VD har ordet

Banbrytande forskningsresultat motiverar ny satsning mot avancerad cancer samtidigt som vi effektivt driver våra fas II-program vidare

Kancera är först i världen med att kliniskt utveckla småmolekylära läkemedel som blockerar fraktalkinreceptorn. I takt med att mer och mer forskning visar på fraktalkinsystemets betydelse i olika sjukdomsprocesser ökar också potentialen i våra projekt. Sedan tidigare vet vi att fraktalkinreceptorn spelar en nyckelroll när kroppens immunsystem överreagerar och utvecklar hyperinflammation, och att en blockad av fraktalkinreceptorn minskar hyperinflammation. Baserat på denna kunskap genomför vi i dagsläget kliniska utvecklingsprogram med vår läkemedelskandidat KAND567 i två sjukdomstillstånd där hyperinflammation orsakar stor skada: en fas II-studie pågår i patienter med svår COVID-19 och en fas IIa-studie planeras att starta i patienter med akut hjärtinfarkt senare i år.

I mars publicerades nya banbrytande prekliniska resultat som visar att våra fraktalkinblockerare även har potential att bryta tumörcellers resistens mot kemoterapi. Resultaten visar att KAND567 gör tidigare behandlingsresistenta tumörceller känsliga mot kemoterapi igen redan efter 72 timmars behandling.VD har ordet Eftersom vi, baserat på våra pågående kliniska studier inom andra indikationer, har stor kunskap om våra fraktalkinblockerare kan vi direkt gå in i klinikförberedande studier för att etablera behandlingsplan för bästa effekt mot cancern. Med rätt resultat från dessa studier kan ett kliniskt utvecklingsprogram mot avancerad äggstockscancer vara igång redan nästa år.

Med detta sammanlagda momentum genomför Kancera för närvarande en kapitalanskaffning genom en kombinerad riktad och företrädesemission i syfte att, parallellt med de finansierade fas II-projekten mot hyperinflammation, initiera en ny satsning mot avancerad cancer för att fullt ut nyttja potentialen i våra unika fraktalkinblockerare.

KAND567 har potential att lindra COVID-19

I höstas inledde vi en klinisk fas II-studie av KAND567 i patienter som lider av COVID-19. Sedan början av året har vi utökat antalet medverkande kliniker med två kliniker vid universitetssjukhus i Danmark och, sedan i april 2021, en klinik vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Projektets tidsplan har justerats något på grund av det extremt tuffa läge som råder i vården på grund av COVID-19, men vi förväntar oss ändå kunna avsluta studien till halvårsskiftet och rapportera studiens utfall så snart laboratorieresultat genererats och bearbetats statistiskt. De immunologiska analyserna förväntas rapporteras under kvartal 3 och slutresultat för kliniska observationer under kvartal 4 2021.

Klinisk utvärdering av hjärtskyddande effekt

Parallellt med Kanceras fas II-studie av KAND567 i COVID-19 ligger stort fokus på att förbereda den kommande fas II-studien som ska utvärdera säkerhet och effekt av KAND567 i patienter som genomgår hjärtkirurgi i samband med akut hjärtinfarkt. En nyligen publicerad studie visar tydliga tecken på immunaktivering hos 4800 individer i som ingår i patientgruppen. Studien har givit ny information som understryker potentialen hos fraktalkinblockerare att förebygga komplikationer och förlänga liv efter akut hjärtinfarkt. Den kommande kliniska fas II-studien genomförs i samarbete med Freeman Hospital i Newcastle, ett av världens 50 högst rankade universitetssjukhus. För närvarande arbetar vi med vår samarbetspartner för att optimera flödet och tidshanteringen i operationssalarna där studien kommer att genomföras. När arbetet med att optimera studiens förlopp är färdigt kommer vi att ansöka om studiestart hos brittiska läkemedelsverket MHRA. Studiestart väntas därmed ske under tredje kvartalet 2021.

Banbrytande forskning banar väg för ny behandling av äggstockscancer

Äggstockscancer drabbar årligen cirka 100 000 kvinnor och anses vara en av de allvarligaste formerna av gynekologisk cancer. De nya prekliniska forskningsresultat som publicerades i mars visar att Kanceras fraktalkinblockerare har förmågan att göra tidigare behandlingsresistenta cancerceller känsliga för kemoterapi igen. Effekten beror på att fraktalkinreceptorn visat sig ha en viktig roll i att orkestrera tumörcellers maskineri för att reparera DNA-skador. Genom att blockera fraktalkinreceptorn blockerar vi också tumör-cellernas försvar mot kemoterapi och behandlingen fungerar igen.

Forskningsprojektet har möjliggjorts via en delfinansiering genom EU-projektet SYNTRAIN. I april erhöll Kancera ett godkännande av projektets slutrapportering som gjordes tidigare i år, detta innebär att EU utför en sista utbetalning om SEK 600 000 till Kancera.

Nya resultat motiverar att vi utforskar KAND757 vidare

Vid sidan av våra fraktalkinblockerare meddelade vi i slutet av april en ny läkemedelskandidat KAND757, nominerats. Beslutet fattades på basis av nyligen publicerade forskningsframsteg som visar att PFKFB3-hämmaren selektivt hämmar rektalcancercellers ämnesomsättning. I kombination med tidigare forskning, som visar att läkemedelskandidaten ökar cancercellers känslighet mot strålterapi, bedöms KAND757 ha potential att uppfylla de eftertraktade egenskaper som söks för nästa generation av läkemedel mot rektalcancer. Inom ramarna för vår nuvarande finansiering kommer läkemedelskandidaten nu att genomgå studier för att etablera en optimal administrationsform och vi genomför en kartläggning för att identifiera de patienter som har störst nytta av den framtida behandlingen. Ett beslut om att eventuellt ta KAND757 vidare till klinisk utveckling väntas under 2022 baserat på studiernas utfall.

Ett språng i utvecklingstakten

Nyligen kunde vi meddela att bolaget tillfördes SEK 3,3 miljoner efter sista dagen för inlösen av teckningsoptioner TO4 den 31 mars. Tecknings-optionsprogrammet har totalt tillfört ca Kancera SEK 42 miljoner efter transaktionskostnader och bidragit till de pågående kliniska studierna av KAND567. För att säkra att den höga utvecklingstakten kan upprätthållas fattade Kanceras styrelse i april beslutet att genomföra en riktad nyemission och en företrädesemission om högst SEK 20,4 miljoner respektive SEK 101,2 miljoner. Teckningsperioden för emissionerna äger rum under perioden 5–19 maj och utfallet kommer att offentliggöras kring den 24 maj.

Våra utvecklingsframsteg sker i samverkan med några av världens mest framstående kliniska forskare. Inför årets bolagsstämma föreslås docent Petter Brodin, läkare och forskningsledare inom systemimmunologi vid Science for Life Laboratory, som ny styrelseledamot till Kanceras styrelse. Genom att knyta viktig kompetens till bolaget stärks den angelägna satsningen på nya läkemedel som kan normalisera livet för patienter med komplexa och livshotande sjukdomar.

Solna, 21 maj 2021
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör