andra generationens fraktalkinblockerare KAND145.

Hur ser status ut för utveckling av denna läkemedelskandidat?

KAND145 har producerats i kiloskala inför toxikologiska studier som planeras att starta under andra halvåret 2021.

Hur genomförs detta arbete när ni nu inte längre har egna laboratorier?

Arbetet genomförs under ledning av Kanceras forskare i samarbete med kontraktsforskande bolag.

 Kanceras prioriteringar inom projektportföljen

Efter många års framgångsrik forskning och produktutveckling har Kancera nu kommit allt närmare flera möjligheter att för första gången visa effekt av bolagets läkemedelskandidater i patienter med stort behov av bättre behandlingar.

Denna övergång från forskning till klinisk utveckling kräver betydande resurser i form av expertfokus och finansiering. Med det lilla biotechbolagets begränsade resurser behöver beslut tas om fokusering för bästa konkurrenskraft. Därför har Kanceras styrelse beslutat att fokusera resurserna på färre projekt i syfte att skapa bästa förutsättningar för att utveckla produkter med klinisk nytta och därmed maximera aktieägarvärdet.

Vilka projekt prioriterar Kancera högst?

Högsta prioritet har givits fraktalkinprojektet med läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145 som leder den globala utvecklingen (first in class) inom området småmolekylära blockerare av fraktalkinsystemet och befinner sig parallellt med de antikroppar som utvecklas av flera stora läkemedelsbolag.

Sammantaget riktar Kancera, liksom bolagets konkurrenter, sina läkemedelprojekt mot nya förbättrade behandlingar av inflammatoriska tillstånd och cancer vilka representerar betydande medicinska behov och kommersiellt attraktiva marknadssegment (för fördjupad marknadsinformation, se kvartalsrapporter samt ÅR 2020). Det är just kombinationen av att Kancera dels befinner sig i ledningen tekniskt sett inom detta område – med småmolekyler i klinisk utveckling – och dels har stora konkurrenter som underbygger områdets kommersiella potential, som lett fram till Kanceras höga prioritering av fraktalkinprojektet.

Vad är grunden till den ökade prekliniska satsningen på PFKFB3?

PFKFB3-hämmare har sedan flera år varit eftersökta för behandling av cancer men ingen målriktad substans har nått framgång i klinisk utveckling. Det beror huvudsakligen på att läkemedelskandidaterna inte haft tillräckligt bra läkemedelsegenskaper som tillåter dem att tas upp i kroppen och nå tumören i effektiv koncentration, vilket är en inbyggd utmaning för just PFKFB3. Detta har även varit fallet för Kanceras KAND757.

Under 2021 har dock Kancera tillsammans med forskare på Karolinska institutet visat, i en doktorsavhandling och flera publikationer, att KAND757 i kombination med strålning eller kemoterapi ökar den sammanlagda anticancereffekten synergistiskt i sjukdomsmodeller av cancer. Parallellt har flera stora europeiska forskargrupper tillsammans valt ut Kanceras KAND757 för att studera och publicera behandlingseffekt i tumörprover från rektalcancer och då visat på en mycket lovande effektprofil.

Sammantaget visar dessa studier att:

> Den prekliniska effektprofilen av KAND757 uppfyller de egenskaper som söks för att öka överlevnad hos rektalcancerpatienter i stadie II/III (avancerad men regionalt avgränsad tumör) i kombination med strålning och kemoterapi.

> Flera oberoende forskargruppers arbeten bekräftar denna profil vilket stärker grunden för vidare utveckling.

> Indikationen rektalcancer är ett bra första val för klinisk utveckling eftersom det finns möjligheter att tillföra KAND757 direkt till denna typ av tumör i effektiva koncentrationer.

Mot denna bakgrund har Kancera beslutat att fortsätta utvärdera KAND757 i tumörprover från rektalcancerpatienter för att kartlägga dels hur många rektalcancerpatienter som kan tänkas hjälpas (så kallad response rate) och dels utveckla en formulering av KAND757 som kan effektivt kan nå fram till rektaltumören.

ROR1-hämmare mot cancer har förvärvats av flera läkemedelsbolag – hur står sig Kanceras projekt mot dessa?

ROR1 får alltmer erkännande som måltavla för behandling av cancer, vilket avspeglas i bland annat flera licensieringar och förvärv av antikroppar riktade mot just ROR1. Dessa antikroppar representerar avancerade antikroppsteknologier som drar nytta av ROR1 som ”ankare” för selektiv bindning och verkan mot cancerceller (som är unika i att de har ROR1 på cellytan). Kancera riktar istället sina småmolekyler mot det som ROR1 påverkar inne i cancercellen för att på så sätt få den att eliminera sig själv.

 Att ROR1 är ett avgörande ”ankare” för antikroppar mot cancer är nu väl accepterat internationellt och det är också grunden till att nämnda licensieringar och förvärv har skett. Men, att det ROR1 påverkar inne i cancercellen är avgörande för utfallet av behandling av cancerpatienter, återstår ännu att bevisa. Av denna anledning arbetar nu Kancera tillsammans med akademiska forskare för att visa om Kanceras småmolekylära hämmare av ROR1 verkligen är tillräckligt säkra och effektiva för att kunna göra nytta i patienter. Lyckade resultat från dessa studier, som drivs med begränsade medel av Kancera, skulle öka intresset för KAN834 samt KAN571.

Hur ser ni på eventuellt vidare utveckling av bolagets HDAC6-hämmare?

Redan 2006 godkändes den första HDAC-hämmaren mot cancer och därefter har flera liknande substanser godkänts, främst för behandling av blodcancersjukdomar. Den främsta begränsande faktorn för dessa läkemedel är betydande sidoeffekter eftersom de verkar brett på de flesta av de elva huvudsakliga formerna av HDAC. Av denna anledning har mer selektiva HDAC-hämmare utvecklats men de flesta som nått fram till klinisk utveckling tillhör den kemiska gruppen hydroxamater, så även Kanceras HDAC6-selektiva hämmare.

Många bolag har patent som rör den kemiska gruppen hydroxamater. Kancera har dock mejslat ut ett unikt patentutrymme som omfattar just HDAC6-selektiva substanser, vilket bidrog till att läkemedelsbolaget Grunenthal valde att ingå ett samarbetsavtal med oss under 2018 inom området neuropatisk smärta. Efter en tekniskt lyckad vidareutveckling av dessa substanser avslutades samarbetet under 2020 eftersom man ännu inte kunnat bevisa kopplingen mellan HDAC6 och patienternas smärtupplevelser. HDAC6-hämmare är dock fortfarande aktuella för behandling av andra inflammatoriska tillstånd och cancer, vilket innebär att flera bolag satsar på nya kemiska substansklasser för att nå fram till klinisk utveckling.

Kancera väljer dock i nuläget att inte starta ytterligare kemiutveckling inom detta mycket konkurrensutsatta område, men behåller tills vidare bolagets patentansökan som riktas mot de bäst kvalificerade HDAC6-hämmarna inom den gamla substansklassen hydroxamater. Parallellt driver Kancera affärsutvecklingsarbete som syftar till att utvärdera möjligheter att i partnerskap utveckla bolagets patenttillgångar inom området. Detta kommer dock ske med begränsade resurser fram till en ny utvärdering av projektets potentiella värde under 2022.

ALLMÄNT

Hur många anställda har Kancera och vilken kompetens finns i bolaget?

I vår senaste kvartalsrapport framgår det aktuella antalet anställda och på hemsidan finns ledningsgruppen beskriven. Kanceras ledningsgrupp och seniora anställda forskare omfattar experter inom medicin, klinisk utveckling, farmakologi, biokemi, biofysik, läkemedelskemi samt produktion.

Alla anställda är disputerade inom sina respektive expertområden med lång erfarenhet av studier inom läkemedelsutveckling från upptäcksfas till klinisk fas III och kommersialisering, både i operativa och ledande roller. Kanceras interna team arbetar som en projektledande expertgrupp som planlägger designar följer upp och analyserar studier vilka genomförs i samarbete med kontraktforskande, utvecklande och producerande partners, sjukhus, forskningsstiftelser och universitet.

Hur arbetar Kancera med informationsgivning och insiderinformation?

