VD har ordet

Maj månads övertecknade emission visade ett stöd för Kanceras nya operationella plan och resulterade i ett kapitaltillskott om cirka 60 Mkr. Därmed kan vi nu omsätta den nya planen till handling vilket ger avtryck både i laboratorieförsök och i form av förberedelser inför kliniska studier. Målet är att under de kommande 18-24 månaderna ta minst ett av Kanceras projekt fram till klinisk prövning mot cancer eller cancersmärta. Parallellt avser vi att validera en breddad användning av läkemedelskandidater från Fractalkine och ROR-projekten i syfte att påvisa projektens fulla kommersiella potential och accelerera HDAC6 och PFKFB3-projekten mot val av läkemedelskandidat.
Under sommaren ser vi speciellt framsteg i Fractalkineprojektet där vi nu är på god väg att bygga planen för den inledande kliniska studien och sammanställa den dokumentation som krävs för en ansökan om klinisk prövning. Inom HDAC6-projektet visar studier att Kancera nu har utvecklat högpotenta och selektiva substanser som effektivt tas upp i kroppen efter per-oral tillförsel. Därmed tar projektet planenliga steg mot val av läkemedelskandidat.
I syfte att stärka Kanceras administrativa struktur har Kancera Förvaltning AB (KFAB) bildats. KFAB är ett helägt dotterbolag till Kancera AB vars verksamhet huvudsakligen är inriktad på förvaltning av finansiella instrument, inklusive t.ex. teckningsoptioner. Kancera har i samband med bildandet av KFAB valt att övergå till redovisningssystemet IFRS för koncerner vilket även underlättar en eventuell framtida listning på någon av Nasdaqs övriga marknadsplatser.
Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

Kancera fick den 9e maj tillstånd för klinisk prövning av vår små-molekylära läkemedelskandidat KAND567, en selektiv blockerare av Fractalkine-receptorn som kan ges oralt. Därmed har bolaget uppnått huvudmålet för nyemissionen 2016, d.v.s. att ta minst ett av Kanceras produkter in i klinisk prövning. Den planerade kliniska studien, som kommer genomföras i Holland, syftar till att kartlägga säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik av KAND567 hos friska försökspersoner.

Intressanta kliniska resultat med en injicerad antikropp mot Fraktalkine presenterades nyligen av läkemedelsbolaget Eisai. Resultaten visar att blockering av Fractalkine-systemet ger önskade effekter i människa mot svårbehandlade former av autoimmuna sjukdomar vilket ligger i linje med det som vi har kunnat påvisa med KAND567.

Fördelen med KAND567 jämfört med en antikropp är att den är enklare att medicinera och har lättare når fram till sjuka organ eller tumörer. Sammantaget stödjer detta oss i vår tro att Kanceras KAND567 kan nå en klinisk och kommersiell framgång i behandlingen av svårbehandlade folksjukdomar. 

Under perioden slutfördes också förvärvet av Fractalkineprojektet från Acturum Real Estate AB enligt plan. Betalning för Fractalkineprojektet sker genom kvittningsemission i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier i Kancera AB. I samband med ansökan om tillstånd för klinisk prövning har första betalningen om 2 miljoner aktier förfallit till betalning. 

Utvecklingen av KAND567 har nyligen uppmärksammats av facktidskrifter som ”SCRIP Magazine” och ”Drug Discovery Today”. Intresset grundas på att KAND567 leder utvecklingen av en ny klass av småmolekylära läkemedel som har potential att förändra behandlingen av autoimmuna sjukdomar, inflammation och cancer. För en animation som visar hur KAND567 kan komma att verka mot cancer och autoimmuna sjukdomar, se http://www.kancera.com/sv/Press/Nyheter/  (http://www.kancera.com/sv/Press/Nyheter/)

En ny generation av ROR-hämmare har utvecklats som kan doseras på ett sätt som upprätthåller ett angrepp mot cancer-celler i kroppen under hela dygnet. Detta har i laboratoriestudier visats vara nödvändigt för att motståndskraftiga solida tumörceller skall destruera sig själva. 

I HDAC6-projektet fortsätter Kancera att nå uppsatta delmål för de Vinnova-stödda studierna. 

I PFKFB3-projektet har ny EU-finansiering inneburit att ytterligare forskarkraft tillförs utvecklingen av PFKFB3-hämmare. Kanceras PFKFB3-hämmare har nyligen visats samverka effektivt i cellstudier med en snabbt växande klass av läkemedel (PARP-hämmare) mot äggstocks-och bröstcancer. Därmed öppnas möjligheter att öka effekten av PARP-hämmare mot flera former av behandlingsresistent cancer.

Sammantaget innebär det att Kancera tar steg fram mot att identifiera nästa läkemedelskandidat som skall förberedas för kliniska studier. För att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i produktutvecklingen mot cancer och autoimmuna sjukdomar under 2018, stärker Kancera nu rörelsekapitalet genom en företrädes-emission. 

Vi kommer göra vårt yttersta för att nå våra högt ställda mål.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)
Maj 2017


Thomas Olin, VD

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy