PRINCIPER OCH DEFINITIONER

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas rapportering fr.o.m kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU samt den svenska årsredovisningslagen.

DEFINITIONER

Andel riskbärande kapital:  Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital:  Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital:  Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital:  Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Bruttomarginal:  Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie:  Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde per aktie:  Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Operativt kapital:  Materiella anläggningstillgångar plus kundfordringar plus varulager minus leverantörsskulder.

Resultat per aktie:  Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntebärande nettoskuld:  Nettot av räntebärande skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel.

Räntetäckningsgrad:  Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader exklusive kursförluster dividerat med finansiella kostnader exklusive kursförluster.

Rörelsemarginal:  Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Skuldsättningsgrad:  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital:  Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder.

Soliditet:  Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Vinstmarginal:  Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.