Projekt Fractalkine (solida tumörer, cancersmärta)

Kancera har ingått ett avtal med Acturum Life Science AB i syfte att utvärdera och vidareutveckla den unika Fractalkine-hämmaren AZD8797. Publicerade forskningsresultat pekar på att Fractalkine-signalering sannolikt bidrar till tillväxt och spridning av tumörer samt till den smärta som ofta uppkommer vid cancer. Dessutom har närvaro av Fractalkine beskrivits vara associerat till en bristande effekt av immuno-onkologiska läkemedel. Dessa forskningsresultat ger sammantaget en ny bild av Fractalkine-signalering som måltavla för cancer. Mot denna bakgrund kommer Kancera att utvärdera hur väl Fractalkine-hämmaren AZD8797 kan stoppa tumörtillväxt och lindra svår smärta.

Läkemedelskandidaten AZD8797 har ursprungligen framgångsrikt utvecklats av AstraZeneca i Södertälje som en effektiv hämmare av Fractalkine-signalering. Den föreliggande dokumentationen av AZD8797 omfattar läkemedelsegenskaper, säkerhet, toxikologi samt produktion. Kancera gör bedömningen att denna dokumentation har goda möjligheter att uppfylla de krav som ställs inför klinisk fas på ett cancerläkemedel. AstraZeneca utvecklade ursprungligen AZD8797 mot multipel skleros och visade effekt av AZD8797 mot denna sjukdom i en preklinisk modell (se publikation i PNAS den 8 april, 2014, vol. 111, nr. 14, sid 5409). Acturum Life Science förvärvade rättigheterna till Fractalkine-projektet från AstraZeneca i samband med att Acturum övertog AstraZenecas forskningsanläggning i Södertälje. AstraZeneca har dock behållit rättigheterna att utveckla Fractalkine-hämmare mot luftvägssjukdomar.

Avtalet med Acturum Life Science ger Kancera rätt att utvärdera AZD8797 i prekliniska studier och sedan förvärva projektet. Detta avtal innebär inga utgifter för Kancera utöver investering i patentportföljen samt i den vetenskapliga utvärderingen.

I det fall Kancera väljer att förvärva Fractalkineprojektet, efter den prekliniska utvärderingsfasen, betalas Acturum med sammanlagt 6 miljoner Kancera-aktier uppdelat i tre delsteg vilka endast uppnås om projektet utvecklas framgångsrikt. Denna betalningsmodell innebär att de båda bolagen delar på risken i produktutvecklingen fram till att första studien har genomförts i människa. Kancera avser att förstärka skyddet för Fractalkine-hämmaren genom ansökan om registrering som särläkemedel (”Orphan drug designation”) med målet att säkerställa minst 10 års marknadsexklusivitet i Europa och 7 år i USA.

Då AZD8797 redan uppfyller de läkemedelsegenskaper som Kancera bedömer krävs för den biologiska utvärderingen av effekt mot cancer kan projektet drivas utan att väsentligt påverka resurstilldelningen i Kanceras övriga projekt.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy