VD HAR ORDET

I Fractalkineprojektet har vi stärkt konkurrensskyddet och genomfört en rad studier i syfte att både förbereda inför klinisk fas IIa i hjärtpatienter och utvärdera möjligheten att påverka blodcancer (lymfom).

Konkurrensskyddet har ytterligare stärkts efter att vi patentsökt en ny serie av Fractalkine-blockerare som gör det möjligt att utveckla flera oberoende produkter inom projektet.

Inför hjärtstudien i människa har val av intravenös dosering med KAND567 utvärderats med avseende på effekt och säkerhet. Effekten har utvärderats i en sjukdomsmodell av hjärtinfarkt och säkerhet i en toxikologisk GLP studie. Effektstudien visade att lägre doser än förväntat ger en signifikant hjärtskyddande effekt. Preliminära resultat från den toxikologiska studien stödjer att den beräknade effektiva dosen av KAND567 är säker (finala resultat från denna studie väntas under januari). Nästa steg i förberedelserna är start av tillverkning av KAND567 för intravenös behandling i kliniska studier vilket sker inom ett par veckor. Detta innebär att ansökan om tillstånd för genomförande av Fas Ib planeras att lämnas in till läkemedelsverket under 1a kvartalet och slutföras under 2a kvartalet 2019 och att motsvarande ansökan för Fas IIa planeras att lämnas in under det 2a kvartalet.

Under maj startade vi en biomarkörstudie (Fas 0) i lymfompatienter tillsammans med samarbetspartners på Karolinska sjukhuset och institutet. Målet för studien är att undersöka om det finns grupper av lymfompatienter där Fractalkine-systemet är aktiverat och möjligen pådrivande i sjukdomen. Rekryteringen av patienter har löpt i en hög takt parallellt med immunologisk analys av blodprover. Det innebär att provinsamlingen kan avslutas under december och analyserna under januari. Resultaten avgör om fortsatt utvärdering av Fractalkine-systemets roll inom cancer fortsätter i riktning mot lymfom eller fokuseras till det EU finansierade forskningsprojektet inom solida tumörer.

Intresset för hur Fractalkine påverkar olika sjukdomar i människa ökar med kontinuerliga forskningsframsteg, bl.a. inom området demenssjukdomar och nervsmärta. Det har resulterat i en inbjudan att delta i ytterligare ett EU-finansierat forskningsprojekt tillsammans med europeiska forskargrupper och läkemedelsbolag med nämnda fokus. Kancera har deltagit i ansökan till detta nu godkända EU-projektet som startar våren 2019.

Att Kancera utvecklas i rätt riktning menar vi också är grunden för intresset från det familjeägda bolaget GC Finance att investera i bolaget. Avsikten är att använda tillskott av kapital från GCF (vilket beslutas av en extra bolagsstämma) till att utvärdera ytterligare indikationsområden för Kanceras portfölj av Fractalkine-blockerare, expandera planerade kliniska studier samt för bolagets drift.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)
November 2018