VD HAR ORDET

”Kanceras forskning uppmärksammas för ”outstanding quality” av European Society of Cardiology”

Varje år drabbas 2 miljoner personer av hjärtinfarkt i USA och EU. En fjärdedel av dessa dör eller drabbas av ytterligare allvarlig hjärtsjukdom inom fem år. Behovet av nya behandlingar som kan minska risken för komplikationer och återfall är därför stort. Kanceras läkemedelskandidat KAND567 förebygger skadorna som normalt uppstår vid en hjärtinfarkt på ett helt nytt sätt, något som nu börjar uppmärksammas internationellt.

När European Society of Cardiology (ESC) har sin årliga konferens i september har Kanceras forskning valts ut för dess ”outstanding quality”. ESC är årets största vetenskapliga möte inom det kardiovaskulära området och mötet samlar både forskare och globala industriella spelare. Utnämnandet innebär att vi kommer att presentera våra prekliniska resultat för KAND567 under en session som handlar om framtida behandlingar mot akuta hjärtsjukdomar.

Fractalkineprojektet, med KAND567 i spetsen, väcker intresse eftersom vårt angreppssätt bygger vidare på de relativt nya insikterna att det är den akuta inflammationen som uppstår vid en hjärtinfarkt som orsakar hälften av de allvarliga vävnadsskadorna vid en hjärtinfarkt. De övergripande resultaten har vi rapporterat tidigare, men att vi nu får möjlighet att berätta mer detaljerat om dessa och diskutera vidare med världens ledande forskare inom fältet stärker vår position ytterligare.

Samtidigt fortsätter utvecklingen av projektet. Under årets andra kvartal har vi både hunnit starta fas Ib-studien av intravenöst administrerad KAND567 och få de första interimsresultaten. I studien ges KAND567 som en infusion till 27 friska försökspersoner för att utvärdera säkerhet, tolerans och exponering. Syftet med studien är att visa att intravenöst administrerad KAND567 har en lika god säkerhetsprofil som när läkemedelskandidaten ges peroralt.

De första interimsresultaten från fas 1b-studien var positiva och visade att KAND567 har en god säkerhetsprofil vid kortare tids infusion och att den beräknade effektiva plasmakoncentrationen kan uppnås enligt plan. Den uppföljande delen av studien visade dock att det uppstod en lokal irritation vid infusionsstället när infusionen gavs under en längre tid. Det här går sannolikt att undvika om man justerar förhållandet mellan den koncentration och hastighet som KAND567 tillförs. Eftersom en sådan justering förutsätter ett kompletterande godkännande från Läkemedelsverket blir de finala resultaten från fas 1b-studien klara något senare än vi tidigare planerat för, vi räknar nu med att kunna rapportera resultaten i november i år.

I samband med att fas 1b-studien startade aktiverades den tredje och sista betalningen till Acturum AB för Fractalkineprojektet. Betalningen slutfördes efter andra kvartalets utgång, i mitten av juli, genom en nyemission av två miljoner aktier till Acturum AB. Under det andra kvartalet genomförde Kancera AB också två riktade nyemissioner om 5 000 000 aktier vardera till Global Corporate Finance med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2019.

Parallellt med utvecklingen av KAND567 nominerade vi nyligen ytterligare en läkemedelskandidat i Fractalkineprojektet, KAND145. Med ytterligare en läkemedelskandidat finns det möjlighet att utveckla separata läkemedel för olika användningsområden. I slutet av andra kvartalet kunde vi rapportera att två patentansökningar kopplade till KAND567 och KAND145 gick in i internationell fas, något som bidrar till en stabil grund för fortsatt produktutveckling.  

Fokus nu är dock på att slutföra fas 1b-studien med intravenöst administrerad KAND567 och därefter målmedvetet arbeta vidare för att i en klinisk fas IIa-studie visa den hjärtskyddande effekten av KAND567 i patienter som drabbats av infarkt.

Solna, 23 augusti 2019
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör