VD HAR ORDET 

Före utlovad tidplan har vi under 2017 startat och slutfört Kanceras första kliniska studie, och det med lyckade resultat. Därmed har vi uppnått de huvudsakliga mål som fastslogs i samband med emissionen i maj 2016. Nu är det dags att ta nästa spännande steg i utvecklingen av KAND567 och de goda resultaten från fas I ger oss i sin tur goda förutsättningar att nå Bolagets mål att utveckla nya effektiva och säkra läkemedel mot cancer och inflammationssjukdomar.

En av de stora händelserna under 2017 inom immunologi var presentationen av resultaten från Novartis så kallade CANTOS- studie (Canakinumab1 Antiinflammatory Thrombosis Outcomes Study). I studien visades för första gången övertygande kliniska bevis för att en antiinflammatorisk behandling minskar risken för komplikationer efter hjärtinfarkt. Dessutom visade de uppföljande analyserna av studien en överraskande stark och dosberoende minskning av lungcancer i patienterna som behandlades med Novartis antiinflammatoriska läkemedel. Studien ger ett starkt stöd för Kanceras vidare utveckling av KAND567 mot såväl hjärt-kärlsjukdomar som cancer med dess unika sätt att selektivt styra immunsystemet genom Fractalkinesystemet. Målet är att minska den oftast oundvikliga hjärtskadan efter en infarkt respektive bromsa en obotlig och snabb utveckling av obotlig lymfomsjukdom. Resultaten från den nyligen avslutade kliniska fas I-studien visar att KAND567 blockerar Fractalkinesystemet så som vi hoppats och att läkemedelskandidaten tolereras väl i doser upp till nivåer som ligger fem till tio gånger över den beräknade effektiva dosen.

Emissionslikviden från den föreliggande företrädesemissionen avser vi använda för att pröva vår lovande läkemedelskandidat KAND567 i en klinisk fas IIa-studie antingen för hjärt- eller cancerpatienter. Syftet är att studera såväl säkerhet som effekt i patienter och om de kliniska resultaten visar sig nå upp till våra högt ställda förhoppningar, finns det även möjligheter att KAND567 skulle kunna belönas av EMA och FDA med en accelererad utvecklingsväg (så kallad break-through designation). Cancer är den sjukdom som flest nya läkemedel riktas mot då denna sjukdom är vårt största hot mot hälsan, endast överträffat av hjärt-kärlsjukdomar. I och med att cancerbehandlingen drar fördel av en peroral behandling medan behandlingen av hjärtinfarkt sannolikt kräver en intravenös tillförsel ser vi här också möjligheter att utveckla två separata produkter ur KAND567.

Huvudinriktningen för Kancera under 2018 och 2019 är således Fractalkineprojektet, för vilken majoriteten av emissionslikviden är avsedd. Vi avser dock även att fortsätta utveckla ROR1-projektet närmare ett beslut om en eventuell klinisk fas 1-studie, för vilket vi även har öronmärkt en mindre del av likviden. De övriga projekten kommer i huvudsak vara beroende av externa samarbeten och medel.

Det är en spännande tid vi har framför oss. Jag är över- tygad om att aktieägare och investerare finner att den stora potentialen – inte minst i humana termer – rättfärdigar vår intensiva satsning.

Thomas Olin
VD, Kancera AB
Maj 2018