ÅRSSTÄMMA 2021

Nedan finner du handlingar inför Årsstämman 2021 som hålles onsdagen den 26 maj 2021

Årsstämmans genomförande
Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Kancera, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna i kallelsen nedan.

Kallelse till Årsstämma 2021 inklusive föredragningslista (pdf-fil)

Årsredovisning och bolagstyrningsrapport 2020 (pdf-fil)

Bolagsordning per den 28 maj 2020 (pdf-fil)

Protokoll från Årsstämma 2020 (pdf-fil)

Poströstformulär (word-version , pdf-version)

Fullmaktsformulär för fullmakt  (word-version, pdf-version)