Kanceras informationsgivning styrs i grunden av reglerna i Marknadsmissbruksförordningen (MAR) samt Nasdaqs regelverk för informationsgivning. Detta återspeglas i Kanceras policies som utöver nämnda regelverk även styr vem som ansvarar för informationsgivningen och hur personer med tillgång till insiderinformation (inklusive t ex anställda och styrelse) får handla med bolagets aktier. Informationsgivning är speciellt komplex i tech-bolag som Kancera varför bolaget sedan länge arbetar med rådgivande konsulter med stor erfarenhet av kommunikation från noterade bolag både på First North och Huvudlistan.

Hur hög är tillförlitligheten i prognosticerade tidsramar för kliniska studier?

Läkemedelsutveckling är en typ av produktutveckling som förknippas med betydande osäkerheter. Ett sätt att undvika behovet av att under resans gång behöva meddela risker för förseningar vore att från början addera extra tid i uppskattade tidslinjer. Vi menar dock att det inte fungerar eftersom det finns en lång rad osäkerheter i läkemedelsprojekt i de faser där Kancera befinner sig. En sådan strategi skulle innebära att ”reservtid” måste adderas i varje osäkert moment, vilket i sin tur skulle leda till en grov felkalkyl som inte är till nytta. Av denna anledning gör bolaget en rimlighetsbedömning av tidsplanen för varje projekt baserat på branschens samlade erfarenhet och presenterar ”planerade” leveranstider. Om sedan ny information framkommer som föranleder en ändrad bedömning ges en uppdaterad tidsplan.

Orsaken till nämnda osäkerheter är till exempel:

> Tekniska och biologiska utmaningar löses kontinuerligt, ofta för första gången. Detta till skillnad från t ex produktionsutmaningar där det ofta finns en erfarenhet av liknande problem som lösts förr, vilket gör det lättare att bedöma tidsåtgången.

> Beslutsprocesser är beroende av myndigheter, sjukhus och universitet som av och till drabbas av resurskonflikter

> Kommersiella kontraktsforskande bolag kan behöva synkronisera sitt arbete i komplexa nätverk av underkonsulter.

Utöver dessa faktorer finns naturligtvis även risken att Kancera på egen hand orsakar förseningar på grund av fel bedömningar eller handlande vilket är ett område där Kancera driver en kontinuerlig förbättringsprocess. Vad gäller de kliniska studier som Kancera hittills genomfört kan vi dock konstatera att bolaget i huvudsak har kunnat bidra med resurser och dokumentation i tid för att möjliggöra att de komplexa processerna på myndigheter, sjukhus och laboratorier skall kunna genomföras på bästa sätt under rådande förhållanden.

Vilka villkor gäller för teckningsoptionsprogrammet TO5?

Se hemsidan för emission 2020:  https://kancera.com/sv/investerare/rapporter-emissioner/disclaimer-nyemission-mars-2018-20-20-2/

Av vilken anledning avser Kancera att justera bolagets egna kapital?

Reglerna för storleken på eget kapital i förhållande till aktiekapital innebär att bolag vilka i likhet med Kancera har ett högt aktiekapital även måste ha ett högt eget kapital. Vi bedömer att detta medför nackdelar som kan missgynna bolaget och dess ägare. Av denna anledning avser vi att minska aktiekapitalet.

Av vilken anledning har Kancera genomfört en omvänd split?

Beslutet om omvänd split togs av styrelsen för att långsiktigt stödja Kanceras aktie mot bakgrund av att professionella investerare i Sverige och i utlandet hellre investerar i aktier med högre styckepris.

Vilken fördel fick Kancera av att överlåta sitt kemiska bibliotek till Karolinska Institutet?

För att kunna använda Kanceras kemiska bibliotek krävdes kompetens och utrustning som kostar över 10 miljoner kronor per år. Eftersom det kemiska biblioteket inte behövs för att driva Kanceras pågående projekt (utan enbart eventuella nya projekt som startas från scratch), är det en stor fördel för bolaget att kunna få tillgång till det kemiska biblioteket på behovsbas och istället satsa denna betydande finansiella resurs på existerande projekt.

 

PRESSKONTAKT

Thomas Olin, CEO thomas.olin@kancera.com Tel: +46 (0)850 12 60 80