STYRELSEUTSKOTT

Styrelsen har för närvarande inget ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. I stället är det styrelsens uppfattning att de uppgifter som annars skulle utföras av utskotten tillsvidare bättre utförs av styrelsen i dess helhet. Styrelsen kommer fortlöpande överväga behovet av att inrätta utskott.

Intern kontroll över finansiell rapportering inom Kancera är utformad för att uppnå en hög tillförlitlighet i den externa rapporteringen. Inom Kancera är intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försäljning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av Bolagets finansiering. Kontrollmiljön inom Kancera utgör ramen för den inriktning och kultur som Bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut i organisationen. Intern styrning och kontroll i enlighet med vedertagna ramverk är ett prioriterat område inom ledningsarbetet. Kanceras styrelse och ledning definierar och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är tydligt definierade och kommunicerade i organisationen. Bolagets styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande dokument såsom interna policies och riktlinjer omfattar identifierade väsentliga områden och att dessa ger rätt vägledning i arbetet för olika befattningshavare inom Bolaget.