Kanceras nyemission genomförd

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 20 april 2018 beslutades om nyemission om högst 59,5 MSEK i form av units. Nyemissionen är nu genomförd och tecknades, inklusive teckning av emissionsgaranter, till ett belopp om cirka 48 MSEK (cirka 80,7 procent). Nyemissionen...

Kanceras styrelse informerar om teckning i nyemission

Kancera AB (publ) genomför f.n. en nyemission med teckning fram till den 22 maj. Emissionen sker med företräde till bolagets aktieägare upp till ett belopp om 60 MSEK, samt vid överteckning ytterligare 15 MSEK utan företräde. Huvudsyftet med emissionen är att...

Kanceras teckningsoption TO2

I nyemissionen 2016 emitterade Kancera en teckningsoption betecknad TO2. Två teckningsoptioner av serie TO2 gav senast den 30 april 2018 rätt till nyteckning av en aktie för 5,81 SEK (efter omräkning till följd av nyemissionen 2017). Sista dag för handel i TO2 på...