VD HAR ORDET

Idag saknas effektiva läkemedel för att minimera den akuta vävnadsskada som uppstår i hjärtat vid en hjärtinfarkt. Relativt ny kunskap visar att en stor del av skadan orsakas av en inflammatorisk process i samband med att blodet åter börjar flöda i hjärtats kranskärl efter att patienten genomgått livräddande ballongvidgning. Denna kunskap ger helt nya möjligheter att utveckla läkemedel som skyddar hjärtvävnaden. Målet är att rädda liv och minska de långsiktiga skador som bidrar till både nya infarkter och kronisk hjärtsvikt.

Kanceras fractalkine-blockerare KAND567 utvecklas för att minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt. I flera djurstudier har vi också kunnat visa att KAND567 minskar skadeområdet med upp till 50 procent, och under det gångna året har vi slutfört en fas I-studie där läkemedelskandidaten uppvisade en god säkerhetsprofil i dosnivåer som bedöms tillräckliga för att uppnå en farmakologisk effekt. Dessutom har vi uppnått betydande framsteg i utvecklingen av en storskalig produktions-metod. Det internationella intresset för vårt projekt blir allt större, och i samband med den årliga JP Morgan-kongressen i San Fransisco i januari fick vi tillfälle att träffa en rad globala läkemedelsföretag som ville veta mer om KAND567 och våra planer för framtiden. 

De senaste årens framsteg i fractalkine-projektet, med KAND567 i spetsen, har lett fram till att bolaget sedan en tid tillbaka allokerar i stort sett alla sina interna resurser till just detta område. Nästa steg är att utvärdera en intravenös beredningsform i en kompletterande fas I-studie i friska försöksperoner, varefter projektet förväntas ta klivet in i fas II. I den första patientstudien kommer KAND567 administreras intravenöst till hjärtinfarktpatienter. Resultat förväntas bli tillgängliga redan under andra halvåret 2020. På sikt ser vi också stora möjligheter att utveckla läkemedelskandidaten även mot kroniska inflammatoriska sjukdomar och vissa typer av cancer. Cancerområdet bedöms som allt mer intressant – nyligen presenterade vi resultat från analyser av lymfompatienters immunceller som visar att fractalkine-systemet är aktiverat vid kronisk lymfatisk leukemi, diffust storcelligt B-cellslymfom och Hodgkins lymfom.

Utvecklingen av Kanceras övriga pipeline-projekt kommer vara beroende av externa samarbeten. I december meddelade vi att Grünenthal – ett ledande läkemedelsföretag inom smärtbehandling – tar över ansvaret för den prekliniska forskningen vad gäller våra HDAC-hämmare. Grünenthal har rätt att senare förvärva HDAC-substanserna, med målet att utveckla ett eller flera nya och potentiellt sjukdomsmodifierade läkemedel mot neuropatisk smärta. Det totala avtalsvärdet uppgår till cirka 340 mkr. Dessutom har Kancera rätt till försäljningsbaserade royalties.

Vår finansiella position stärktes under 2018 genom en nyemission samt genom ett avtal med den amerikanska investeraren Global Corporate Finance (GCF) om framtida riktade nyemissioner till ett maximalt belopp om 60 mkr. Vi bedömer att avtalet, som är fritt från aktielån och teckningsoptioner, erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella emissioner. Kapitaltillskott från GCF avses användas till kliniska studier samt för bolagets drift.

Den globala marknaden för läkemedel vid akut hjärtinfarkt uppskattas av Zion Market Research till cirka 12 miljarder kronor 2016 med en beräknad tillväxt om 40% fram till 2022 , men idag saknas läkemedel som likt KAND567 kan motverka de inflammationskopplade skadorna på hjärtat i det akuta skedet. Ett sådant läkemedel skulle ha potential att på ett betydande sätt ytterligare expandera marknaden. Vi ser fram emot att under andra halvåret 2019 inleda en fas II-studie av KAND567 i just hjärtinfarktpatienter och resultaten förväntas bli tillgängliga ungefär ett år senare. Positiva studieresultat skulle vara transformerande för Kancera. Inte enbart för den fortsatta utvecklingen av vår längst framskridna läkemedelskandidat inom hjärtinfarktområdet, utan även för utveckling inom andra kommersiellt attraktiva områden där behovet av förbättrade behandlingar är stort.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)
Februari 2019