VD har ordet

Maj månads övertecknade emission visade ett stöd för Kanceras nya operationella plan och resulterade i ett kapitaltillskott om cirka 60 Mkr. Därmed kan vi nu omsätta den nya planen till handling vilket ger avtryck både i laboratorieförsök och i form av förberedelser inför kliniska studier. Målet är att under de kommande 18-24 månaderna ta minst ett av Kanceras projekt fram till klinisk prövning mot cancer eller cancersmärta. Parallellt avser vi att validera en breddad användning av läkemedelskandidater från Fractalkine och ROR-projekten i syfte att påvisa projektens fulla kommersiella potential och accelerera HDAC6 och PFKFB3-projekten mot val av läkemedelskandidat.
Under sommaren ser vi speciellt framsteg i Fractalkineprojektet där vi nu är på god väg att bygga planen för den inledande kliniska studien och sammanställa den dokumentation som krävs för en ansökan om klinisk prövning. Inom HDAC6-projektet visar studier att Kancera nu har utvecklat högpotenta och selektiva substanser som effektivt tas upp i kroppen efter per-oral tillförsel. Därmed tar projektet planenliga steg mot val av läkemedelskandidat.
I syfte att stärka Kanceras administrativa struktur har Kancera Förvaltning AB (KFAB) bildats. KFAB är ett helägt dotterbolag till Kancera AB vars verksamhet huvudsakligen är inriktad på förvaltning av finansiella instrument, inklusive t.ex. teckningsoptioner. Kancera har i samband med bildandet av KFAB valt att övergå till redovisningssystemet IFRS för koncerner vilket även underlättar en eventuell framtida listning på någon av Nasdaqs övriga marknadsplatser.
Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

I och med start av upphandlingen av kontraktsbolag inför klinisk studie av Fractalkine-blockeraren KAN0440567 går vi nu från plan till handling, allt i linje med Kanceras prospekt från maj 2016. Inför ansökan om tillstånd för klinisk prövning lägger vi fokus på den specifika beredning (dvs produkten, t.ex. kapsel) av KAN0440567 som skall ges till människa. När denna produkt är utprovad och klar avser vi att lämna in ansökan om tillstånd för klinisk studie till ansvarig myndighet (Läkemedelsverket i Sverige eller motsvarande myndighet i annat EU land) och motsvarande etiskt tillstånd.

Även inom ROR-projektet har fokus lagts vid utveckling av själva produkten då tex dess renhet vid produktion i stor skala lägger grunden för både de klinikförberedande toxikologiska studierna, och i förlängningen, även en kommersiellt gångbar produktion. Därför är de tekniska framstegen inom syntes och rening av ROR-hämmaren KAN0439834 viktig för hela projektets utveckling. De nyligen rapporterade fynden att ROR1 finns närvarande som måltavla för läkemedel i ett svårbehandlat tillstånd som kallas Richter syndrom stärker dessutom projektets möjligheter att positionera sig på marknaden som ett starkt komplement till de nya läkemedlen mot leukemi och lymfom.

Under hösten ser vi även väsentliga framsteg inom HDAC6 projektet, dels i form av en lyckad kristallisering av ”Target2” vilket ger oss tillgång till en molekylär konstruktionsritning som underlättar slutstegen i optimeringen av våra unika dubbelverkande (HDAC6/Target2) substanser inför val av läkemedelskandidat. Att vi dessutom har kunnat visa att Kanceras HDAC6-hämmare har kapacitet att minska det immunhämmande proteinet PD-L1 i cancerceller bekräftar publicerade upptäckter som stödjer HDAC6 som en ny lovande immuno-onkologisk måltavla för läkemedelsutveckling.

Under september fick vi besked om att EU genom sitt forskningsinitiativ Horizon2020 har valt att ge totalt cirka fyra miljoner Euro (varav Kancera erhåller cirka 500 000 Euro) i anslag till ett internationellt ledande team av forskare som skall rekrytera doktorander i syfte att utvärdera nya angreppssätt på cancer, speciellt med avseende på hur man med läkemedel kan hindra cancercellers DNA-reparation. Kancera tilldelas två doktorander och ett anslag för att täcka forskningskostnader vilket tillåter oss att samarbeta med spjutspetstalanger inom onkologi för att identifiera nya projektmöjligheter.

Thomas OlinVD
Kancera AB (publ)
November 2016


Thomas Olin, VD

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy