VD HAR ORDET

Årets första kvartal präglades av intensiva förberedelser inför den kliniska prövningen med vår huvudkandidat KAND567 vid akut hjärtinfarkt, som vi planerar att initiera under 2019. I januari erhöll vi resultaten från en preklinisk toxikologisk studie som visar att fractalkine-hämmaren KAND567 har en gynnsam säkerhetsprofil också när den ges intravenöst, vilket är mycket viktigt vid akut behandling. Samtidigt kunde vi meddela att betydande framsteg gjorts i utvecklingen av en storskalig produktionsmetod för just den intravenösa beredningsformen, vilket gjorde det möjligt att påbörja tillverkningen av studieläkemedel. Sedan tidigare finns bra resultat för säkerhet och peroral dosering av KAND567 i människa, men vid akut hjärtinfarkt kommer KAND567 behöva ges intravenöst för att snabbt komma upp i effektiva nivåer av KAND567 i blodet. Under sommaren gör vi därför en kompletterande fas Ib-studie i friska försökspersoner för att bestämma lämplig intravenös doseringshastighet inför den framtida patientstudien. Efter rapportperiodens utgång fick vi det glädjande beskedet att Läkemedelsverket och den etiska kommittén godkänt vår ansökan om att genomföra fas Ib-studien vilken beräknas starta under juni.

Den intravenösa beredningsformen av KAND567 är tänkt att användas i fas IIa-studien i patienter som behandlas i samband med akut hjärtinfarkt. Ansökan till myndigheterna om prövningstillstånd för den studien kan ske först senare i år när finala resultat är tillgängliga från fas Ib studien. Resultaten från patient-studien förväntas kunna redovisas cirka 12 månader efter start av studien, och kommer att utgöra en viktig grund vid förhandlingar om utlicensiering av KAND567 till läkemedelsföretag.

Vi nominerade nyligen ytterligare en läkemedelskandidat i fractalkine-projektet, KAND145. Med två självständiga läkemedelskandidater som täcks av separata patentansökningar ökar möjligheten att i framtiden utveckla två fristående produkter. Potentiellt kan detta resultera i ett läkemedel för behandling av hjärtinfarkt i slutenvården och ett annat läkemedel som riktas mot behandling av inflammatoriska sjukdomar.

Fractalkine-blockerare har även potential att utvecklas till effektiva läkemedel mot olika former av cancer. Under det första kvartalet 2019 avslutades en studie för att klarlägga om fractalkine-systemet är aktiverat och möjligen pådrivande i patienter som drabbats av lymfom. Resultaten, som omfattar analyser av immunceller i blodet från 66 patienter, visar att det finns en statistiskt säkerställd aktivering av fractalkine-systemet hos lymfompatienterna jämfört med en kontrollgrupp bestående av friska personer med samma åldersfördelning. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Kancera. Baserat på forskningsresultaten har Kancera beslutat att fördjupa sina laboratoriestudier med målet att utröna om läkemedel som styr fractalkine-systemet, har potential att utvecklas till att ingå i en förbättrad behandling av lymfom. Dessa uppföljande studier beräknas kunna slutföras under tredje kvartalet i år.

Vårt fokus ligger dock fortsatt på utvecklingen av KAND567 för att minska den skadliga inflammatoriska process som uppkommer i samband med behandling av akut hjärtinfarkt. Vi ser nu fram emot att initiera den första kliniska studien med den intravenösa beredningsformen som ska användas i det fortsatta utvecklingsprogrammet.

Solna, maj 2019
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör