Vad utmärker Kancera?

Kanceras främsta läkemedelskandidater verkar genom ett system som med precision styr cancerceller och immunceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Nya upptäckter av flera oberoende forskargrupper visat att fraktalkinsystemet har en avgörande betydelse för hur svårbehandlad en cancer är och hur allvarligt ett inflammatoriskt tillstånd utvecklas. Kancera är främst i den kliniska utvecklingen av småmolekyler som blockerar fraktalkinsystemet. Därmed har Kancera en unik möjlighet att göra en ny klass av läkemedel för behandling som bryter skadlig akut inflammation och progressiv cancer.

Kanceras mål för denna nya klass av läkemedel är att:

Skydda hjärta och njure i samband med hjärtinfarkt och akut njurskada, genom att blockera de inflammationspådrivande cellerna medan övriga delar av immunsystemet förblir intakt som skydd mot infektion.

Attackera behandlingsresistenta tumörer genom att blockera cancercellernas förmåga reparera sitt DNA och därmed motstå cytostatika och strålning, medan omgivande frisk vävnad inte påverkas i samma utsträckning vilket hjälper rehabilitering.

Småmolekylära läkemedel av den klass som Kancera utvecklar har en viktig roll i såväl dagens vård som inom nästa generation av läkemedelsbehandlingar som förutsätter ökad effekt och livskvalitet.

Fraktalkinblockerare mot cancer och inflammation

Kancera leder utvecklingen av nya klasser av läkemedel, mot behandlingsresistent cancer och hyperinflammation. Idag ligger fokus på utveckling av tre läkemedelskandidater.

Läs mer

Läkemedelsprojekt

Kancera leder utvecklingen av nya klasser av läkemedel, mot behandlingsresistent cancer och hyperinflammation. Idag ligger fokus på utveckling av tre läkemedelskandidater:

Fokus: Akuta skador som uppkommer på grund av kärlproblem och resulterande överdriven inflammation, så kallad hyperinflammation.

Status: Klinisk utveckling i fas 2.

Årligen drabbas cirka 500 000 personer världen över av en stor akut hjärtinfarkt. Dessa patienter genomgår en livsnödvändig behandling som öppnar och vidgar det tilltäppta kärlet, och då kan en hyperinflammation triggas pga mekanismer som inbegriper aktivering av fractalkinesystemet. Hyperinflammationen kan förstärka hjärtskadan och bidra till den allvarliga prognosen, som innebär risk för dödsfall eller andra allvarliga komplikationer hos var fjärde patient inom fem år efter hjärtinfarkten. Negativa effekter av hyperinflammation innefattar en försämrad funktion i de viktiga små kärlen som försörjer hjärtmuskeln med syre och näring och en förändring av hjärtats form och funktion, vilket sammantaget är nära kopplat till ökad risk för kronisk hjärtsvikt.

I Kanceras pågående fas IIa-studie med KAND567 i hjärtinfarktpatienter blockeras fraktalkinsystemet med målet att motverka hyperinflammation, minska hjärtskadan och i förlängningen att underlätta återgången till ett normalt liv.

Fokus: Nischindikationer (orphan indications) med kapacitet att bryta resistens mot cytostatika genom att blockera cancercellers förmåga att reparera DNA.

Status: Klinikförberedande studier och produktion inför fas Ia/IIa vid behandling av äggstockscancer.

Äggstockscancer drabbar årligen mer än 300 000 kvinnor världen över. Sjukdomen anses vara den mest svårbehandlade formen av gynekologisk cancer och behovet av långvarigt verksamma behandlingar är därför stort.

Kanceras läkemedelskandidat KAND145 blockerar tumörcellernas förmåga att reparera DNA, vilket kan komma att påverka behandlingsresistenta tumörer så att de åter blir känsliga för cytostatika. KAND145 har därmed potential att bli ett värdefullt tillskott till behandlingen av svårbehandlad cancer.

Kancera genomför nu prekliniska studier som förbereder kommande kliniska utvärderingen av KAND145 mot äggstockscancer.

Fokus: Öka effekt av cytostatika och strålningsbehandling av rektalcancer stadie II och III för att uppnå komplett återgång av tumören, minska behov av radikal kirurgi och därmed bevara tarmfunktion.
Status: Preklinisk utvärdering av andel patienter som kan dra nytta av behandling samt utveckling av produkt för lokal behandling i tumören.

Kolorektal cancer är en av de viktigaste orsakerna till cancerrelaterad dödlighet i världen. Epidemiologiskt är det den tredje vanligaste maligna tumörtypen i den västerländska delen av världen. Trots betydande framsteg som gjorts under de senaste decennierna inom forskning om kolorektalcancer behövs fortfarande nya behandlingsmetoder för att förbättra patienters långsiktiga överlevnad. Antiangiogena läkemedel (läkemedel som hindrar bildning av blodkärl) som VEGF-hämmare (t.ex. bevacizumab) används för närvarande på kliniken för att blockera bildning av tumörkärl och är därför avsedda att förhindra tumörtillväxt och metastaser och därigenom förbättra patienternas överlevnad. Icke desto mindre visar en betydande del av patienterna primär resistens eller utvecklar resistens mot denna terapi.

Övriga läkemedelsprojekt

Följande två exploratoriska forskningsprojekt utvärderas i samarbete med akademiska forskare med målet att ta fram beslutsunderlag för eventuellt ta näst steg i utvecklingen genom klinikförberedande studier. Sådana studier förutsätter dock ny finansiering.

  • Småmolekylära ROR-hämmare som omprogrammerar cancercellerna så att de destruerar sig själva. ROR-hämmare har i laboratoriet och i sjukdomsmodeller av framför allt blodcancer.
  • Småmolekylära HDAC6-hämmare som främst syftar till att döda blodcancerceller (t ex myelom) genom att förhindra cancercellers förmåga att spridas samt stödja immunsystemets förmåga att känna igen och eliminera cancerceller.

Våra patent

Kanceras strategi är att erhålla ett brett patentskydd och dataskydd runt sina nuvarande och framtida produktkandidater. Patentportföljen är global, och täcker de marknader som bedöms som kliniskt och kommersiellt relevanta för produkten.

Preklinisk forskning Klinisk forskning
Medicinsk upptäckt Optimering läkemedels­kandidat Klinik­förberedande studier* Klinisk Fas I** Klinisk Fas II*** Partner

KAND567

– Hyperinflammation

KAND145

– Cancer, autoimmuna sjukdomar

PFKFB3

– Cancer

ROR1

– Cancer

HDAC

– Inflammation, cancer

De transparanta fälten illustrerar pågående finansierade projekt

* Toxikologi & produktion
** Säkerhet, tolerans & läkemedelsegenskaper
*** Säkerhet, tolerans, farmakologi, klinisk effekt & dosering

Utvalda vetenskapliga publikationer

Fraktalkin

Kanceras samarpartner professor Ioakim Spyridopoulos och hans forskargrupp har i en studie med 480 hjärtinfarktspatienter visat på potentialen för fraktalkinblockeraren KAND567att förlänga liv efter akut hjärtinfarkt.

Spray L, Park C, Cormack S, Mohammed A, Panahi P, Boag S, Bennaceur K, Sopova K, Richardson G, Stangl VM, Rech L, Rainer PP, Ramos GC, Hofmann U, Stellos K, Spyridopoulos I.
The Fractalkine Receptor CX3CR1 Links Lymphocyte Kinetics in CMV-Seropositive Patients and Acute Myocardial Infarction With Adverse Left Ventricular Remodeling. Front Immunol. 2021 May 5;12:605857. doi: 10.3389/fimmu.2021.605857. PMID: 34046028; PMCID: PMC8147691.

Positiva forskningsresultat för Kanceras fraktalkinblockerare kan bana väg för ny behandling av äggstockscancer

Lehto J, Huguet Ninou A, Chioureas D, Jonkers J, Gustafsson NMS.
Targeting CX3CR1 Suppresses the Fanconi Anemia DNA Repair Pathway and Synergizes with Platinum. Cancers (Basel). 2021 Mar 22;13(6):1442. doi: 10.3390/cancers13061442. PMID: 33810010; PMCID: PMC8004634.

PFKFB3

PFKFB3-hämmaren KAND757 har i en omfattande forskningsstudie visat att den effektivt dödar tumörvävnad från rektalcancerpatienter genom att selektivt blockera ämnesomsättningen.

De Oliveira T, Goldhardt T, Edelmann M, Rogge T, Rauch K, Kyuchukov ND, Menck K, Bleckmann A, Kalucka J, Khan S, Gaedcke J, Haubrock M, Beissbarth T, Bohnenberger H, Planque M, Fendt SM, Ackermann L, Ghadimi M, Conradi LC.
Effects of the Novel PFKFB3 Inhibitor KAN0438757 on Colorectal Cancer Cells and Its Systemic Toxicity Evaluation In Vivo. Cancers (Basel). 2021 Feb 28;13(5):1011. doi: 10.3390/cancers13051011. PMID: 33671096; PMCID: PMC7957803.

KAND757 gör cancerceller känsliga för platinamediciner, inklusive behandlingsresistenta cancerceller, samtidigt som de sparar normala celler.

Ninou AH, Lehto J, Chioureas D, Stigsdotter H, Schelzig K, Åkerlund E, Gudoityte G, Joneborg U, Carlson J, Jonkers J, Seashore-Ludlow B, Gustafsson NMS.
PFKFB3 Inhibition Sensitizes DNA Crosslinking Chemotherapies by Suppressing Fanconi Anemia Repair. Cancers (Basel). 2021 Jul 18;13(14):3604. doi: 10.3390/cancers13143604. PMID: 34298817; PMCID: PMC8306909.

KAN0438757 har i prekliniska modeller påvisat en potent antitumöreffekt

Gustafsson NMS, Färnegårdh K, Bonagas N, Ninou AH, Groth P, Wiita E, Jönsson M, Hallberg K, Lehto J, Pennisi R, Martinsson J, Norström C, Hollers J, Schultz J, Andersson M, Markova N, Marttila P, Kim B, Norin M, Olin T, Helleday T.
Targeting PFKFB3 radiosensitizes cancer cells and suppresses homologous recombination. Nat Commun. 2018 Sep 24;9(1):3872. doi: 10.1038/s41467-018-06287-x. PMID: 30250201; PMCID: PMC6155239.

ROR1

ROR- och Bcl2-hämmare har uppvisat positiv effekt i laboratorieförsök, där kombinationen av dessa substanser har visat att de effektivt dödar celler från småcellig lungcancer.

Wang WZ, Shilo K, Amann JM, Shulman A, Hojjat-Farsangi M, Mellstedt H, Schultz J, Croce CM, Carbone DP.
Predicting ROR1/BCL2 combination targeted therapy of small cell carcinoma of the lung. Cell Death Dis. 2021 Jun 4;12(6):577. doi: 10.1038/s41419-021-03855-w. PMID: 34088900; PMCID: PMC8178315.

ROR-hämmaren KAND571 har i studier visat att den har kapacitet att bryta leukemicellers behandlingsresistens.

Ghaderi A, Okhovat MA, Wikanthi LSS, Svensson A, Palma M, Schultz J, Olin T, Österborg A, Mellstedt H, Hojjat-Farsangi M.
A ROR1 small molecule inhibitor (KAN0441571C) induced significant apoptosis of ibrutinib-resistant ROR1+ CLL cells. eJHeam, 2021, May, https://doi.org/10.1002/jha2.232

ROR-hämmaren KAND571 i kombination med läkemedlet venetoclax visar på nästan fullständig eliminering av celler från den maligna tumören diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL = Diffuse Large B-Cell Lymphoma).

Ghaderi A, Daneshmanesh AH, Moshfegh A, Kokhaei P, Vågberg J, Schultz J, Olin T, Harrysson S, Smedby KE, Drakos E, Rassidakis GZ, Österborg A, Hojjat-Farsangi M, Mellstedt H.
ROR1 Is Expressed in Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) and a Small Molecule Inhibitor of ROR1 (KAN0441571C) Induced Apoptosis of Lymphoma Cells. Biomedicines. 2020 Jun 23;8(6):170. doi: 10.3390/biomedicines8060170. PMID: 32586008; PMCID: PMC7344684.