Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

NYEMISSION MARS 2020

Villkor för inlösen av TO4

Villkor för inlösen av TO5

För villkor och anvisningar för teckning av aktier genom TO5 gå till denna länk på Aqurats hemsida: Aqurat Fondkommission AB » Utnyttjande av teckningsoption TO 5.

Observera att ny teckningskurs genom TO5 är 9,93 kr efter omräkning på grund av nyemissionen under maj 2021.

Villkor för teckningsoption 4 och 5 (TO4 resp. TO5) är under uppdatering, se vidare i detta pressmeddelande

PM från 6 mars där Kancera AB meddelar beslut om nyemissionen

Translation into English of the press release as of March 6th about the new share issue.

Prospekt inklusive villkor och anvisningar (pdf)

Tilläggsprospekt 2020-03-24 (pdf)

Sammanfattning av emissionserbjudandet (pdf). För en fullständig beskrivning se ovanstående prospekt.

Summary of the new issue offer (pdf).

Bokslutskommuniké Jan-Dec 2019 (pdf)

Årsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning 2017 (pdf)

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Kancera AB (publ)

Så här tecknar du

Förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear som tillsänts användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning.

Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal Uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln för teckning med stöd av Uniträtter användas.(Den särskilda anmälningssedel finns att tillgå på www.aqurat.se)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel. Anmälan om teckning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan Uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas till Aqurat Fondkommission.