Definitioner

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Operativt kapital
Materiella anläggningstillgångar plus kundfordringar plus varulager minus leverantörsskulder.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntebärande nettoskuld
Nettot av räntebärande skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel.

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader exklusive kursförluster dividerat med finansiella kostnader exklusive kursförluster.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy