VILLKOR FÖR INLÖSEN AV TO2

VILLKOR FÖR INLÖSEN AV TO2 SOM TECKNADES I SAMBAND MED NYEMISSION I MAJ 2016

Teckningsoption TO2 löper till och med den 30 april 2018 och ger rätt att för varje två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Kancera AB för 5,00 SEK mellan den 1 oktober 2016 fram till och med den 30 juni 2017. Under resterande löptid ger varje två (2) teckningsoptioner rätt att teckna en (1) nya aktie till en kurs om 6,00 SEK.

Med hänsyn taget till den rabatt som uppkom i samband med företrädesemissionen maj 2017 skall lösenkursen för TO2 samt antalet optioner justeras i enlighet med villkoren för sagda option. Efter justering för given rabatt  i samband med företrädesemissionen maj 2017 är lösenkursen för TO2 5,81 Kr. Antalet TO2 ökas enligt samma princip med 3,2%. Givet föreliggande handelskurs för Kanceras aktie, förväntas TO2 förfalla utan att lösas in.

Kancera har avtalat med Eminova Fondkommission AB om hanteringen av inlösen av TO2. Om Kanceras aktiekurs närmar sig inlösensumman kommer bolaget meddela, via pressmeddelande och på Kanceras hemsida, detaljerade instruktioner om inlösenförfarandet.

För ytterligare frågor kring inlösen av TO2 kontakta bolaget via e-mail till info@kancera.com