Affärsmodell

Kanceras affärsidé är att utveckla och sälja läkemedel, färdiga för klinisk utveckling, med bevisad förmåga att verka effektivt och direkt mot livshotande cancer.

 

Affärsmodellen bygger i huvudsak på:

 Utveckling av patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning till internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning.

 Att med en omloppstid på ca 3–5 år, utveckla och
utlicensiera läkemedelskandidater mot delbetalningar som
sker vid signatur och uppnådda milstolpar i
produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas
I – II, III och vid registrering) samt royalty

■ Att med en omloppstid på ca 3–5 år, utveckla ochutlicensiera läkemedelskandidater mot delbetalningar somsker vid signatur och uppnådda milstolpar iproduktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fasI – II, III och vid registrering) samt royalty.

Den prioriterade affären bygger på en optionsmodell där Kancera sluter avtal i preklinisk fas eller tidig klinisk fas, innan de kostnadsintensiva pivotala studierna initierats, med en utvald internationell partner som har tillräckliga resurser och kapacitet för en effektiv klinisk utveckling och marknadsföring på internationell bas. Optionsmodellen har den fördelen att den ger ett kassaflöde under mer kostnadskrävande delar av projektets utveckling samtidigt som samarbetetcger partnern möjlighet att påverka projektets inriktning under den kritiska fasen mellan preklinik och klinik. Därmed ökar även möjligheterna till en snabb inledning av ett kliniskt program. En snabb och lyckosam övergång från Kanceras preklinik till partnerns vidare kliniska utveckling ökar också sannolikheten för att tidsplanen avseende milstolpebetalningar till Kancera hålls.

Mot bakgrund av att Kanceras affärsmodell bygger på utveckling av läkemedelskandidater med en omloppstid på ca 3 – 5 år i preklinisk utveckling, strävar bolaget efter en avtalsstruktursom möjliggör att en signifikant del av intäkterna erhålls inom tre år efter avtalets ingång. Därmed kommer intäkter från försäljning av läkemedelskandidater möjliggöra en accelererad värdeutveckling i den del av värdekedjan som är fokalpunkten för Kanceras verksamhet. En forcerad betalningsfrist enligt ovan innebär dock att den totala betalningen fram till marknadsföring reduceras i proportion till den ökade risk som köparen ikläder sig.


Relaterad information

Kanceras affärsmodell

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy