VD HAR ORDET 

Under inledningen av 2018 har goda projektresultat rapporterats och en finansiering slutförts som ger oss förutsättningar att ta ytterligare steg mot målet att utveckla effektiva och säkra läkemedel mot cancer och inflammationssjukdomar. Den kliniska Fas I-studien med vår immunreglerande läkemedelskandidat KAND567 visade att den tolereras väl i doser upp till 5-10 gånger över beräknad effektiv dos, och som önskat, blockerar fractalkinesystemet.

Nästa steg i detta arbete utgörs av förberedelser av en Fas IIa studie
med KAND567 som riktas antingen mot inflammatoriska processer i hjärt-kärlsystemet eller cancer. Inom inflammationsområdet finns bevis från prekliniska sjukdomsmodeller att KAND567 minskar hjärtskada efter infarkt vilket kan komma att minska risken för kronisk hjärtsjukdom. Inom lymfom (blodcancer) har flera forskargrupper rapporterat att fractalkinesystemet är aktiverat och korrelerat med snabb sjukdomsutveckling. Under maj månad startade vi av denna anledning en klinisk biomarkörstudie i syfte att utvärdera om det går att identifiera vissa grupper av lymfompatienter med större potential att dra nytta av behandling med KAND567. Som ett led i förberedelserna för det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet har även prototyper av KAND567-produkter tagits fram för såväl akut som kronisk behandling. Vidare har vi under maj rapporterat att en ny patentansökan lämnats in med målet att ytterligare öka produktskyddet för KAND567.

Inom ROR-projektet har våra viktigaste resultat publicerats i tidskriften ”Leukemia”, vilken är en av de tre högst rankade tidskrifterna inom området blodcancer. Vidare har vi visat att ROR-hämmaren KAN0441571 effektivt når in i benmärgen där många blodcancerformer har sitt ursprung.

Under 2018 har vi även visat att HDAC6-hämmaren KAN0440262 tar sig igenom blod-hjärnbarriären och stannar i hjärnan, i betydligt högre koncentrationer och under längre tid, jämfört med i blodet. Denna kombination av egenskaper hos KAN0440262 ger oss möjligheter att pröva substansen mot flera sjukdomar som har sitt ursprung i hjärnan såsom hjärntumör (glioblastom) och neuropatisk smärta.

Med kapitaltillskottet från den nyligen avslutade emissionen kan vi nu ta oss an Kanceras nästa stora steg i utvecklingen av läkemedel mot inflammationsdrivna sjukdomar som komplikationer efter hjärtinfarkt och cancer. Näst riktar vi full kraft mot att förbereda och genomföra den kliniska Fas IIa-studien av Fractalkineprojektets läkemedelkandidat KAND567.

Thomas Olin
VD, Kancera AB
Maj 2018