REVISORER

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.

Kanceras revisor är Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserade revisorn Erik Uhlén som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn utgår efter löpande räkning.

Grant Thornton Sweden AB och Erik Uhlén är medlemmar i FAR SRS.

Revisorer kontakt

Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
Box 7623
103 94 Stockholm