UTDELNINGSPOLICY

Storleken på framtida eventuella utdelningar till innehavare av aktier i Kancera är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses via lansering av produkter på marknaden, kommer utdelning till aktieägarna att kunna ske. Under de närmaste åren kommer det därför inte att vara aktuellt med någon utdelning.