INSIDERINFORMATION

På grund av ändrad lagstiftning som trädde i kraft den 3 juli 2016 (Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (mar), har föregående insiderlista tagits bort per den 3 juli och ersätts av direkt rapportering till Finansinspektionen. För mer information, se Finansinspektionens hemsida www.fi.se.