VD HAR ORDET

Kancera förbereder kliniska fas II-studier av KAND567 inom två inflammatoriska tillstånd – akut hjärtinfarkt och covid-19

Utvecklingen av våra längst framskridna läkemedelskandidater KAND567 och KAND145, som verkar genom att hämma fraktalkinsystemet, fortsätter att ta tydliga steg framåt. I februari kunde vi meddela att KAND567-projektet erhöll godkännande från det finska läkemedelsverket FIMEA om att starta de avslutande stegen av fas Ib-programmet. Redan i början av mars presenterade vi positiva resultat i form av god tolerabilitet och en gynnsam säkerhetsprofil efter intravenös behandling i friska individer. Därmed kunde förberedelserna intensifieras inför det nästa viktiga steget i utvecklingen av KAND567 – start av en fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt. Den inledande delen i den nästkommande kliniska studien syftar till att ytterligare utvärdera säkerhetsprofilen samt den hjärtskyddande verkan av fraktalkinblockeraren vid hjärtinfarkt. Den potentiella medicinska nyttan av vår läkemedelskandidat är stor, och av denna anledning finns det ett starkt intresse från kliniker att bistå i den fortsatta utvecklingen. För närvarande pågår förhandlingar med ett av världens mest välrenommerade universitetssjukhus, Freeman Hospital, för att expandera det pågående prekliniska samarbetet till att även omfatta den kliniska fas IIa-studien. Vår förhoppning är att det rådande världsläget och belastningen på vårdapparaterna ska minska i god tid till den planerade starten av fas IIa-studien.

I takt med framgångar inom den kliniska utvecklingen av våra främsta läkemedelskandidater skiftar det interna behovet av spetskompetens. Mot denna bakgrund är det med glädje vi utsett Torbjörn

Lundström till Chief Medical Officer (CMO) med medicinskt ansvar för Kanceras produktportfölj. Som medicine doktor och läkare har han lång erfarenhet av klinisk kardiologi och internmedicin, men även 20 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling som ansvarig för produkter i avancerad utvecklingsfas inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar på AstraZeneca. Samtidigt vill jag tacka Joachim Forsgren för hans avgörande insatser som CMO under den hittillsvarande utvecklingen av fraktalkinprojektet. Joachim kommer att kvarstå som senior rådgivare inom området patientsäkerhet.

I maj fattades beslutet att koncentrera den fortsatta verksamheten på den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Av denna anledning kommer Kancera att genomföra en neddragning av personalstyrkan i den prekliniska forskningsorganisationen. Den planerade organisationsförändringen förväntas minska kostnadsbasen för bolaget med cirka SEK 8 miljoner årligen. Utöver utvecklingen av KAND567 kommer bolagets resurser att fokuseras på att föra den prekliniska läkemedelskandidaten KAND145 vidare till klinisk fas.

Med anledning av den pågående covid-pandemin har vi arbetat för att utröna potentialen hos våra läkemedelskandidater att dämpa de kraftiga och livshotande inflammationstillstånd (hyperinflammation) som kan uppstå i samband med virusinfektioner. I början av maj annonserade vi en patentansökan för KAND567 och KAND145 gällande behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner, och kort därefter lämnade vi in en ansökan till Läkemedelsverket om att genomföra en klinisk fas II-studie där den potentiellt skyddande effekten av läkemedelskandidaten KAND567 ska dokumenteras i patienter med covid-19. Studien avses genomföras i samarbete med Capio S:t Görans Sjukhus och Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Genom att öppna upp för detta nya användningsområde för fraktalkinhämmare hoppas vi kunna bidra i behandlingen av svåra virusinfektioner orsakade av covid-19 och andra virus som orsakar samma typ av hyperinflammation.

Kanceras finansiella situation stärktes genom en framgångsrikt slutförd nyemission i början av april. Nyemissionen tecknades till 100 procent och tillförde bolaget SEK 64 miljoner före emissionskostnader. De teckningsoptioner som samtidigt emitterades kan komma tillföra ytterligare drygt 40 MSEK under 2020, före emissionskostnader. Medlen från emissionen och inlösen av TO4 bedöms tillsammans vara tillräckligt för att finansiera de två planerade fas II-studierna av KAND567. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av vår längst framskridna fraktalkinhämmare inom två separata indikationsområden där behovet av bättre behandlingar är betydande.

Solna, 22 maj 2020
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör