VALBEREDNING

Kancera AB har utsett en valberedning med uppgift att inför årsstämman den 30 maj 2017 framlägga förslag avseende ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode åt styrelsen och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, arvode åt revisorerna samt riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:

Fredrik Rapp, VD Pomona-gruppen AB (utsedd av Marianne Rapp)

Peter Alarik, Alarik Förvaltning AB (företräder eget ägande)

Clas Reuterskiöld, tidigare VD Industrivärden AB (företräder eget ägande)

Kanceras styrelseordförande, advokat Erik Nerpin, är sammankallande och adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Kanceras årsstämma 2017 kan göra det via e-post till Erik Nerpin på adress erik.nerpin@advokatnerpin.com. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag sändas så att det når valberedningen senast den 31 mars 2017.