Mål och strategi

Baserat på Kanceras existerande tillgångar är målet att sluta avtal med internationellt etablerade läkemedelsbolag om försäljning av de läkemedelsprojekt som för närvarande bedrivs.

Därutöver kommer bolaget även att fortsatt initiera utveckling av nya projekt. Tillgången till nya läkemedelsprojekt för förädling och vidare försäljning säkerställs genom ett brett internationellt industriellt och akademiskt nätverk, spjutspetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling och tidig utprövning av effekt i kliniskt relevanta tumörprover, samt ett erfaret och välmeriterat affärsutvecklingsteam som bygger internationella samarbeten.

Kancera har kunskap och metoder som gör det möjligt att redan på tidigt stadium – i preklinisk fas – med god säkerhet och förutsägbarhet påvisa den faktiska effekten av en läkemedelskandidat i kliniska preparat från patienter. Fokus läggs på läkemedelskandidatens förmåga att övervinna sjukdomens resistens mot behandling vilket är en av de huvudsakliga dödsorsakerna i cancer.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy