Press

2011-05-12

Förslag till val av styrelse i Kancera AB

Aktieägare som representerar mer än 40 procent av rösterna i Kancera AB föreslår att styrelsen ska ha fem ledamöter och föreslår omval av Håkan Mellstedt, Anders Essen-Möller, Bernt Magnusson, Erik Nerpin och Thomas Olin. Erik Nerpin föreslås bli omvald till styrelseordförande. Anders Åberg har avböjt omval för...

Läs mer
2011-05-12

Årsredovisning 2010 Kancera AB (Publ)

Årsredovisning 2010 Kancera AB (Publ)  

Läs mer
2011-05-11

Kancera flyttar till Karolinska Institutet Science Park

Kancera AB har tecknat ett långsiktigt avtal om etablering av bolagets läkemedelsutveckling i specialbyggda laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park. Flytten sker i september 2011. Avtal har skrivits med Humlegården Fastigheter som äger, utvecklar och förvaltar laboratoriet på Banvaktsvägen...

Läs mer
2011-05-09

Kancera etablerar samarbete med Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA, för att utveckla läkemedel mot aggressiv cancer

I linje med Kanceras strategi för utveckling av nya terapier som förhindrar spridning och återfall av cancer etablerar bolaget ett samarbete med Professor Mary Hendrix och hennes forskargrupp vid The Robert H. LurieComprehensive Cancer Center, Northwestern University, Feinberg Schoolof...

Läs mer
2011-04-27

Kallelse till årsstämma Kancera AB (publ)

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2011, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Läs mer
2011-03-02

Breddad indikation för Kanceras Leukemiprojekt

ROR-1, Kanceras måltavla för behandling av kronisk lymfatisk leukemi, har identifierats på cellytan hos ytterligare åtta blodcancerformer. Applikationsområdet för Kanceras läkemedelskandidat under utveckling kan därmed komma att breddas inom ramen för befintlig produktutveckling.

Läs mer
2011-02-24

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ)

28 april-31 december 2010 Föreliggande bokslutskommuniké avser Kanceras första räkenskapsår som omfattar perioden 28 april - 31 december 2010. Det finns därmed inga historiska jämförelseuppgifter. Kanceras villkorade förvärv av iNovacia AB har genomförts i början av 2011 och ingår...

Läs mer
2011-02-23

Kancera AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Kancera AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som påbörjar handel på First North 25 februari.

Läs mer
2011-02-17

Kancera har förvärvat iNovacia

Kancera AB (publ) meddelar att förvärvet av iNovacia AB har genomförts

Läs mer
2011-02-15

Kancera AB upptas till handel på First North den 25 februari

Kancera AB (publ) (”Kancera”) kommer att upptas till handel på NASDAQ OMX First North med första handelsdag fredagen den 25 februari 2011. Aktiens kortnamn är KAN. Upptagandet till handel är villkorat av att ägarspridningskravet enligt regelverket för NASDAQ OMX...

Läs mer