Om cancer

Cancer är ett gemensamt namn på en grupp av mer än 200 sjukdomar som kännetecknas av att celler i en del av kroppen börjar växa okontrollerat. Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den vanligaste dödsorsaken i den industriella världen. Över 25 procent av alla dödsfall beror på någon form av cancer.

Även om behandlingen av cancer gör framsteg ökar den totala dödligheten för varje år som går. Huvudsakligen beror detta på en åldrande befolkning. Hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor kommer att utveckla cancer undersin livstid. (Källa: American Cancer Society, National Cancer Institute).Till de vanligaste orsakerna till dödsfall vid cancersjukdom hör utveckling av motståndskraft mot rådande behandling samt utveckling av metastaser (satelliter till modertumören som spridit sig i kroppen). Det innebär att med dagens terapier, som ofta initialt är framgångsrik, kan sjukdomen återkomma och är då ofta mer motståndskraftig mot terapi. Cirka 10% av all cancer är beroende av vårt genetiska arv medan cirka 90% är beroende av vår livsstil. Genom att sluta röka, begränsa vistelse i solen, vara fysiskt aktiv och äta sunt kan vi minska risken för att utveckla cancer. Orsaken till många fall av cancer är dock fortfarande oklar. En ökad förståelse om både bakomliggande orsaker till cancer och vad som gör cancerceller motståndskraftiga mot dagens terapi väntas leda till mer effektiva behandlingar och känsligare diagnostik. Förbättrad diagnostik kommer göra det möjligt att tidigt upptäcka cancer och förstå vilken behandling som är mest lämplig, vilket i sin tur leder till bättre möjligheter att bota eller hålla sjukdomen under kontroll under många år.

Kroppen är uppbyggd av omkring 100 000 miljarder celler som normalt växer, delar på sig och dör under kontrollerade former vilket tillåter ett friskt liv. Ett barns celler delar sig snabbare för att möjliggöra tillväxt. När barnet har vuxit färdigt sker den mesta celldelningen för att ersätta skadade och åldrade celler. Cancer startar när celler i en del av kroppen börjar växa okontrollerat. Cancerceller kännetecknas av att de stimulerar sig själv att växa, de dör inte trots att deras arvsmassa är skadad, de kan dela sig nära nog oändligt, de kan skicka iväg metastaser till andra delar av kroppen och de breder ut sig så att omgivande vävnad blir lidande genom att den trängs undan eller invaderas. De egenskaper som gör en cell till en cancercell är direkt eller indirekt kopplade till en förändring eller skada i arvsmassan (DNA). När DNA blir skadat i en normal cell så antingen repareras DNA eller så dör cellen. Cancercellen lever dock vidare med DNA-skador som ger den dess egenskaper att växa och undgå celldöd. Istället fortsätter den att bilda nya celler, celler som kommer att bära samma skada på DNA som den ursprungliga cancercellen.

Människor kan ärva skadat DNA men de flesta DNA-skador som återfinns i cancer har uppkommit av misstag då en normal cell delar sig eller utsätts för något skadligt i omgivningen. Ibland kan man förstå orsaken till DNA-skada, tex rökning, men ofta är orsaken svår att spåra. I de flesta fall bildar cancer en tumör, men det finns undantag som t ex blodcancer(leukemi). I leukemi bildas nya cancerceller i benmärgen. Från benmärgen tränger dessa celler ut i blodet där de cirkulerar genom vävnader där de fortsätter att dela sig. Oberoende av till vilket organ en cancer sprider sig så namnger man den efter var den har startat. Om t ex tarmcancer har spridit sig till levern är det en metastatisk tarmcancer och inte en levercancer. Olika former av cancer är känsliga för olika typer av behandlingar. Till exempel beter sig metastaser från lungcancer och bröstcancer mycket olika. De växer i olika takt och är känsliga för olika läkemedel. Därför är det viktigt att förstå ursprunget till patientens cancersjukdom.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy