Marknad och medicinskt behov

Kanceras primära marknad bygger på försäljning business-to-business av läkemedelskandidater för vidare klinisk utveckling och marknadsföring av internationellt etablerade läkemedelsbolag. Dynamiken samt betalningsmodeller för denna typ av avtal behandlas under rubriken ”Affärs och intäktsmodell” (se under "Om oss"). Den underliggande efterfrågan på Kanceras läkemedelskandidater drivs av medicinska behov att effektivisera bekämpningen av cancersjukdomar.

Utvecklingen går mot

■ diagnostiska metoder som ger genetisk information om exakt vilka faktorer i den individuella patientens cancer som driver på sjukdomen och om det finns mutationer som gör att ett traditionellt läkemedel inte är verksamt, samt

■ läkemedel som attackerar cancerns drivande mekanismer, övervinner orsaker till motståndskraft mot terapi och verkar selektivt mot cancer för att minska sidoeffekter som annars bidrar till ökad sjuklighet och höga sjukvårdskostnader.

Därmed kommer fler patienter att kunna erbjudas en individanpassad cancerbehandling som ger ett längre och bättre liv.

Antalet läkemedelsprojekt inom cancerområdet har stadigt ökat men många av dessa följer samma spår som andra (Källa:lifescivc.com/2012/06/cancer-drug-targets-the-march-of-the-lemmings/ ) varför läkemedelsbolagen nu riktar sitt sökande efter läkemedelskandidater som särskiljer sig från huvudfåran och har potential att i grunden förändra villkoren för behandling av livshotande sjukdomar. Läkemedel mot ROR kvalificerar för ett sådant intresse från läkemedelsindustri och Kancera leder som biotechbolag denna utveckling.

Kanceras fokus ligger på målmolekyler i cancern som öppnar möjligheter att bryta motståndskraften i livshotande cancerformer samt utveckling av diagnostika som tillåter en tidig identifiering av patienter som drar nytta av den nya behandlingen.

Kancera utvärderar för närvarande tillämpningar av framtida läkemedel mot ROR respektive PFKFB i

■ Solida tumörer i pancreas, lunga, tarm och bröst. De tre förstnämnda formerna av cancer hör till de fyra formerna av cancer som orsakar flest dödsfall hos såväl kvinnor och män. Bröstcancer är efter lungcancer den form av cancer som orsakar flest dödsfall hos kvinnor.

■ Blodcancerformer som kronisk lymfatisk leukemi (KLL)och akut myeloisk leukemi (AML) vilka utgör den vanligaste kroniska respektive akut formen av leukemi hos vuxna.

Dessa cancerindikationer representerar en världsmarknad varför sig som ligger i området från SEK 3,5 till >>10 miljarderårligen (Källa: Global Data). Ett läkemedel som kan bidra till ett 6 månaders förlängt liv till en kostnad som understiger cirka SEK 1 miljon bedöms idag, av prismyndigheter som TVL, representera ett signifikant värde för patient och samhälle. Kanceras egna publicerade resultat samt oberoende forskargruppers publikationer inom ROR respektive PFKFB-området  understödjer att framtida läkemedel som verkar genom ROR och PFKFB har potential att förbättra behandlingen av ovan nämnda cancersjukdomar. Hur väl denna potential kan översättas i klinisk praxis återstår att bevisa i kliniska studier.

Industrins intresse för sällsynta sjukdomar, s k Orphan diseases, har dessutom ökat på senare tid mot bakgrund av att de representerar väsentliga medicinska behov samtidigt som patientgruppen ofta är tydligt definierad, vilket underlättar kliniska studier. Detta har medfört att myndigheter underlättar utveckling av, och skydd för produkter mot dessa sjukdomar. Kanceras projekt har i prekliniska studier visats vara en möjlig väg att behandla flera cancerformer som just uppfyller kraven för att klassificeras som Orphan disease (i USA: färre än 200 000 drabbade individer)

Nedan exemplifieras behovet av förbättrade behandlingar för två av de former av cancer som cancer som Kancera adresserar med sina läkemedelsprojekt och som kvalificerar som Orphandisease.

Cancer i pancreas (bukspottkörteln) drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Överlevnaden hos dessa patienter är lägre än två procent fem år efter diagnos. En kombination av kemo- och radioterapi används för att möjliggöra kirurgiskt ingrepp för att avlägsna tumören. Den rena livsuppehållande läkemedelsbehandlingen består i huvudsakav olika typer av cellgifter (Gemcitabin och FOLFIRINOX innehållande kombinationer av Fluorouracil, Irinotekan ochOxaliplatin). I dagsläget finns inget rekommenderat målsökande läkemedel mot pancreascancer. Marknaden för pancreascancer i USA 2009 uppgick till 781 MUSD och den förväntade tillväxten var -4 till +8% fram till 2017), (Källa:Global Data Healthcare).

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) drabbar årligen cirka 30 000 patienter i Europa och USA vilket gör KLL till den vanligaste förekommande kroniska formen av leukemi. Traditionell behandling av cancerformer som KLL är idag inte tillräckligt effektiv och selektiv. Den vanligaste typen av behandling av KLL består av en kombination av antikroppen Rituximab och cytostatika som Fludarabin och Cyclophosphamid. Denna kombination av läkemedel utnyttjas i 19 procent av behandlingarna i de sju länder som representerarde största läkemedelsmarknaderna. Efter den första behandlingen av insjuknade patienter blir cirka 50 procent symptomfria, men redan efter fyra år har cirka 80 procent återfått tydliga symptom på cancersjukdomen. Nya, allt hårdare behandlingar, krävs i denna fas av sjukdomen men behandlings resultaten blir allt sämre. När inte längre Fludarabin har en påverkan på sjukdomen är patienten allvarligt hotad då inget riktat läkemedel finns att tillgå för denna fas av sjukdomen. Marknaden för KLL beräknas till 800 MUSD år 2017 (Källa:Global Data Healthcare 2013). Kancera räknar dessutom med att en god möjlighet finns att expandera in i andra cancersjukdomar mot bakgrund av att ROR-1 återfinns i minst åtta andra blodcancersjukdomar (se figur under projektavsnittet om Kanceras ROR-hämmare).


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy