Kancera kallar till bolagsstämmor i anledning av tidigare kommunicerad nyemission

2019-12-23

Kancera har genom pressmeddelande den 21 november 2019 informerat om styrelsens förslag till en fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) som tillför bolaget ca 61,4 miljoner SEK före emissionskostnader.

Kancera kallar nu till två bolagsstämmor i anledning av den föreslagna nyemissionen. Vid den första bolagsstämman den 13 januari 2020 kommer förslag till bemyndigande att besluta om nyemissionen framläggas för godkännande. Genom att besluta om bemyndigande ges möjlighet att precisera den tidigare kommunicerade preliminära tidsplanen för nyemissionen i förhållande till när utvärderingsbara data för Kanceras pågående Fas 1b-program föreligger.

Vid den andra bolagsstämman, som har längre kallelsefrist, kommer förslag till för nyemissionen nödvändig justering av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier att framläggas för godkännande.

Den första bolagsstämman äger rum måndagen den 13 januari 2020 kl. 16.00. 

Den andra bolagsstämman äger rum fredagen den 31 januari 2020 kl. 14.00.

I övrigt hänvisas till bifogade kallelser.

Om Kancera

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtattack och förväntas under första halvåret 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtattack, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park, 

Banvaktsvägen 22 

171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 08:30 CET.

 

KANCERA: Kallelse till extra bolagsstämma den 13 januari 2020 

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 januari 2020, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 januari 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 januari 2020 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 januari 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
 8. Stämmans avslutande.

P. 7  Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Som framgått av pressmeddelandet den 21 november 2019 föreslår Kanceras styrelse en   företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units), som vid full teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader. 

Styrelsen begär nu stämmans bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner till de villkor som angetts i pressmeddelandet den 21 november 2019. Den i pressmeddelandet angivna preliminära tidsplanen kommer kunna preciseras när utvärderingsbara data från Kanceras pågående Fas 1b-studie föreligger.

Villkoren för nyemissionen är sammanfattningsvis följande.

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna. Varje fyra befintliga aktier ger rätt att teckna tre Units. Teckningskursen är 0,39 SEK per Unit. Nyemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiförbindelser. Garanterna erhåller enbart arvode i form av Units.

Varje Unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionen TO1 ger för varje två optioner rätt att under en första period teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller under en senare period teckna en ny aktie till kurs 0,85 SEK. Teckningsoptionen TO2 ger rätt för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK. Perioderna för utnyttjande av TO1 och TO2 kommer i enlighet med vad som anges ovan preciseras vid fastställandet av tidsplanen för nyemissionen.

De emissionsbeslut som styrelsen ska kunna fatta med stöd av bemyndigandet innebär således följande:

 1. nyemission av högst 157 369 119 aktier och högst 157 369 119 teckningsoptioner TO1 och 157 369 119 teckningsoptioner TO2 (i form av Units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;
 2. nyemission av högst 20 460 000 aktier och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO1 och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO2 (i form av Units) avseende ersättning till emissionsgaranterna; 
 3. nyemission av högst 25 650 000 aktier och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO1 och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO2 (i form av Units) avseende en s k övertilldelningsoption.

Bemyndigandet ska kunna användas vid ett eller flera tillfällen före nästkommande årsstämma och beslut om nyemission ska i vissa delar enligt ovan kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska utöver ovan angivna beslut kunna användas för att erlägga arvode till Kanceras finansiella rådgivare i Nyemissionen som till en del utgår i form av Units (ca 3 910 000 Units). Bemyndigandet ska även kunna användas för att möjliggöra för utländska aktieägare i Kancera, som annars vore förhindrade på grund av regulatoriska skäl och prospektregler, att delta i Nyemissionen på lika villkor. Därutöver ska bemyndigandet kunna utnyttjas för kompletterande emission till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och eventuella avrundningseffekter.

Sammantaget kan Kancera inom ramen för nyemissionen således komma att emittera upp till ca. 207 389 119 Units innehållande högst ca. 207 389 119 aktier och högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO1 och högst ca. 207 389 119 teckningsoptioner TO2. 

Bakgrunden till nyemissionen i övrigt har redovisats i pressmeddelandet den 21 november 2019.

Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär. 

Stockholm i december 2019

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

 

KANCERA: Kallelse till extra bolagsstämma den 31 januari 2020 

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 januari 2020, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 januari 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 januari 2020 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 januari 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier.
 8. Stämmans avslutande.

P. 7  Förslag till ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier.

Som framgått av pressmeddelandet den 21 november 2019 föreslår Kanceras styrelse en   fullt garanterad företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units), som vid full teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader. 

I anledning härav föreslår styrelsen en för nyemissionen erforderlig höjning av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal utestående aktier. Förslaget innebär att gränserna för antalet utestående aktier höjs till att vara lägst 201 000 000 och högst 804 000 000 samt att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 16 750 000 SEK och högst 67 000 000 SEK. Det nuvarande registrerade antalet utestående aktier uppgår till 209 825 492. Det registrerade aktiekapitalet uppgår till 17 485 457,667 SEK.

Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls från och med den 17 januari 2020 tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär. 

Stockholm i december 2019

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka