VD har ordet

Kanceras har säkrat finansiella resurser för två patientstudier av KAND567   

Kancera beslutade under det gångna kvartalet att fokusera verksamheten på den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Bakgrunden till beslutet är de övertygande data som genererats för KAND567 i det nyligen avslutade fas Ib-programmet och att nya forskningsrön stödjer användningen av fraktalinhämmare inom allt fler inflammationssjukdomar. Dessutom leder fokuseringen till att vår kostnadsbas minskar med cirka SEK 12 miljoner kronor genom 2021.

Vår finansiella situation har samtidigt förstärkts markant genom en framgångsrik företrädesemission och inlösen av teckningsoptioner, som sammanlagt tillfört bolaget cirka SEK 76 miljoner efter emissionskostnader. Därmed har vi nu säkrat tillräckliga resurser för att genomföra en fas II-studie av KAND567 i patienter som genomgår behandling vid akut hjärtinfarkt och dessutom en fas II-studie i patienter som drabbats av covid-19 – två vitt skilda patientgrupper men med hyperinflammation som gemensam nämnare.

Fokuseringen till våra fraktalkinprojekt innebär även ett behov av kompletterande nyrekryteringar, och vi är glada över att under kvartalet kunnat välkomna Torbjörn Lundström som ny Chief Medical Officer. Torbjörn är medicine doktor och läkare med lång erfarenhet av klinisk kardiologi och internmedicin, och han har under 20 år arbetat med klinisk läkemedelsutveckling inom AstraZeneca. Vårt team arbetar nu intensivt med att förbereda initieringen av de två planerade fas II-studierna med KAND567.

Den ena studien av KAND567 ska utföras i patienter med akut hjärtinfarkt, för att fortsätta utvärdera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och förhoppningsvis även kunna dokumentera en hjärtskyddande verkan av behandlingen. Studien planeras utföras vid ett av världens mest välrenommerade universitetssjukhus, Freeman Hospital i Storbritannien, och förväntas kunna inledas i början av år 2021.

Den andra planerade studien kommer att utröna potentialen hos KAND567 att skydda patienter med covid-19 från livshotande hyperinflammation. En ansökan om studiestart har godkänts av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Studien är redo att starta vid S:t Görans Sjukhus i Stockholm under september 2020 med målsättningen att genom behandling med KAND567 bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med covid-19. Rationalen för detta behandlingskoncept stärktes nyligen, då fristående forskare publicerade resultat som visar att fraktalkinsystemet aktiveras vid covid-19 och att ökade nivåer av fraktalkin kopplas till svårare sjukdom.

Covid-19-pandemin har inte haft några nämnvärt negativa konsekvenser för vår verksamhet, även om den lett till vissa förändringar i sättet att arbeta – vi har till exempel ökat andelen digitala möten. Vi ser det som ett styrketecken att mitt under pandemin framgångsrikt kunnat genomföra både en företrädesemission och inlösen av utestående teckningsoptioner. Konceptet att med hjälp av fraktalinhämmare motverka hyperinflammation växer sig allt starkare, samtidigt som de potentiella användningsområdena breddas i takt med att nya forskningsrön presenteras. Okontrollerade immunreaktioner vid allvarliga virusinfektioner är ett exempel, användning i samband med ryggmärgsskador ett annat. Vårt huvudspår är fortfarande att minska skador på vävnad och vitala organ i samband med hjärtinfarkt, men resultaten från de kommande fas II-studierna kan öppna möjligheter inom ännu fler användningsområden.

Solna, 21 august 2020
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör