Nyemission maj 2021

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Kancera effektiviserar behandling av hjärtinfarkt, COVID-19 och cancer

Kancera utvecklar en ny klass av läkemedel för effektivare behandling av hjärtinfarkt, svåra virusinfektioner och avancerad cancer. I syfte att stärka bolaget finansiellt inför expansion av verksamheten med fokus på det senare området och nästa fas av kliniska studier genomförs nu en företrädesemission.

Läkemedelsbolaget Kancera AB grundades 2010 och har idag sitt säte i Solna med nära kopplingar till Karolinska Institutet. Teamet som leder verksamheten har lång erfarenhet av läkemedelsforskning hela vägen från upptäckter av nya sjukdomsprocesser till klinisk utveckling inom AstraZeneca, Biovitrum (tidigare Pharmacia) och den akademiska världen.

– Vår läkemedelskandidat skyddar hjärta, kärl och lungor vid livskritiska tillstånd som hjärtinfarkt och COVID-19. Det sker genom att vi blockerar utvecklingen av överdrivna inflammatoriska reaktioner, så kallade hyperinflammationer, i vitala organ, berättar Thomas Olin, vd på Kancera.

I centrum för Kanceras verksamhet står läkemedelskandidaten KAND567 som bygger på forskning som belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2019, det vill säga kunskapen om hur celler känner av och anpassar sig till syretillgång. En läkemedelskandidat är i sammanhanget ett läkemedel som ännu inte nått kommersialiseringsfasen. Vägen dit går via prekliniska och kliniska studier där effekt och säkerhet utvärderas för att slutligen mynna ut i nödvändiga myndighetstillstånd.

Marknaden för Kanceras kandidat är stor och kan komma att hjälpa stora patientgrupper. Statistik sammanställd 2017 av det oberoende forskningsinstitutet IHME vid University of Washington visar att hjärt- och kärlsjukdomar och cancer är de sjukdomar som orsakar flest dödsfall och att nedre luftvägsinfektioner är ett ökande problem, inte minst till följd av COVID-19.

– Det som binder samman allt detta är immunsystemet som vi lär oss alltmer om hur det fungerar. Bland annat kan vi se att det finns fler och fler gemensamma faktorer mellan hjärta-kärl, cancer och den här typen av infektionssjukdomar. Och det är här Kancera och vår fraktalkinblockerare KAND567 kommer in i bilden, fortsätter Thomas Olin.

Kancera bedriver idag två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador. Bolaget bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer.

– Upptäckten som våra läkemedelskandidater baseras på är att de immunceller som patrullerar inuti våra blodkärl kan omvandlas till “pro-inflammatoriska immunmissiler” som tränger in i vävnader. Det vi kommit på är ett sätt att helt sonika stänga porten och förhindra missilen från att nå sitt mål, förklarar Thomas Olin.

Kancera rapporterade så sent som den 22 mars i år banbrytande prekliniska forskningsresultat som visar att KAND567 även har potential att bryta cancercellers resistens mot kemoterapi och därmed väsentligt förbättra behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer.

Med allt detta i ryggen genomför Kancera nu en företrädesemission om högst drygt 100 MSEK, som omfattas av garantiåtagande uppgående till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen och en företrädesemission om cirka 20 MSEK som täcks i sin helhet av teckningsförbindelser. Huvudsyftet med kapitalanskaffningen är att säkra finansiella resurser för en stundande expansion av verksamheten, klinikförberedande studier av KAND567 inom cancerområdet samt utveckling av läkemedelskandidaten KAND145 in i klinisk fas I.

Kanceras företrädesemission är öppen för allmänheten mellan 5–19 maj 2021.

Fakta företrädesemission

Volym

101,2 MSEK

Teckningskurs

12,70 SEK per aktie

Företräde

1:6. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och sex teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Handel med teckningsrätter

5 – 14 maj

Teckningsperiod

5 – 19 maj

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance

 

Fakta riktad emission
I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad emission om ca 20,4 MSEK, till samma teckningskurs, 12,70 kr per aktie. Tecknare är svenska och internationella kvalificerade investerare, bland andra Nyenburgh Holding B.V. samt Fårö Capital AB.

 

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.kancera.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska ej uppfattas som godkännande av de nya aktierna. Eventuella investeringsbeslut bör enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet rekommenderas de att läsa hela Prospektet.