VD HAR ORDET

”Finansiering för prövning av KAND567 med livräddande potential efter hjärtinfarkt och patentstrategiska beslut för att stärka HDAC-projektet i kampen mot nervsmärta”

Den nyligen presenterade fullt garanterade emissionen möjliggör för Kancera att genomföra planerade kliniska studier av läkemedelskandidat KAND567 som skulle kunna normalisera och förlänga livet för patienter som drabbats av en omfattande hjärtinfarkt. Finansieringen består av en bryggfinansiering om ca 14,0 MSEK för slutförande av fas Ib-studien samt nyemission av Units om cirka 61,4 MSEK under första kvartalet 2020, inklusive möjlighet till inlösen av en attraktivt prissatt option under Q2 2020. Tillsammans bedöms detta tillföra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa-studien.

Utvecklingsprogrammet för KAND567, som skyddar både hjärta och blodkärl från skador i samband med akut och kronisk hjärtsjukdom, fortsätter enligt vår övergripande tidsplan även om det skett en förskjutning av vissa delmål under kvartalet.

Tidigt under sommaren visade de första interimsresultaten från fas 1b-studien att vi nådde målet att nå hjärtat med den beräknade effektiva koncentrationen av KAND567 redan inom fem minuter och dessutom att säkerhetsprofilen var tillfredställande vid en kortare tids intravenös infusion. Dock uppstod en övergående lokal irritation vid infusionsstället när infusionen gavs under en längre tid. Den korrigering av koncentration och infusionshastighet som testades under sommaren gav bättre resultat, men tolerabiliteten var inte god nog för en intravenös infusion över tre dygn. Tillsammans med våra kliniska rådgivare har vi därför tagit beslutet att vidareutveckla doseringsstrategin genom att gå över till en kombination av kortare intravenös infusion och upp till tre dygns peroral behandling.

Med bibehållen plan att ansöka om tillstånd för fas IIa-studie mot hjärtinfarkt under andra kvartalet 2020, går vi nu till Finland för att slutföra fas Ib-studien under februari 2020. Bakgrunden är att Finland erbjuder attraktiva tidsramar för genomförande av en högkvalitativ studie med bibehållen budgetram.

Kancera har sedan tidigare goda fas 1-data för peroralt administrerad KAND567, och den nya föreslagna doseringen överensstämmer med klinisk praxis för vård efter hjärtinfarkt. Vår samlade bedömning, baserat på alla tillgängliga data, är att det finns starkt stöd för att den nya doseringsstrategin kommer att ge önskad effekt och säkerhet.

Intresset för inflammationens roll vid hjärtinfarkt i allmänhet och fractalkin-receptorns betydelse i synnerhet är fortsatt stort. I början av september gav vi den första vetenskapliga presentationen av våra data från prekliniska studier av KAND567 på världens största hjärtkongress, ESC Congress 2019 i Paris. Kongressen samlade över 33 000 deltagare och Kanceras forskning presenterades under huvudsessionen för vetenskapliga framsteg inom nästa generations behandlingar mot akuta hjärtsjukdomar. Mottagande var mycket gott bland de forskare, företag och key opinion leaders som närvarade och dialogen med nyckelpersoner har fortsatt på American Heart kongressen (AHA) tidigare denna vecka. I anslutning till ESC mötet uppmärksammades också Kanceras presentation i internationell fackpress, där BioCentury, BioSpace och Labiotech alla refererade till våra forskningsresultat. Se videopresentationen från ESC i Paris genom att klicka här.

När årets Nobelpris i medicin presenterades i början av oktober fick vi ännu ett bevis på att vår forskning knyter an till stora vetenskapliga genombrott. I år belönas upptäckten av hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång och riktar särskilt intresset mot proteiner som regleras av den syrekänsliga faktorn HIF-1α. Där ingår fractalkin-receptorn CX3CR1 och enzymet PFKFB3.  I vårt ständiga arbete att driva KAND567 vidare är det en gynnsam faktor att fler och fler ser inflammationens och fractalkinsystemets betydelse vid den syrebrist som uppstår efter en hjärtinfarkt.

Parallellt med utvecklingen av KAND567 fortsätter vårt samarbete med Grünenthal kring våra HDAC-hämmare för behandling av smärta och inflammation. Efter kvartalets utgång togs beslutet att stärka patentstrategin inom samarbetet och som del av den dra tillbaka en patentansökan kring en serie HDAC-hämmare för att i ett senare skede skicka in en ny kompletterad ansökan. Gällande samarbetsavtal har kompletterats för att båda parter ska få del av fördelarna av denna reviderade patentstrategi. Att hela tiden se över och stärka patentstrategin är en naturlig del av arbetet i den här typen av läkemedelsprojekt. Vi ser fram emot att med Grünenthal nå ett genombrott i kampen mot nervsmärta.

Solna, 22 november 2019
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör